0

Nội dung dự toán ngân sách

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 33-35 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

2.2.5 Nội dung dự toán ngân sách

Nội dung dự toán ngân sách bao gồm:

Dự toán tổng thể: là tập hợp toàn diện các bản dự toán về tất cả các giai

đoạn của các mặt hoạt động kinh doanh trong một thời gian cụ thể.

17

Dự toán đƣợc xây dựng cho các kỳ thời gian cụ thể. Dự toán ngắn hạn lập cho các kỳ 1 năm, quý hay tháng, trong khi dự toán dài hạn lập cho các kỳ trên một năm.

Ủy ban dự toán: gồm những ngƣời đại diện từ tất cả các bộ phận chức năng

của tổ chức nhƣ bộ phận kinh doanh, bộ phận sản xuất, bộ phận marketing, bộ phận bán hàng,.. Ủy ban dự toán có các chức năng:

- Điều phối quá trình lập dự toán, bao gồm ban hành sổ tay dự toán.

- Xây dựng thời gian biểu cho quá trình xây dựng các bản dự toán chức năng. - Phân công nhiệm vụ xây dựng các bản dự toán chức năng.

- Cung cấp thông tin hƣớng dẫn quá trình xây dựng dự toán.

- Chuyển giao các bản dự toán hoàn thành đến cấp quản lý thích hợp. - So sánh các kết quả thực tế với dự toán và điều tra biến động. - Thƣờng xuyên đánh giá quá trình lập kế hoạch và dự toán.

Sổ tay dự toán

- Sổ tay dự toán là tập hợp các hƣớng dẫn về trách nhiệm của các cá nhân và các thủ tục, sổ sách và bảng biểu liên quan đến quá trình lập và sử dụng số liệu dự toán.

- Một trong những chức năng của dự toán là truyền đạt nên sổ tay phải đƣợc xây dựng sao cho tất cả mọi ngƣời có thể dựa vào đó để có thông tin và các hƣớng dẫn về quá trình lập dự toán. Sổ tay dự toán không phải là các bản dự toán thực tế của kỳ tới mà chỉ có các hƣớng dẫn về cách thực hiện quá trình dự toán trong tổ chức.

- Sổ tay dự toán thƣờng do nhân viên kế toán quản trị soạn thảo, thƣờng gồm các nội dung chính (đƣợc trình bày nhƣ trong Bảng 2.2).

18

Bảng 2.2 Sổ tay dự toán

Nội dung Chi tiết Giải thích các mục

tiêu của quá trình dự toán

- Mục đích của quá trình kiểm soát và dự toán.

- Mục tiêu của những giai đoạn khác nhau của quá trình dự toán. - Tầm quan trọng của các bản dự toán trong quá trình lập kế hoạch dài hạn và điều hành DN.

Cấu trúc tổ chức - Sơ đồ tổ chức.

- Danh sách nhân viên chịu trách nhiệm về quá trình dự toán. Phác thảo các bản

dự toán chính

- Mối quan hệ giữa các bản dự toán chính. Các chi tiết về mặt

hành chính

- Thành viên, phạm vi liên quan của Ủy ban dự toán. - Trình tự soạn thảo các bản dự toán.

- Thời gian biểu.

Các vấn đề thủ tục - Mẫu biểu và hƣớng dẫn cách ghi biểu. - Mẫu báo cáo.

- Hệ thống tài khoản sử dụng.

- Ủy viên Ủy ban dự toán chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc liên quan đến quá trình soạn thảo dự toán.

Trách nhiệm lập dự toán ngân sách

Có hai phƣơng thức tiếp cận xác lập trách nhiệm lập dự toán:

- Đối với DNNVV, không phân chia các trung tâm trách nhiệm thì việc lập dự toán gắn liền với nhà quản trị cũng nhƣ kế toán ở các cấp trong toàn bộ doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc có sự phân cấp quản lý, hoặc đã xác lập trung tâm trách nhiệm thì trách nhiệm lập dự toán thƣờng đƣợc chia theo từng cấp bậc quản lý và từng trung tâm trách nhiệm.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 33 -35 )

Mục lục

×