0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (191 trang)

kiểm nghiệm thuốc bằng các ph−ơng pháp hóa học

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 38 -41 )

Mục tiêu học tập

3. Trình bày đ−ợc cách định tính và xác định giới hạn tạp chất trong thuốc. 4. Giải thích đ−ợc kỹ thuật định l−ợng các acid, base và các loại muối

trong môi tr−ờng khan.

5. Trình bày đ−ợc cách sử dụng thuốc thử Karl Fischer để xác định hàm l−ợng n−ớc trong các mẫu phân tích rắn, trong dung môi hữu cơ.

6. Viết đ−ợc ph−ơng trình phản ứng định l−ợng một số chất hữu cơ (polyol, và amino alcol) bằng thuốc thử periodat.

7. Phân tích đ−ợc ứng dụng của cặp ion trong kiểm nghiệm thuốc.

2.1. Các phản ứng định tính 2.1.1. Acetat 2.1.1. Acetat

Phản ứng với các acid (mạnh hơn acid acetic) giải phóng acid acetic có mùi chua: • • • • CH3COO + H+ = CH3COOH

Với dung dịch FeCl3 loãng cho phức màu đỏ [Fe3(OH)2(CH3COO)6]+. Khi pha loãng và đun sôi sẽ cho kết tủa màu đỏ:

[Fe3(OH)2(CH3COO)6]+ + 4H2O = 3Fe(OH)2CH3COO↓đỏ + 3CH3COOH + H+ Với H2SO4 đặc và C2H5OH tạo ra este etyl acetat có mùi thơm:

O 2 H 5 H 2 COOC 3 CH dặc SO H 5 H 2 OHC COOH 3 CH + ⎯⎯2⎯⎯4⎯⎯→ + 2.1.2. Amoni (muối)

Bị phân huỷ khi đun nóng với dung dịch NaOH, giải phóng khí NH3:

NH4+ OH+ - = NH3 H+ 2O

Nhận biết NH3 bằng các dấu hiệu: Mùi khai, làm xanh giấy quì đỏ tẩm

Thuốc thử Nessler (dung dịch kiềm của muối Kaliiodomercurat – K2[HgI4] phản ứng với NH3 cho tủa màu đỏ (l−ợng nhỏ cho dung dịch màu vàng):

NH4+ OH+ - = NH3 H+ 2O

NH3+2K2

[ ]

HgI4 +3KOH= IO NH đỏ + 7KI + 2H2O

2.1.3. Arseniat • • • • • • •

Phản ứng với acid hypophosphorơ hoặc dung dịch hypophosphit (thuốc thử Bugo hay Tile): tạo ra kết tủa As nguyên tố có màu nâu:

+

+5H PO +6H

4AsO3 3 2

4 4As nâu + 5H3PO4 + 3H2O

Phản ứng với AgNO3: tạo kết tủa nâu đỏ Ag3AsO4, tủa này không tan trong CH3COOH, tan trong HNO3, dung dịch amoniac.

Phản ứng với hỗn hợp magnesi (MgCl2 + NH4OH + NH4Cl ): Cho kết tủa tinh thể trắng magnesi amonarseniat :

AsO43−+ Mg2+ + NH4+ = MgNH4AsO4 trắng

2.1.4. Arsenit

Phản ứng Tile:

4AsO33−+ 3H3PO2 + 12H+ = 4As↓nâu + 3H3PO4 + 6H2O

Phản ứng với AgNO3: tạo ra kết tủa trắng hơi vàng Ag3AsO3, tủa này tan trong HNO3 , trong dung dịch amoniac.

Phản ứng khử bằng hydro mới sinh (do Zn trong môi tr−ờng acid tạo ra) : các hợp chất của Arsen (cả AsO33− và AsO43− …) đều thành AsH3 dạng khí:

A

s

O33−+ 3Zn + 9H+ = AsH3↑ + 3Zn2+ + 3H2O Có thể nhận ra AsH3 bằng:

− Cho tác dụng với AgNO3:

AsH3 + 6AgNO3 3HNO3 + AsAg3.3AgNO3 (màu vàng)

Hg

2

Sản phẩm màu vàng này dễ bị thuỷ phân tạo ra Ag đen:

AsAg3.3AsNO3 + H2O H3AsO3 + 3HNO3 + 6Ag↓ đen

− Cho tác dụng với HgCl2: tạo thành hợp chất có màu từ vàng sang đỏ nâu: AsH2(HgCl); AsH(HgCl)2; As(HgCl)3; As2Hg3

Phản ứng với CuSO4: cho tủa đồng hydroarsenit màu xanh lục: H3AsO3 + CuSO4 = CuHAsO3 xanh lục + H2SO4 Nếu thêm NaOH và đun nóng sẽ có kết tủa màu đỏ của Cu2O:

2CuHAsO3 + 6NaOH = Na3AsO4 + Cu2O ↓đỏ + 4H2O + NaAsO3 (Phản ứng này dùng để phân biệt giữa AsO43-và AsO33- ).

2.1.5. Bạc (muối)

Phản ứng với HCl cho tủa trắng AgCl, tủa không tan trong HNO3 nh−ng tan trong dung dịch amoniac:

Ag+ + Cl AgCl ↓ trắng AgCl ↓ + 2NH3 Ag(NH3)2+ + Cl

Phản ứng với formol trong môi tr−ờng kiềm bị khử thành Ag có màu đen (phản ứng tráng g−ơng):

Ag+ + NH4OH → Ag2O Ag(NHHCHO 3)2+ + Ag↓ + HCOOH

2.1.6. Barbiturat

Khi đun nóng với kiềm đặc, vòng ureid bị mở giải phóng ra các sản phẩm khác nhau: O C NH NH CO CO C R1 R2 NaOH H2O + O C NH2 NH2 C COONa R2 COONa R1 + O C NH2 NH2 to + H2O 2NH3 + CO2

Tạo phản ứng phức có màu với các ion kim loại nh− Cu2+, Co2+

2.1.7. Bari (muối)

Phản ứng đốt cho màu ngọn lửa xanh lục hơi vàng.

• •

Phản ứng với H2SO4 cho kết tủa BaSO4 màu trắng, không tan trong các acid vô cơ.

2.1.8. Bismuth (muối)

Phản ứng thuỷ phân:

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 38 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×