0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Hệ thống chỉ tiêu trong nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC NINH (Trang 44 -45 )

5. Bố cục của luận văn

2.3. Hệ thống chỉ tiêu trong nghiên cứu

Dựa trên ba căn cứ xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu như sau:

Một là, nội dung, đặc điểm hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính: Nguồn lực tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu được sử dụng để mua sắm, đầu tư hình thành các tài sản cần thiết phục vụ cho hoạt động của đơn vị và chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Hai là, quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị sự nghiệp có thu: Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị, đảm bảo đơn vị sự nghiệp có thu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hoạt động thường xuyên phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý.

Các đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Các khoản chi hoạt động thường xuyên của đơn vị thực hiện chi theo định mức được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ...

Ba là, báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu: Báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu gồm: Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở và kế toán cấp I và cấp II. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của đơn vị được sử dụng để đánh giá tình hình huy động nguồn lực tài chính: Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (phần I); Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động; Báo cáo chi tiết kinh phí dự án; Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc; Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính...

Trên cơ sở kết quả thu được từ tổng hợp thông tin, số liệu đề tài xây dựng hệ thống các chỉ tiêu, các căn cứ để xây dựng chỉ tiêu liên quan đến công tác quản lý tài chính đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, các chỉ tiêu nghiên cứu bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách đơn vị được cấp (nguồn Trung ương, nguồn Địa phương) - Lập dự toán thu - chi và phân bổ dự toán ngân sách của đơn vị.

- Thanh toán, cấp phát kinh phí ngân sách nhà nước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh.

- Tình hình quản lý và sử dụng các nguồn thu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông qua hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC NINH (Trang 44 -45 )

×