0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (191 trang)

Định l−ợng các base hữu cơ

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 56 -57 )

- Na2S (H2S) thioacetamid

2.3.4.2. Định l−ợng các base hữu cơ

Các alcaloid và base nitơ tổng hợp th−ờng đ−ợc chuẩn độ bằng các acid chuẩn trong dung môi acid.

Dung môi

Để tăng tính base của chất phân tích ng−ời ta dùng các dung môi acid nh− acid acetic khan.

Acid acetic khan th−ờng đ−ợc xử dụng phổ biến nhất vì ít độc, rẻ tiền. Dạng anhydrid acetic cũng hay dùng vì có thể định l−ợng các base rất yếu. Hơn nữa b−ớc nhảy thế ở điểm t−ơng đ−ơng trong anhydrid acetic th−ờng lớn hơn trong acid acetic. Tuy nhiên anhydrid acetic có nh−ợc điểm là dễ acetyl hóa các amin bậc nhất và bậc hai nhất là khi đun nóng.

(CH3CO)2O + R−NH2 CH3CONHR + CH3COOH

Trong tr−ờng hợp định l−ợng amin không dùng dung môi này. Ngoài acid acetic, acetonitril đ−ợc dùng để định l−ợng các base với dung dịch chuẩn acid percloric trong 1,4 dioxan.

Dung dịch chuẩn

Dung dịch acid percloric trong acid acetic khan th−ờng đ−ợc dùng nhiều nhất. Dung dịch này pha chế từ acid percloric th−ơng mại 72% (kl/kl). Vì vậy khi pha chế phải thêm anhydrid acetic để loại n−ớc và để 48 giờ tr−ớc khi dùng.

Ngoài acid acetic khan, còn dùng 1,4 dioxan để pha dung dịch chuẩn acid percloric. Dung dịch này kém ổn định, dễ chuyển thành màu nâu trong quá trình bảo quản. Vì vậy chỉ pha và sử dụng khi cần thiết.

Chất chuẩn Th−ờng dùng kali hydrophtalat. • • • • Phản ứng chuẩn độ

Th−ờng đ−ợc viết thành 2 giai đoạn

− Solvat hóa

RNH2 + CH3COOH RNH3+CH3COO-

− Trung hoà

RNH3+CH3COO- + HClO4 RN+H3Cl-O4 + CH3COOH

Nếu chất cần định l−ợng ít tan, phải đun nóng. Nh−ng cần thận trọng vì có thể acetyl hóa chức amin I hoặc amin II. Đôi khi ng−ời ta thêm acid formic vào dung môi acid acetic khan thay cho đun nóng để làm tăng độ tan (do hằng số ε của dung môi tăng lên).

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM (Trang 56 -57 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×