0

Khe hổng nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 41-42 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

2.3.3 Khe hổng nghiên cứu

Sau khi tìm hiểu những công trình nghiên cứu khoa học trong nƣớc và ngoài nƣớc liên quan tƣơng đối đến đề tài của luận văn, tác giả có một số nhận xét cơ bản nhƣ sau:

Đã có một số các công trình nghiên cứu trong nƣớc về dự toán ngân sách nhƣng chỉ mới tập trung nghiên cứu việc hoàn thiện dự toán ngân sách, hoặc thực hiện DTNS tại các DN có quy mô lớn, các DN có niêm yết trên sàn HOSE, các DN tập trung trong khu công nghiệp mà chƣa tập trung nghiên cứu về các yếu tố ảnh hƣởng đến việc lập DTNS. Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế. Loại hình doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tƣ phát triển, xóa đói giảm nghèo.

Theo Nguyễn Thúy Hằng (2012), hầu hết các doanh nghiệp chƣa có bộ phận chuyên trách về công tác lập dự toán, công việc lập dự toán mang tính kiêm nhiệm; Một số doanh nghiệp lập dự toán mang tính thủ công, lập dự toán bằng phần mền excel. Điều này làm cho các nhân viên lập dự toán khó khăn về mặt kỹ thuật, liên kết dữ liệu và tốn kém thời gian; Quy trình lập DTNS còn chƣa hoàn chỉnh. Theo Yang Qui (2011) kiểm soát quá trình lập DTNS ảnh hƣởng đến việc lập và thực hiện DTNS các DNNVV, đồng thời việc kiểm soát ngân sách một cách chặt chẽ còn có xu hƣớng dẫn đến tốc độ tăng trƣởng cao hơn lợi nhuận của DN.

Dựa trên các nghiên cứu trƣớc đây, tác giả tiếp thu để đƣa vào mô hình nghiên cứu: Nguồn nhân lực thực hiện lập DTNS, Quy trình lập DTNS, Cơ sở vật chất – công nghệ kỹ thuật, Chế độ chính sách Nhà nƣớc, Tổ chức công tác kế toán, Kiểm soát quá trình lập DTNS, Môi trƣờng hoạt động.

25

CHƢƠNG 3

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chƣơng 3 giới thiệu phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để xây dựng và đánh giá các thang đo lƣờng và các khái niệm nghiên cứu, xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu lý thuyết về các nhân tố ảnh hƣởng đến DTNS của các DNNVV tại Tp. Hồ Chí Minh. Chƣơng 3 gồm 5 phần: (1) Thiết kế nghiên cứu, (2) Xây dựng thang đo, (3) Đánh giá sơ bộ thang đo, (4) Thực hiện nghiên cứu định lƣợng, (5) Mô tả và đánh giá kết quả khảo sát.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 41 -42 )

Mục lục

×