0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Phương pháp thu thập tài liệu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC NINH (Trang 42 -43 )

5. Bố cục của luận văn

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu

2.2.1.1. Tài liệu thứ cấp

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài tác giả tiến hành thu thập và sử dụng các số liệu thông qua các tài liệu, các báo cáo tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh (nay là Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh), báo cáo tại Sở y tế tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính, sách báo, tạp chí, công trình nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà khoa học, thông tin trên các Website của Ngành Y tế và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

2.2.1.2. Tài liệu sơ cấp

Để thực hiện đề tài này, tác giả đã tiến hành điều tra toàn bộ cán bộ, viên chức trong trung tâm. Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra trực tiếp bằng việc sử dụng phiếu điều tra đối với 180 cán bộ, viên chức của Trung tâm.

Thông tin sơ cấp được thu thập bằng cách tiến hành phỏng vấn điều tra công tác quản lý tài chính của cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh.

- Mục đích điều tra: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính.

- Đối tượng điều tra: Các cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh

- Cỡ mẫu điều tra: Là toàn bộ cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh. Tổng số mẫu điều tra sẽ là 180 người.

Nội dung phiếu điều tra: Phiếu điều tra được thiết kế gồm 02 phần (Phụ lục 1), nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài chính tại Trung tâm. Cụ thể như sau:

- Phần 1: Thông tin chung

- Phần 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài chính tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC NINH (Trang 42 -43 )

×