0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (191 trang)

Định l−ợng các muố

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 57 -59 )

- Na2S (H2S) thioacetamid

2.3.4.3. Định l−ợng các muố

Nhiều d−ợc chất là muối của các base hữu cơ. Chọn ph−ơng pháp định l−ợng chúng trong acid acetic tuỳ thuộc vào anion tạo muối với base.

Muối của các acid yếu hơn acid acetic BH+Y-

Y- là anion propionat, maleat, benzoat, salicylat,... Trong tr−ờng hợp này muối BH+Y- đ−ợc chuẩn độ trực tiếp nh− một base bằng HClO4:

Anion Y- đ−ợc trung hoà bằng HClO4. Vì vậy phản ứng không đặc hiệu.

Muối của acid mạnh hơn acid acetic BH+X-

X- là các halogenid, anion sulfat. Ng−ời ta phân ra hai tr−ờng hợp:

− Muối halogenid (th−ờng hydroclorid, hydrobromid)

Cách đơn giản nhất là định l−ợng X- nh− Y- trong tr−ờng hợp trên. Nh−ng nếu X là base rất yếu sẽ không phản ứng toàn l−ợng với HClO4. Để giải quyết khó khăn này, ng−ời ta dùng 2 ph−ơng pháp:

+ Ph−ơng pháp Pifer - Wollish

Thêm vào môi tr−ờng một l−ợng d− Hg(II) acetat để giải phóng ion acetat. Trong môi tr−ờng acid acetic, nó là base mạnh đ−ợc chuẩn bằng HClO4

2BH+X- + Hg(CH3COO)2 2CH3COO-BH+ + HgX2

2CH3COO-BH+ + 2HClO4 2CH3COOH + 2BH+ClO4-

ở đây định l−ợng muối BH+X- thông qua anion CH3COO- (thay cho anion X-) t−ơng tự Y- trong tr−ờng hợp trên.

+ Ph−ơng pháp Billon

Hoà tan muối trong ethanol, BH+ trong dung môi này là acid t−ơng đối mạnh, có thể đ−ợc trung hoà bằng NaOH 0,1N. Phản ứng định l−ợng trải qua 2 giai đoạn

Đầu tiên thêm một l−ợng d− HCl để chuyển hết base B (nếu có trong BH+X-) sang dạng muối

B + HCl BH+ + Cl- Hỗn hợp BH+X- và HCl d− đ−ợc trung hoà bằng NaOH

HCl + NaOH NaCl + H2O BH+ X- + NaOH NaX + B + H2O

Phát hiện điểm t−ơng đ−ơng bằng chuẩn độ đo thế: có 2 b−ớc nhảy thế ứng với trung hoà HCl d− và BH+X- trong mẫu phân tích.

Nh−ợc điểm chính của ph−ơng pháp này là sự chệnh lệch sức acid của HCl và BH+X- phải đủ lớn để có 2 b−ớc nhảy. Mặt khác B là base không quá yếu trong ethanol.

− Muối sulfat

H2SO4 có thể tạo nhiều dạng muối với base hữu cơ đơn chức (stricnin, atropin) hoặc đa chức (quinin).

+ Muối dạng BH+HSO4- ở đây anion HSO4-base khá mạnh có thể định l−ợng bằng HClO4 trong acid acetic.

+ Nếu base hữu cơ tạo muối trung tính: dạng (RN)2H2SO4 hoặc (RNH+)2SO42- nh− strycnin sulfat, atropin sulfat

(RNH+)2 SO42- + HClO4 RNH+ClO4- + RNH+HSO4- Với quinin bisulfat cũng xảy ra t−ơng tự

R (NH+)2 SO42- + HClO4 (NH+ HSO4-)R (NH+ . ClO4-) 1 mol HClO4 ứng với 1 mol muối sulfat

+ Muối không trung tính nh− quinin sulfat basic

R(NH+N)2 SO42- + 3 HClO4 (N+HClO4-)R(NH+ HSO4 ) + R(NH+ClO4-)2 1 mol muối cần 3 mol HClO4 để trung hoà.

− Muối tetraalkyl amonium bậc bốn

Cation R4N+ có thể liên kết với hydroxyd, halogenid (X-), phosphat. Các anion tham gia vào phản ứng trung hoà nh− một base.

+ Với hydroxyd: trung hoà trực tiếp bằng HClO4

+ Với halogenid: thêm Hg (II) acetat nh− trong ph−ơng pháp Pifer - Wollish.

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 57 -59 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×