0

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ nhất

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 67-69 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

4.3.1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ nhất

51

Giả thuyết Ho: Các biến trong tổng thể không có tƣơng quan với nhau.

Giả thuyết H1: Các biến trong tổng thể có tƣơng quan với nhau.

Bảng 4.21: Hệ số KMO và kiểm định Barlett các thành phần Kiểm tra KMO and Bartlett's

Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) .736

Mô hình kiểm tra của Bartlett Giá trị Chi-Square 2609.595

Bậc tự do 528

Sig (giá trị P – value) .000

Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.21

Kết quả kiểm định Barlett cho thấy giữa các biến trong tổng thể có mối tƣơng quan với nhau (sig = 0.00 < 0.05, bác bỏ H0, chấp nhận H1). Đồng thời, hệ số KMO = 0.736 > 0.5, chứng tỏ phân tích nhân tố để nhóm các biến lại với nhau là thích hợp và dữ liệu phù hợp cho việc phân tích nhân tố.

Bảng 4.22: Bảng phƣơng sai trích lần thứ nhất Nhân

tố

Giá trị Eigenvalues Chỉ số sau khi trích Chỉ số sau khi xoay Tổng Phƣơng sai trích Tích lũy phƣơng sai trích Tổng Phƣơng sai trích Tích lũy phƣơng sai trích Tổng Phƣơng sai trích Tích lũy phƣơng sai trích 1 4.455 13.501 13.501 4.455 13.501 13.501 3.589 10.875 10.875 2 4.213 12.768 26.268 4.213 12.768 26.268 3.303 10.010 20.885 3 3.410 10.332 36.601 3.410 10.332 36.601 3.279 9.936 30.821 4 2.951 8.944 45.544 2.951 8.944 45.544 2.921 8.853 39.674 5 2.230 6.756 52.300 2.230 6.756 52.300 2.796 8.471 48.145 6 1.712 5.189 57.490 1.712 5.189 57.490 2.338 7.085 55.230 7 1.493 4.523 62.013 1.493 4.523 62.013 2.238 6.783 62.013 Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.22

Bảng 4.22 cho thấy, các nhân tố đều có giá trị Eigenvalues > 1. Phƣơng sai trích là 62.013% > 50% là đạt yêu cầu. Với phƣơng pháp rút trích Principal components và phép quay Varimax theo cách ấn định số nhân tố cần trích, có 07 nhân tố đƣợc rút trích ra từ biến quan sát. Điều này cho chúng ta thấy 62.013% sự thay đổi của 07 nhân tố rút trích ra đƣợc giải thích bởi các biến quan sát (thành phần của Factor) (Theo Đinh Phi Hổ, 2014, trang 376).

52

Ta có Bảng 4.23: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần thứ nhất (Nguồn:Phân tích dữ liệu – phụ lục số 4.23), cho thấy thang đo đƣợc chấp nhận và đƣợc phân thành 7 nhóm. Một số biến của các thành phần thang đo có trọng số (Factor loading) nhỏ hơn 0.50 là QTDT3. Trong đó, biến có trọng số nhỏ nhất và hiệu số < 0.3 là QTDT3 nên biến QTDT3 sẽ bị loại ở lần phân tích thứ nhất.

Tƣơng tự nhƣ vậy, tác giả tiến hành chạy lại EFA và đƣợc kết quả nhƣ sau:  Phân tích nhân tố khám phá lần 2: loại biến QTDT3 (Phụ lục 4.24)  Phân tích nhân tố khám phá lần 3: loại biến TCKT1 (Phụ lục 4.25)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 67 -69 )

Mục lục

×