0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Đối với Nguồn nhân lực tham gia thực hiện lập DTNS:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 83 -84 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

5.2.1 Đối với Nguồn nhân lực tham gia thực hiện lập DTNS:

67

DTNS là một công cụ quản lý có hiệu quả nếu đƣợc xây dựng khoa học và sát với thực tế. Đây là công tác tốn rất nhiều thời gian và áp lực cũng rất lớn đối với nhân lực thực hiện lập dự toán. Để thực hiện tốt công tác dự toán, đòi hỏi các thành viên thực hiện công tác dự toán phải là ngƣời có chuyên môn, am hiểu nghiệp vụ, có phẩm chất nghề nghiệp tốt, có ý thức cao về tầm quan trọng của dự toán đối với DN. Đồng thời, ban quản lý cấp cao phải luôn xác định rõ mục tiêu chiến lƣợc chung thông qua cuộc họp với các trƣởng phòng ban, giám đốc các chi nhánh hoặc đơn vị và để đạt đƣợc các mục tiêu dài hạn này đòi hỏi các dự toán ngắn hạn phải đƣợc xây dựng dựa trên tình hình thực tế của DN và mang tính phát triển. Xem xét và đƣa ra các mục tiêu có thể đạt đƣợc tránh đặt ra các mục tiêu quá cao gây tâm lý bất bình, chán nản, áp lực nặng nề cho các bộ phận cũng nhƣ các nhân viên lập dự toán và tránh đặt ra các mục tiêu quá thấp vì không có ý nghĩa. Ban quản lý cấp cao phải tham gia để chỉ đạo, cam kết và hỗ trợ kịp thời các nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác dự toán, phân công cụ thể những cá nhân ở từng bộ phận phòng ban chịu trách nhiệm lập DTNS cho bộ phận mình. Định kỳ, tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu, trao đổi nghiệp vụ cho các thành viên tham gia vào quá trình dự toán của DN. Khuyến khích các thành viên dự toán cùng quan tâm, tham gia ý kiến vào việc lập kế hoạch và kiểm soát quá trình dự toán.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 83 -84 )

×