0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 79 -81 )

5. Kết cấu của luận văn

4.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH

4.1. Định hƣớng, mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại Công ty TNHH XD và TM Đông Hải

4.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH XD và TM Đông Hải và TM Đông Hải

Công ty TNHH XD và TM Đông Hải trong thời gian tới với tầm nhìn và sứ mệnh: “Đông Hải là sự lựa chọn tin cậy của các nhà đầu tư, thỏa mãn mọi mong đợi của khách hàng là chìa khóa của sự thành công”, Công ty đã vạch ra định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2020, lấy đó là kim chỉ nam để phát triển, đó là:

Xây dựng thương hiệu Đông Hải là nhà thầu chuyên nghiệp trong ngành xây lắp; chế tạo cơ khí; bảo trì, sửa chữa và nâng cao uy tín, thị phần trên thị trường trong nước và quốc tế.

Là nhà thầu lắp đặt các dự án nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất; chế tạo, cung cấp các sản phẩm cơ khí có uy tín; tham gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để sản phẩm của Công ty tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu của các nhà thầu lớn trên thế giới. Thương hiệu Đông Hải sẽ được khẳng định vững chắc trên thị trường xây lắp, trở thành địa chỉ tin cậy của các khách hàng trong nước và quốc tế.

Đạt giá trị doanh thu năm 2020 là 100 tỷ đồng, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động trong toàn Công ty.

Tuy nhiên để nắm chắc được cơ hội, đưa cơ hội trở thành hiện thực, Công ty sẽ phải đối mặt với những thách thức như: Chất lượng nguồn nhân

lực còn thấp, năng lực tài chính còn hạn chế, năng lực quản trị doanh nghiệp còn bất cập, sự cạnh tranh trên thị trường xây lắp ngày càng gay gắt. Vì vậy, Công ty cần phải xây dựng đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của mình để thực hiện thành công mục tiêu phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

4.1.2. Mục tiêu, phương hướng đối với quản lý chi phí tại Công TNHH XD và TM Đông Hải

Mặc dù nhìn chung, so với các doanh nghiệp cùng ngành, Đông Hải vẫn là Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhưng với tiềm lực và tiềm năng của mình, Đông Hải hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Mục tiêu chủ yếu trong thời gian tới về quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD là:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: Giá trị sản lượng, doanh thu, đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao mức sống cho người lao động.

Trong giai đoạn này, Đông hải sẽ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là: (1) Nhà thầu lắp đặt; (2) Cơ khí, chế tạo thiết bị; (3) Bảo trì, đại tu, sửa chữa các nhà máy đang vận hành cho các nhà máy nhiệt điện, dầu khí, hóa chất.

- Xác định mục tiêu xây dựng Đông Hải phát triển lớn mạnh, bền vững; phát triển tiềm năng và thương hiệu Đông Hải; chuẩn hóa về quản trị doanh nghiệp và kỹ năng quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín và thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

- Duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả trong việc quan hệ hợp tác với các tập đoàn kinh tế, các công ty nước ngoài nhằm ổn định, phát triển thị trường.

- Tái cấu trúc mô hình quản lý theo nguyên tắc hàng ngang hướng đến tinh gọn nhân sự gián tiếp, sẽ có sự điều chỉnh vị trị một số cán bộ quản lý,

nhất là các vị trí quản lý tại các đơn vị trực tiếp sản xuất, Công ty bảo đảm duy trì tuyển dụng/đào tạo bổ sung nhân lực quản lý có chất lượng.

- Tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy Công ty, tổ chức bộ máy tinh gọn, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ, tăng cường công tác lãnh đạo, giám sát công tác quản lý tài chính và hoạch toán để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Nâng cao vai trò quản lý của các bộ phận trực thuộc, xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ quản l, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đủ khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2015 và sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ đề ra trong năm tiếp theo.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ đối tác đã có, đảm bảo uy tín với các chủ đầu tư.

- Mở rộng thị trường, đầu tư để nâng cao năng lực và chất lượng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 79 -81 )

×