0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Tổ chức sản xuất và sử dụng con người

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 70 -71 )

5. Kết cấu của luận văn

3.3.2. Tổ chức sản xuất và sử dụng con người

Công ty TNHH XD và TM Đông Hải đang sở hữu một nguồn nhân lực lao động có trình độ. Đội ngũ lao động có trình độ từ trung cấp trở lên đến đại học và trên đại học chiếm khoảng 70% nguồn nhân lực của công ty và khoảng 30% nguồn nhân lực công ty có trình độ từ tốt nghiệp THPT đến sơ cấp. Công ty cũng có đưa ra những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ nhân viên của công ty được học tập tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình như đài thọ về kinh phí cho nhân viên... Song vấn đề thực hiện những

chính sách này còn rất hạn chế và chưa có sự quan tâm đúng mức cho việc chuẩn bị nguồn nhân lực dồi dào có chất lượng phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Hầu hết việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên công ty là tự túc hoàn toàn, điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên công ty, những nhân viên hoàn thành khóa đào tạo thì hoặc chưa được bố trí công việc hoặc việc bố trí không đúng chuyên môn đào tạo nên không khai thác được từ việc nâng cao trình độ của nhân viên và làm mai một những kiến thức chuyên môn được đào tạo từ đó tạo tâm lý chán nản không muốn phấn đấu học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong nhân viên công ty, ngoài ra một số nhân viên công ty có năng lực trong công việc những không có được việc làm đúng chuyên môn đã chuyển sang làm cho công ty khác có điều kiện phát huy khả năng cũng như chuyên môn để làm việc. Từ sự quan tâm chưa đúng mức đến nguồn lao động dồi dào và có trình độ ở công ty TNHH XD và TM Đông Hải dẫn đến thiếu hụt những nhân viên và cán bộ có năng lực, có chuyên môn tốt cũng như khả năng đóng góp những chiến lược kinh doanh đúng đắn dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2012-2014 là không cao, hàng tồn kho tăng mạnh cùng những khoản phải thu chậm kéo dài hoặc mất khả năng thanh toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 70 -71 )

×