0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Quản lý chi phí máy thi công

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 86 -87 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.6. Quản lý chi phí máy thi công

Để tăng cường hiệu quả sử dụng máy thi công thì doanh nghiệp phải sử dụng một số biện pháp sau đây: Công ty phải lập công tác lập kế hoạch điều động máy thi công, kế hoạch phải bám sát thực tế từng công trình để có thể điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi tiến độ thi công ở từng công trình. Có biện pháp đôn đốc tạo mọi điều kiện tiến độ thi công diễn ra như kế hoạch đã đề ra, không ảnh hưởng đến kế hoạch khác.

Việc sử dụng không hết công suất máy như hiện nay, Công ty nên nhanh chóng thanh lý, nhượng bán bớt một số tài sản đã cũ hoạt động không có hiệu quả để tránh khỏi trích khấu hao và có thể thu hồi một phần vốn để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh, giảm vốn vay ngân hàng, hoặc đầu tư tài sản cố định khác cần thiết hơn. Trong trường hợp có điều kiện, Công ty hoàn toàn có thể cho các nhà thầu khác thuê máy thi công của Công ty để tăng doanh thu. Khi thanh lý bớt các tài sản cũ, Công ty nên đầu tư có chọn lọc các phương tiện vận chuyển, cẩu kéo để nâng cao năng lực thi công.

Việc sử dụng không hết công suất máy như hiện nay, Công ty nên nhanh chóng thanh lý, nhượng bán bớt một số tài sản đã cũ hoạt động không có hiệu quả để tránh khỏi trích khấu hao và có thể thu hồi một phần vốn để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh, giảm vốn vay ngân hàng, hoặc đầu tư tài sản cố định khác cần thiết hơn. Phải tổ chức kiểm tra tình hình sử máy, mặt khác tiến hành công tác bảo dưỡng, thường xuyên sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn để đại tu hoặc nâng cấp tài sản cố định.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 86 -87 )

×