0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Thiết kế bảng câu hỏi

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 47 -48 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

3.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi

Bảng câu hỏi phác thảo gồm các câu hỏi tƣơng ứng và đƣợc chia thành 3 phần:

Phần 1: Phần thông tin chung về doanh nghiệp

Phần 1 của bảng câu hỏi đƣợc thiết kế nhằm thu thập thông tin chung về các doanh nghiệp đƣợc khảo sát nhƣ: Loại hình DN (là DN TNHH, DN tƣ nhân, DN cổ phần); Lĩnh vực hoạt động của DN (là DN sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ hay DN thƣơng mại, dịch vụ); Tổng nguồn vốn, số lao động của DN là bao nhiêu; DN có xây dựng kế toán quản trị hay không; Các loại dự toán, mô hình dự toán đang áp dụng tại DN; DN sử dụng các phần mềm nào phục vụ cho việc lập dự toán.

- Kiểm tra hệ số Cronbach alpha biến tổng

- Loại các biến có hệ số tƣơng quan biến tổng nhỏ

- Kiểm tra phƣơng sai trích - Kiểm tra các nhân tố rút trích - Loại các biến có mức tải nhân tố nhỏ Đo lƣờng độ tin cậy Cronbach Alpha Phân tích nhân tố khám phá EFA

Cơ sở lý thuyết Thang đo nháp

Nghiên cứu định lƣợng (n = 180)

Phân tích mô hình hồi quy đa biến

Thảo luận nhóm (n= 27)

Thang đo chính thức

31

Phần 2: Phần thông tin về các yếu tố ảnh hƣởng đến lập dự toán ngân sách của các DNNVV phục vụ cho việc định lƣợng.

Dựa vào nghiên cứu định tính, tác giả tổng hợp, phân tích và lƣợng hóa các yếu tố thuộc tính nhằm thiết kế bảng câu hỏi khảo sát định lƣợng.

Nhóm nghiên cứu lựa chọn thang đo Likert 5 mức độ (thang đo khoảng: từ 1 điểm - thể hiện mức độ rất không đồng ý cho đến 5 điểm - thể hiện mức độ rất đồng ý) với 35 biến quan sát để giải thích cho 07 thành phần tiêu chí. 35 câu hỏi tƣơng ứng đại diện cho 35 nội dung chi tiết của 07 thành phần nhân tố đƣợc cho là có ảnh hƣởng đến dự toán ngân sách của các DNNVV và đƣợc trình bày ở phụ lục 1

Phần 3: Thông tin chung về ngƣời đƣợc phỏng vấn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 47 -48 )

×