0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Mô tả thống kê kết quả khảo sát (Thực trạng lập dự toán tại các

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 54 -59 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

4.1.1. Mô tả thống kê kết quả khảo sát (Thực trạng lập dự toán tại các

DNNVV tại Tp. Hồ Chí Minh)

Tác giả tiến hành gửi 190 bảng câu hỏi khảo sát đến các DNNVV bằng cách gửi bảng câu trực tiếp đến các đối tƣợng khảo sát và qua thƣ điện tử (email), từ đó tác giả thu về đƣợc 183 bảng trả lời. Trong đó có 03 bảng trả lời không hợp lệ, còn lại 180 bảng trả lời câu hỏi đáp ứng đúng yêu cầu bảng câu hỏi của tác giả đề ra là khảo sát các DNNVV có lập dự toán ngân sách. Các thông tin khảo sát đƣợc thể hiện nhƣ sau:

Bảng 4.1 Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu

Mô tả Số lƣợng (bảng) Tỷ lệ (%)

Số bảng câu hỏi phát ra 190 -

Số bảng câu hỏi thu về 183 96.3

Trong đó

Số bảng câu hỏi hợp lệ 180 98.3

Số bảng câu hỏi không hợp lệ 0 0

Nguồn: Theo thống kê của tác giả

38

Bảng 4.2 Kết quả khảo sát về các DNNVV

Chỉ tiêu khảo sát Số doanh nghiệp Tỷ lệ % % tích lũy

Doanh nghiệp nhỏ 128 71.1 71.1

Doanh nghiệp vừa 52 28.9 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.2

Trong 180 doanh nghiệp khảo sát hợp lệ có 52 là doanh nghiệp vừa (chiếm 28.9%) và 128 là doanh nghiệp nhỏ (chiếm 71.1%).

Bảng 4.3 Các đốí tƣợng đƣợc phỏng vấn Chức vụ Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) Giám đốc tài chính 1 .5 Kế toán trƣởng 22 12.2 Kế toán viên 149 82.8 CEO 6 3.3

Nhân viên kiểm soát NS 2 1.1

Tổng 180 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng excel

Các đối tƣợng đƣợc phỏng vấn đƣợc thể hiện ở bảng 4.3 gồm có 1 giám đốc tài chính, 22 kế toán trƣởng, 149 kế toán viên, 6 CEO, 2 nhân viên kiểm soát ngân sách.

Bảng 4.4 Loại hình doanh nghiệp

Chỉ tiêu khảo sát Số doanh nghiệp % % tích lũy

Doanh nghiệp TNHH 128 71.1 71.1

Doanh nghiệp Cổ phần 41 22.8 93.9

Doanh nghiệp tƣ nhân 11 6.1 100.0

Tổng cộng 180 100

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.4

Doanh nghiệp TNHH chiếm 71.1% tƣơng ứng với 128 DN, DN cổ phần chiếm 22.8% tƣớng ứng là 41 DN, DN tƣ nhân chiếm 6.1% tƣơng ứng với 11 DN.

39

Bảng 4.5 Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Chỉ tiêu khảo sát Số doanh nghiệp % % tích lũy

SX – TM – DV 89 49.4 49.4

TM – DV 91 50.6 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.5

Số liệu ở bảng 4.5 cho thấy có 89 DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thƣơng mại dịch và dịch vụ, chiếm tỉ lệ 49.4%; 91 DN hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ, chiếm tỉ lệ 50.6%.

Bảng 4.6 Thời gian doanh nghiệp thành lập

Chỉ tiêu khảo sát Số doanh nghiệp % % tích lũy

Từ 1 đến 3 năm 6 3.3 3.3

Từ 3 đến 5 năm 15 8.3 11.7

Trên 5 năm 159 88.3 100.0

Tổng cộng 180 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.6

Theo kết quả ở bảng 4.6 về giời gian DN thành lập, có 3.3% DN có thời gian hoạt động từ 1 đến 3 năm, thời gian hoạt động từ 3 đến 5 năm là 8.3% và thời gian hoạt động trên 5 năm là 88.3% DN.

Bảng 4.7 Nguồn vốn doanh nghiệp

Chỉ tiêu khảo sát Số doanh nghiệp % % tích lũy

Dƣới 10 tỷ đồng 88 48.9 48.9 Từ 10 den 20 tỷ đồng 33 18.3 67.2 Từ20 den 50 tỷ đồng 31 17.2 84.4 Từ 50 den 100 tỷ đồng 17 9.4 93.9 Trên 100 tỷ đồng 11 6.1 100.0 Tổng cộng 180 100

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.7

Theo kết quả bảng 4.7, DN có nguồn vốn dƣới 10 tỷ đồng chiến 48.9%, DN có nguồn vốn từ 10 tỷ đến 20 tỷ chiếm 18.3%, DN có nguồn vốn từ 20 tỷ đến 50 tỷ chiếm 17.2%, DN có nguồn vốn từ 50 tỷ đến 100 tỷ chiếm 9.4%, DN có nguồn vốn trên 100 tỷ chiếm 6.1% .

40

Bảng 4.8 Số lao động tại Doanh nghiệp

Chỉ tiêu khảo sát Số lƣợng DN % % tích lũy

Từ 10 đến 50 ngƣời 80 44.4 44.4

Từ 50 đến 100 ngƣời 44 24.4 68.9

Từ 100 đến 200 ngƣời 32 17.8 86.7

Trên 200 ngƣời 24 13.3 100.0

Tổng cộng 180 100

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.8

Qua bảng 4.8, DN có số lƣợng lao động từ 10 đến 50 ngƣời chiếm 44.4%, DN có số lƣợng lao động từ 50 đến 100 ngƣời chiếm 24.4%, DN có số lƣợng lao động từ 100 đến 200 ngƣời chiếm 17.8%, DN có số lƣợng lao động trên 200 ngƣời chiếm 13.3%.

Bảng 4.9 Báo cáo dự toán của các DNNVV đƣợc lập vào thời điểm

Chỉ tiêu khảo sát Số lƣợng DN % % tích lũy

Báo cáo dự toán đƣợc thiết lập theo

Tháng 24 13.3 13.3

Quý 70 38.9 52.2

Năm 86 47.8 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.9

47.8% doanh nghiệp lập dự toán theo năm, 38.9% doanh nghiệp lập dự toán theo quý và 13.3% doanh nghiệp lập báo cáo dự toán theo tháng (Bảng 4.9).

Bảng 4.10 Báo cáo dự toán đƣợc lập vào

Chỉ tiêu khảo sát Số DN % % tích lũy

Báo cáo dự toán đƣợc lập vào thời điểm nào

Tháng 10 11 6.1 6.1

Tháng 11 84 46.7 52.8

Tháng 12 75 41.7 94.4

Tháng 1 10 5.6 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.10

Thời điểm lập dự toán của các DN phần lớn là vào quý 4 của năm (tháng 10, 11, 12). Cụ thể, có 6.1% DN lập dự toán vào tháng 10, 46.7% DN lập dự toán vào

41

tháng 11, vào tháng 12 là 41.7% DN và 5.6% DN lập dự toán vào tháng 1 (Bảng 4.10)

Bảng 4.11 Quy trình xét duyệt DTNS

Chỉ tiêu khảo sát Số lƣợng DN % % tích lũy

Bộ phận, phòng ban đến bộ phận chuyên trách đến BGD 16 8.9 8.9 Bộ phận, phòng ban đến Kế toán trƣởng đến BGD 132 73.3 82.2 Bộ phận, phòng ban đến bộ phận chuyên trách đến Kế toán trƣởng đến BGD 32 17.8 100.0 Tổng cộng 180 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.11

Bảng 4.11, cho thấy xét duyệt theo quy trình: Bộ phận, phòng ban đến bộ phận chuyên trách và đến Ban giám đốc chiếm 8.9%; Bộ phận, phòng ban đến Kế toán trƣởng và cuối cùng đến Ban giám đốc chiếm 73.3%; Bộ phận, phòng ban đến bộ phận chuyên trách, đến kế toán trƣởng và đến Ban giám đốc chiếm 17.8%.

Bảng 4.12 Mô hình thông tin DTNS tại DNNVV

Chỉ tiêu khảo sát Số lƣợng DN % % tích lũy

Mô hình thông tin dự toán mà doanh nghiệp đang áp dụng

MH ấn định thông tin từ trên xuống 118 65.6 65.6

MH thông tin phản hồi 26 14.4 80.0

MH thông tin từ dƣới lên 36 20.0 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.12

Về mô hình thông tin DTNS, có 65.6% DN áp dụng mô hình thông tin từ trên xuống, 14.4% DN áp dụng mô hình thông tin phản hồi và 20% DN áp dụng mô hình thông tin từ dƣới lên.

Phần lớn các DN chọn. “Mô hình ấn định thông tin từ trên xuống” chiếm nhiều nhất nhằm tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, mô hình DT này chỉ thích hợp với DN có quy mô nhỏ, ít có sự phân cấp trong quản lý hoặc trong những trƣờng hợp đặc biệt buộc DN phải tuân thủ theo chỉ đạo của quản lý cấp cao hơn Thủy (2013).

42

Bảng 4.13 Công cụ dùng để lập DTNS

Chỉ tiêu khảo sát Số lƣợng DN % % tích lũy

Công cụ mà DN dùng để lập DTNS

PM Microsoft Excel 126 70.0 70.0

PM Microsoft Access 10 5.6 75.6

PM khác 44 24.4 100.0

Nguồn: Phân tích dữ liệu bằng SPSS 20 – Phụ lục số 4.13

Từ số liệu khảo sát, 126 DN sử dụng phần mềm Microsoft Excel để lập DTNS, 44 DN dùng phần mềm chuyên dụng khác,10 DN dùng phần mềm Access.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 54 -59 )

×