0

Nghiên cứu định lƣợng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 45-46 )

1. Bối cảnh nghiên cứu:

3.1.1.2 Nghiên cứu định lƣợng

Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp thu thập dữ liệu thông qua bảng câu nghiên cứu chính thức gửi trực tiếp tới các đối tƣợng đƣợc phỏng vấn và qua thƣ điện tử (email).

Mục tiêu của việc khảo sát này là thu thập các thông tin sơ cấp để tiến hành phân tích, đánh giá. Các thông tin sơ cấp này rất quan trọng sẽ là dữ liệu chính cho quá trình nghiên cứu của luận văn. Vì tính quan trọng cũng nhƣ yêu cầu chính xác của thông tin nên trong quá trình thu thập dữ liệu tác giả cố gắng giải thích chi tiết, cặn kẽ cho đối tƣợng khảo sát nhằm giúp họ hiểu ý nghĩa của từng nhân tố ảnh hƣởng.

Các bảng câu hỏi sau khi tập hợp lại, tác giả tiến hành kiểm tra sơ bộ lại thông tin, nếu cần tiến hành phỏng vấn bổ sung hoặc loại bỏ bảng câu hỏi thiếu

29

thông tin hay thông tin không phù hợp. Sau khi kiểm tra xong, tác giả tiến hành nhập liệu vào phần mềm SPSS 20.0 và kiểm tra, làm sạch dữ liệu thêm lần nữa.

Phần mềm SPSS sẽ xử lý và cho ra kết quả thống kê mô tả, các bảng tần số thể hiện số quan sát, tỉ lệ phần trăm, bảng tổng hợp phân tích các dữ liệu, kiểm định đối với các thang đo định lƣợng làm cơ sở phân tích và đƣa ra các hàm ý quản trị phù hợp.

- Cronbach Alpha: Kiểm tra độ tin cậy của thang đo: Biến tiềm ẩn hay nhân tố ảnh hƣởng đƣợc đo lƣờng bằng nhiều biến quan sát (gọi là thang đo). Các biến quan sát cùng đo lƣờng một nhân tố ảnh hƣởng vì thế chúng phải tƣơng quan với nhau. Cronbach Alpha là phƣơng pháp kiểm tra độ tin cậy đƣợc sử dụng phổ biến nhất. Các nhân tố ảnh hƣởng đến DTNS sẽ đƣợc đƣa vào kiểm tra độ tin cậy. Các nhân tố chỉ đạt khi hệ số Cronbach Alpha nằm trong khoảng 0.6 < Cronbach Alpha < 0.9 và tƣơng quan giữa biến và tổng (Corrected Item – Total Correlation) > 0.3.

- Exploratory Factor Analysis (EFA) để kiểm tra sự hội tụ của các biến. Phân tích nhân tố khám phá là phƣơng pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành các nhân tố ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhƣng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA​ (Trang 45 -46 )

Mục lục

×