0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Nghiên cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 42 -45 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

3.1.1.1 Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính nhằm khám phá và hình thành các biến quan sát dùng để đo lƣờng các khái niệm nghiên cứu. Tác giả đã thảo luận nhóm với số ngƣời đƣợc phỏng vấn là 27 ngƣời (gồm 25 ngƣời thuộc lớp cao học kế toán 14SKT21 và 02 ngƣời lớp cao học kế toán 13SKT12, trƣờng Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh). Những ngƣời tham gia vào nhóm phỏng vấn là những ngƣời làm kế toán tài chính, tham gia vào công tác lập dự toán ngân sách tại các DNNVV. Sau khi tiến hành thảo luận, 07 nhân tố của mô hình nghiên cứu của tác giả về các yếu tố ảnh hƣởng tới lập dự toán ngân sách của các DNNVV đƣợc sử dụng chính thức.

* Phƣơng pháp thực hiện thảo luận nhóm:

Tác giả mời các học viên lớp cao học kế toán và thông báo nội dung cần thảo luận. Trong buổi thảo luận, tác giả đặt những câu hỏi mang tính gợi mở để các thành viên cùng trao đổi, chia sẽ ý kiến. Kết hợp cùng những nghiên cứu trƣớc đây trong Chƣơng 2, tác giả tổng hợp các ý kiến và đi đến thống nhất xây dựng lại mô

26

H1 (+)

hình nghiên cứu gồm 07 nhân tố ảnh hƣởng đến lập dự toán ngân sách của các DNNVV.

Để hiểu rõ hơn các nhân tố trên có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến việc thực hiện dự toán ngân sách, ta đi vào tìm hiểu nội dung của từng nhân tố và ý nghĩa của nó.

(1) Nguồn nhân lực làm công tác dự toán ngân sách

Nguồn nhân lực liên quan công tác lập dự toán ngân sách gồm Ban quản lý cấp cao và nhân lực thực hiện lập dự toán. Nếu quản lý cấp cao DN quá đặt nặng vấn đề hoàn thành kế hoạch có thể gây ra sức ép tâm lý cao đối với các trƣởng bộ phận và nhân viên thực hiện (cấp dƣới). Điều này có thể gây ra tình trạng căng thẳng và áp lực lớn. Kết quả là, cấp dƣới thƣờng có động cơ đƣa ra các dự toán thấp hơn khả năng thực sự và làm thay đổi số liệu để tạo ra những báo cáo tốt hơn.

H7(+) H6(+) H5(+) H4(+) H3(+) H2(+) Quy trình lập DTNS Nguyễn Thúy Hằng (2014) Cơ sở vật chất, công nghê kỹ thuật

Njeru Warue vàThuo (2013). Huỳnh Lợi (2008) Nguyễn Thúy Hằng (2014) Chế độ chính sách Nhà nƣớc Huỳnh Lợi (2008) Nguyễn Thúy Hằng (2014) Tổ chức công tác kế toán Dušan Banovíc (2005) Nguyễn Thúy Hằng (2014)

Kiểm soát quá trình lập DTNS Yang Qi (2010) Lập dự toán ngân sách Nguồn nhân lực thực hiện DTNS

Njeru Warue vàThuo (2013). VivianWanjira (2013) Nguyễn Thúy Hằng (2014))

Hình 3.1: Mô hình lý thuyết (sau khi thảo luận nhóm) về các yếu tố ảnh hƣởng tới lập dự toán ngân sách của các DNNVV

Môi trƣờng hoạt động

Ueno và Sekaran (1994) Dušan Banovíc (2005)

27

sẽ không tạo đủ áp lực cần thiết đối với các kết quả đạt đƣợc. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lãng phí, do các trƣởng bộ phận và nhân viên không có nhiều áp lực cho việc cắt giảm chi phí để đạt mục tiêu. Vì vậy, để việc lập dự toán đạt hiệu quả nhà quản lý cấp cao phải xác định đƣợc các mục tiêu chủ chốt, phân quyền từng nhân viên cụ thể sẽ độc lập chịu trách nhiệm cho từng hoạt động cụ thể. Trao thƣởng và kiểm soát nguồn lực nhằm đảm bảo việc tiến hành các hoạt động mục tiêu chung của DN.

Nhân sự thực hiện lập dự toán rất quan trọng, nhà quản trị sử dụng những kỹ thuật và kỹ năng để xây dựng dự toán ngân sách nhƣng cũng không thể không quan tâm đến nhân tố nhân sự lập dự toán, bởi vì DTNS có vai trò động viên và tạo sự phối hợp giữa các bộ phận nhằm hƣớng đến mục tiêu chung của DN.

(2) Quy trình lập DTNS

Quy trình dự toán có ảnh hƣởng đáng kể đến công tác DTNS trong các DN. Một quy trình làm việc rõ ràng sẽ giúp nhân viên lập dự toán nắm rõ công việc và phối hợp với các thành viên khác, đồng thời giúp nhân viên lập dự toán chủ động, có kế hoạch làm việc cụ thể, tránh đƣợc áp lực công việc hay bị quá tải công việc vào cuối tháng, cuối năm. Từ đó, các báo cáo dự toán cũng lập một cách chất lƣợng hơn.

(3) Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật

Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật có ảnh hƣởng đáng kể đến công tác lập dự toán và hiệu quả báo cáo dự toán tại các DN. Cơ sở vật chất nhƣ máy móc, trang thiết bị, phần mềm,... Khi DN trang bị cho mình trang thiết bị hiện đại thì chúng có thể giúp DN tạo đƣợc môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp và hỗ trợ nhân viên lập dự toán xử lý công việc nhanh, giảm khối lƣợng ghi chép thông tin, giảm khối lƣợng công việc tính toán, xử lý số liệu kế toán. Bên cạnh đó, phƣơng tiện xử lý thông tin nhanh và hiệu quả nhất là những phần mềm kế toán hiện đại, chúng giúp DN cập nhật dữ liệu, liên kết dữ liệu, kết xuất dữ liệu và cho ra báo cáo dự toán hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Việc áp dụng công nghệ thông tin làm cho bộ máy kế toán tinh giản các công việc thủ công hơn. Việc bảo mật, lƣu trữ dữ liệu cũng đơn giản hơn.

(4) Chế độ chính sách Nhà Nƣớc

Chế độ chính sách Nhà Nƣớc có ảnh hƣởng rất lớn đế công tác lập DTNS. Nó ảnh hƣởng đến báo cáo của doanh nghiệp, đến hình thức kế toán cũng nhƣ các chính sách thuế… Các chế độ chính sách Nhà nƣớc đƣợc phổ biến kịp thời sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm rõ đƣợc tình hình từ đó lập DTNS sát với thực tế, tạo hiệu quả cao nhất.

28

(5) Tổ chức công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán có ảnh hƣởng đáng kể đến công tác lập dự toán. Tổ chức công tác kế toán là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả của báo cáo dự toán. Nó giúp DN phát huy đƣợc vai trò của nhân viên lập dự toán, thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp thực hiện giữa các nhân viên, giảm thiểu đƣợc những yếu kém của nhân viên, giảm phí, nâng cao chất lƣợng của báo cáo dự toán.

(6) Kiểm soát quá trình lập DTNS

Kiểm soát có ảnh hƣởng trực tiếp đáng kể đến quá trình DTNS và hiệu quả của báo cáo dự toán trong DN. Khi dự toán ngân sách đã đƣợc lập mà DN không có các biện pháp kiểm soát các sai lệch thực tế so với kế hoạch đề ra thì DN sẽ gặp nhiều rủi ro trong hoạt động cũng nhƣ không có các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

(7) Môi trƣờng hoạt động (Môi trƣờng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp)

Môi trƣờng hoạt động có ảnh hƣởng đáng kể đến công việc lập dự toán và hiệu quả báo cáo dự toán trong các DN. Tổ chức công tác kế toán trong DN phải phù hợp với các điều luật, chế độ, chính sách quản lý kinh tế tài chính của Nhà nƣớc trong từng thời kỳ nhất định. Chính vì thế, khi có sự thay đổi trong chế độ kế toán, chính sách thuế, điều chỉnh giá, lạm phát, quy định môi trƣờng sẽ làm ảnh hƣởng đến việc tổ chức công tác dự toán; cũng nhƣ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, các số liệu quá khứ nhƣ doanh thu, lợi nhuận, chi phí, số lƣợng lao động, nguồn vốn kinh doanh, các yếu tố về đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp,.. cũng là cơ sở để xem xét. Do đó, các DN phải luôn tập hợp các thông tin, các nhân viên lập dự toán phải xem xét tác động của các yếu tố trên để điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán trong báo cáo dự toán của năm kế cho phù hợp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 42 -45 )

×