0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Quy trình lập dự toán ngân sách

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 27 -29 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

2.2.3 Quy trình lập dự toán ngân sách

Do mỗi doanh nghiệp có một đặc điểm cũng nhƣ một phong cách quản lý riêng nên quy trình lập dự toán ngân sách cũng sẽ khác nhau. ƣới đây là một quy trình quản lý dự toán ngân sách tiêu biểu đƣợc trình bày trong quyển Managing budgets của tác giả Stephen Brookson. Theo tác giả, quá trình lập dự toán trải qua 3 giai đoạn, đƣợc trình bày nhƣ sau:

11

(Nguồn: Managing budgets, Stephen Brookson)

Hình 2.1 Quy trình dự toán ngân sách của Stephen Brookson Giai đoạn chuẩn bị

Đây là bƣớc khởi đầu cũng là khâu quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình DTNS. Trong giai đoạn này cần phải làm rõ các mục tiêu cần đạt đƣợc vì tất cả các báo cáo của DTNS đều đƣợc xây dựng dựa vào chiến lƣợc và mục tiêu phát triển kinh doanh của DN trong một giai đoạn nhất định. Sau khi xác định rõ ràng mục tiêu, DN sẽ xây dựng một mô hình DTNS chuẩn. Điều này giúp nhà quản lý cấp cao dễ dàng phối hợp DTNS của tất cả các bộ phận và cho phép so sánh, kết nối nội dung DTNS một cách dễ dàng. Khi tất cả các công việc cần thiết cho việc lập dự

Xác định rõ mục tiêu chung của công ty

Chuẩn hóa ngân sách

Ðánh giá hệ thống

Thu thập thông tin, số liệu, chuẩn bị dự thảo ngân sách

đầu tiên

Phân tích sự khác nhau giữa kết quả thực tế

và dự toán

Kiểm tra các con số dự toán bằng cách chất vấn và phân

tích

Lập dự toán tiền mặt để theo dõi dòng tiền từ bảng CĐKT

và báo cáo KQHĐKD

Xem lại quy trình hoạch định ngân sách và chuẩn bị ngân

sách tổng thể

Theo dõi các khác biệt và phân tích các sai số, kiểm tra

những điều không ngờ đến

Dự báo lại và điều chỉnh, xem xét sử dụng những dạng

ngân sách khác, rút kinh nghiệm

12

toán đã đƣợc chuẩn bị đầy đủ cũng là lúc cần phải xem lại tất cả các vấn đề một cách có hệ thống để chắc rằng DTNS sẽ cung cấp thông tin chính xác và phù hợp nhất.

* Giai đoạn soạn thảo

Trong giai đoạn này, những bộ phận, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán phải tập hợp toàn bộ thông tin về các nguồn lực có sẵn trong DN, các yếu tố bên trong, bên ngoài có tác động và ảnh hƣởng đến công tác DTNS đồng thời ƣớc tính giá trị thu, chi. Trên cơ sở đó, soạn thảo các báo cáo dự toán có liên quan nhƣ: Dự toán tiêu thụ, Dự toán sản xuất, Dự toán chi phí, Dự toán tiền, Dự toán bảng cân đối kế toán (BCĐKT), Dự toán báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKD),.vv..

Giai đoạn kiểm soát:

Dự toán ngân sách là một công việc quan trọng đƣợc thực hiện từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy, để dự toán ngày càng hoàn thiện hơn thì ở mỗi kỳ dự toán cần phải thƣờng xuyên theo dõi, đánh giá tình hình dự toán để từ đó xem xét lại các thông tin, cơ sở lập dự toán và có những điều chỉnh cần thiết, đồng thời rút kinh nghiệm cho lần lập dự toán tiếp theo.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 27 -29 )

×