0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Phương pháp thu thập thông tin

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 42 -43 )

5. Kết cấu của luận văn

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin

2.2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Là những thông tin đã thu thập được từ điều tra, khảo sát: phỏng vấn những lãnh đạo nhân viên trực tiếp tham gia quản lý chi phí

* Phương pháp chọn mẫu điều tra

- Đối tượng điều tra: gồm 2 đối tượng chính

+ Điều tra 15 cán bộ thuộc bộ phận quản lý doanh nghiệp gồm phòng tài chính - kế toán, phòng kinh tế kỹ thuật, phòng tổ chức nhân sự, phòng kinh doanh.

+ Điều tra 30 cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật trực tiếp tha, gia thi công các công trình xây dựng.

* Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Chọn địa điểm nghiên cứu là vấn đề hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn tới kết quả nghiên cứu. Trong bài viết này tác giả chọn địa điểm nghiên cứu là Công ty TNHH XD và TM Đông Hải với các lý do sau:

- Bản thân tác giả là cán bộ đang làm việc tại Công ty.

và giảm được chi phí sản xuất kinh doanh, đứng vững trên thị trường đang là vấn đề sống còn. Dựa trên các tài liệu thực tế tại đơn vị mình, tôi muốn tìm hiểu, phân tích được những mặt mạnh, những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, nhất là quản lý chi phí nhằm đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Cụ thể trong phương pháp này là: Nghiên cứu tại phòng tài chính kế toán và các phòng ban trong bộ phận quản lý doanh nghiệp để đánh giá chung tình hình quản lý toàn Công ty.

- Thời gian điều tra: Tháng 7-10 năm 2015.

* Nội dung điều tra:

- Kết quả quản trị chí phí.

- Năng lực quản lý của lãnh đạo. - Chính sách lương, thưởng. - Chất lượng, tiến độ thi công.

- Trình độ, tay nghề của người lao động.

* Quy trình điều tra:

- Bước 1: Điều tra thử để kiểm tra tính phù hợp của bảng hỏi. - Bước 2: Điều chỉnh phiếu.

- Bước 3: Tiến hành điều tra thực tế.

2.2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

- Số liệu thu thập từ các tài liệu, các thông tin đã được công bố như Báo cáo tài chính các các kỳ, Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo thường niên.

- Các số liệu tại phòng Tài chính - kế toán: số liệu trên sổ sách kế toán, tài liệu phục vụ quản trị nội bộ của Công ty trong đó có dự toán thi công, chi phí thực tế phát sinh của các đơn vị sản xuất, các dự án, công trình.

- Các quy chế Quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ như định mức tiêu hao nhiên liệu, quy chế sử dụng điện thoại, quy chế khoán.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 42 -43 )

×