0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ PHÒNG BAN A Thông tin dành cho cấp quản lý

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 96 -101 )

III. Câu hỏi khảo sát

PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ PHÒNG BAN A Thông tin dành cho cấp quản lý

A. Thông tin dành cho cấp quản lý

Nhằm tối ưu hóa thời gian hỗ trợ của Quý Anh, chị cho Luận văn, tôi có điều chỉnh bảng câu hỏi thành các phân cấp chức vụ phù hợp. Vì vậy, phần A trong bảng khảo sát dành cho các anh chị cấp quản lý thực hiện. Trường hợp phòng ban chưa có cấp quản lý hoặc được uỷ quyền anh chị vui lòng thực hiện giúp các câu hỏi bên dưới.

Câu 1: Công ty anh/chị đã xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi chưa? Nếu có vui lòng cho biết đó là gì?

Trả lời vế thứ 1 câu hỏi 1:

Có Không

Trả lời vế thứ 2 câu hỏi 1:

Sứ mệnh :

Tầm nhìn : Giá trị cốt lõi :

Câu 2: Mức độ phân bổ tỷ trọng tập trung trong phòng marketing của đơn vị như thế nào?

Bảng phân mục mức độ đầu tư vào các hạng mục công việc của bộ phận

Marketing trực tuyến, tổng 5 mức độ bằng 100%. Mức độ quan trọng được đánh giá từ thấp tới cao, bên trái qua phải, tức 1 thấp nhất, 5 cao nhất.

Công cụ marketing trực

tuyến

Giải nghĩa phụ

Tỷ lệ phân bổ từ thấp tới cao, trái qua phải (%)

1 2 3 4 5

SEM

Chức vụ : Vị trí :

SEO Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

PPC (Chạy quảng cáo như Adword, GDN…)

Email

Marketing PPC (Quảng

cáo banner)

Banner trên báo chí, website cộng đồng…GDN, Adwords

Social Media & Blog

Facebook, Zalo, Instagram, youtube… Social Media Blog Article Marketing Website Marketing

Câu 3: Công ty anh/chị có xây dựng chiến lược marketing trực tuyến chưa? Nếu có, vui lòng cho biết chiến lược đó được áp dụng cho thời hạn bao lâu?

Trả lời vế một câu hỏi 3:

Có Không

Trả lời cho vế hai câu hỏi 3:

01 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm 3 năm Khác

Câu 4: Tỷ trọng ngân sách được phân bổ trong hoạt động marketing trực tuyến của đơn vị thuộc nhóm nào sau đây?

100 – 500 triệu/ tháng triệu/ tháng 501 triệu – 1 tỷ/ tháng 1 tỷ - 2 tỷ/ 1 tháng Khác

Câu 5: Anh chị có nhận định như thế nào về Marketing trực tuyến? (Hiện tại và tương lai)

Hiện tại Tương lai

……..……..……..……..……..…… …… ……..……..……..……..……..…… …… ……..……..……..……..……..…… …… ……..……..……..……..……..…… …… ……..……..……..……..……..…… …… ……..……..……..……..……..…… ……

Câu 6: Cách đánh giá hiệu quả chiến dịch của anh chị như thế nào trong các hoạt động marketing trực tuyến.

Từ viết tắt: KH – Khách hàng, Traffic – Lưu lượng khách hàng Trên doanh thu

Trên lượng KH tiềm năng (Traffic) Trên lợi nhuận đầu tư (P&L)

Trên Brand Health (Awareness, Coverage, Share of Market, Trial, Conversion)

Khác (nếu khác anh chị vui lòng cho biết tiêu chí đánh giá của anh chị vào ô bên dưới)

……..……..……..……..……..………..……..……..……..……..………… ……..……..……..……..……..………..……..……..……..……..………… ……..……..……..……..……..………..……..……..……..……..…………

PHẦN 2: CÔNG CỤ & NHÂN LỰC A. Nguồn nhân lực

Trả

lời:……… ……

Câu 2: Anh chị vui lòng cho biết số lượng nhân viên trong phòng marketing của mình bao nhiêu nhân sự?

Trả

lời:……… ……

Câu 3: Anh chị vui lòng cho biết trong phòng marketing có bộ phận chuyên trách marketing trực tuyến (marketing trực tuyến/ digital marketing) không?

Có Không

Câu 4: Anh chị vui lòng cho biết số lượng nhân sự thuộc phòng marketing trực tuyến (marketing trực tuyến/ digital marketing) hiện nay?

Trả

lời:……… ……

Câu 5: Trong nhóm marketing trực tuyến anh chị phân chia nhiệm vụ chức năng như thế nào? (Cấu trúc phòng marketing trực tuyến)

Trả lời:……… …… ……… ………… ……… ………… ……… ………… ……… …………

Câu 6: Anh chị vui lòng cho biết trình độ học vấn của nhân sự trong phòng marketing trực tuyến hiện nay theo bảng đề xuất bên dưới.

Đáp án: TT Trình độ học vấn Số lượng Ghi chú 1 Cao học 2 Đại học 3 Cao đẳng 4 Trung cấp nghề 5 Khác

Câu 7: Anh/ chị vui lòng cho biết số lượng nhân sự được đào tạo theo

chuyên môn (trong trường đại học, cao học…) theo các hạng mục bên dưới.

Đáp án

TT Chuyên ngành đào tạo Số lượng Ghi chú 1 Kinh doanh, Kinh tế

2 Marketing tổng thể 3 Marketing trực tuyến

4 Khác

Câu 8: Anh chị vui lòng cho biết các nhân sự phòng marketing trực tuyến hàng năm có được đưa đi đào tạo chuyên môn không?

Đáp án:

Có Không

Nếu có anh chị vui lòng trả lời câu hỏi số 9, nếu không qua phần tiếp theo của bảng khảo sát.

Câu 9: Nội dung đào tạo chuyên môn và tần suất đào tạo trong một năm của doanh nghiệp như thế nào?

TT Nội dung đào tạo Chọn Tần suất

1 Chuyên môn marketing trực tuyến 2 Chuyên môn marketing tổng thể

3 Kỹ năng mềm 4 Khác

Khác (vui lòng điền công cụ tại đây):

………

B. Công cụ

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TP. HCM (Trang 96 -101 )

×