0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (191 trang)

ứng dụng phổ hồng ngoại trong định tính

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 82 -83 )

C chuẩn thêm vào

3.1.2.3. ứng dụng phổ hồng ngoại trong định tính

Ph−ơng pháp quang phổ hồng ngoại chủ yếu đ−ợc ứng dụng trong định tính các chất hữu cơ. Việc định tính này dựa trên 2 nguyên tắc:

− So sánh sự phù hợp giữa phổ chất thử với phổ chuẩn cho sẵn trong sách tra cứu (atlas) hoặc trong th− viện phổ l−u giữ trong máy tính.

− So sánh sự phù hợp giữa phổ chất thử với phổ của hoá chất chuẩn đ−ợc ghi trong cùng điều kiện.

Ph−ơng pháp định tính bằng phổ hồng ngoại của hầu hết các d−ợc điển trên thế giới đều dựa trên hai nguyên tắc này.

định tính sử dụng chất chuẩn so sánh

Chuẩn bị mẫu thử và mẫu chất chuẩn so sánh rồi đo phổ của chúng từ 4000cm-1 đến 670cm–1(2,5àm - 15àm) trong cùng điều kiện .

Cực đại hấp thụ ở phổ của chất thử phải t−ơng ứng với phổ của chất chuẩn về vị trí và trị số.

Định tính sử dụng phổ chuẩn trong atlas hoặc th viện phổ .

Để có thể so sánh phổ của chất thử với phổ chuẩn tra cứu trong atlas hoặc th− viện phổ của máy tính, tr−ớc hết chúng ta cần phải chuẩn hoá máy quang phổ.

Tất cả các d−ợc điển đều chuẩn hoá 2 thông số cơ bản của máy: Độ phân giải và thang số sóng. Tóm tắt cách làm nh− sau:

Chuẩn hoá độ phân giải:

Ghi phổ của phim polystyren dày 0,05mm

+ Hiệu số giữa phần trăm độ truyền qua ở cực tiểu hấp thụ A ở 2870cm-1 (3,48àm) và cực đại hấp thụ B ở 2849cm-1 (3,51àm) phải lớn hơn 18.

+ Hiệu số giữa phần trăm độ truyền qua ở cực tiểu hấp thụ C ở 1589,5cm-1 (6,29àm) và cực đại hấp thụ D ở 1583cm-1 (6,32àm) phải

lớn hơn 12.

Chuẩn hoá thang số sóng

Cũng có thể chuẩn hoá thang số sóng bằng cách sử dụng phim polystyren. Phim này có cực tiểu truyền qua (cực đại hấp thụ) ở các số sóng (cm-1) (bảng 3.4.).

Bảng 3.4. Cực đại hấp thụ của phim polystyren (cm-1) 3027,1 (+ 0,3 ) 1583,1 (+ 0,3 ) 2924,0 (+ 2 ) 1181,4 (+ 0,3 ) 2850,7 (+ 0,3 ) 1154,3 (+ 0,3 ) 1944,0 (+ 1 ) 1069,1 (+ 0,3 ) 1871,0 (+ 0,3 ) 1028,0 (+ 0,3 ) 1801,6 (+ 0,3 ) 906,7 (+ 0,3 ) 1601,4 (+ 0,3 ) 698,9 (+ 0,5 )

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 82 -83 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×