0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

Một số giải pháp ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Du lịch

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 81 -81 )

8. Bố cục của luận văn thạc sĩ.

3.2. Một số giải pháp ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Du lịch

tác phát triển du lịch với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; đột phá thủ tục hành chính về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nâng cấp xây dựng mới trạm thông tin du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ khách du lịch của TP. Để thực hiện tầm nhìn và những mục tiêu đặt ra ở trên, 7 nhóm chiến lược nhánh đã được xây dựng với những sáng kiến và kế hoạch hành động cụ thể. Và ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank đã đồng hành tài trợ thực hiện đề án Chiến lược phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030. Việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030 là đóng góp chung cho phát triển du lịch Việt Nam. Bản dự thảo chiến lược của TP.HCM đã qua 14 lần đánh giá và sẽ được đánh giá trong thời gian tới để công bố. Vai trò của du lịch TP.HCM vô cùng to lớn trong sự liên kết vùng nói riêng, đóng góp cho toàn ngành du lịch cả nước nói chung.

3.2. Một số giải pháp ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Du lịch lịch

3.2. Một số giải pháp ứng dụng marketing trực tuyến tại các doanh nghiệp Du lịch lịch văn.

- Một số kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp du lịch mà tác giả thu thập được trong quá trình khảo sát.

- Một số kiến nghị, đề xuất dựa trên kinh nghiệm bản thân làm việc hơn 4 năm trong ngành du lịch tại vị trí marketing.

3.2.2. Các giải pháp đề xuất

3.2.2.1. Giải pháp cho chiến lược

Kiện toàn chiến lược Marketing trực tuyến sơ bộ qua mô hình RPAR2

Một trong những điểm yếu của bộ phận marketing chính là khâu hoạch định kế hoạch, xác định mục tiêu và cách thức đo lường hiệu quả các chiến dịch. Đa phần các doanh nghiệp tiến hành thực hiện marketing trực tuyến theo cảm tính mà chưa có một chiến lược cụ thể. Qua thực trạng điều tra quan sát cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng chiến lược còn thấp, đa phần các doanh nghiệp chỉ ở mức

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 81 -81 )

×