0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Áp dụng tối đa nguyên tắc khoán để tiết kiệm chi phí

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 85 -86 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.5. Áp dụng tối đa nguyên tắc khoán để tiết kiệm chi phí

Hiện nay, Công ty đã áp dụng nguyên tắc khoán nhưng chỉ áp dụng đối với khoản mục chi phí vật liệu phụ và chi phí nhân công trực tiếp. Trong khi đó do điều kiện thi công, địa điểm thi công ngày càng xa, trên các địa bàn khác nhau do đó việc vận chuyển cung ứng vật tư, nhiên liệu từ Công ty tới các công trường gặp khó khăn, chi phí lớn và không đảm bảo cho tiến độ thi công. Mặt khác do thị trường vật tư nhiên liệu ngày một mở rộng, việc cung ứng tại chỗ có thể sẽ thuận lợi hơn so với việc Công ty bao cấp. Việc cung

ứng tại chỗ có thể giảm bớt các chi phí về vận chuyển, giao dịch, bảo quản, cấp phát, giá cả... do đó có thể làm hạ giá thành công trình có lợi cho tổ, đội, Công ty. Bên cạnh đó còn giúp cho đội, tổ chủ động hơn trong sản xuất. Chính bởi vậy, các Công ty có thể thực hiện hình thức khoán đối với cả nguyên vật liệu chính. Phần vật tư, nhiên liệu chính được giao cho đội tự lo liệu trên cơ sở định mức và đơn giá thống nhất. Theo kết quả điều tra, đa số các ý kiến cho rằng áp dụng nguyên tắc khoán gọn và triệt để là tốt và rất tốt trong công tác quản lý chi phí hiện nay, thể hiện như sau:

STT Tiêu chi đánh giá Số ngƣời điều tra Kết quả (%) Yếu, kém Bình thƣờng Tốt Rất tốt

1 Hiệu quả của công tác

khoán gọn triệt để 30 2,22 11,11 33,33 53,33

Để thực hiện khoán chi phí này Công ty dựa vào hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ và đơn giá vật tư trên thị trường. Công ty chỉ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí vật tư nhiên liệu trong định mức và đơn giá đã thỏa thuận trong hợp đồng khoán. Nếu trường hợp đội giải trình được các lý do hợp lý Công ty sẽ thanh toán phần nằm ngoài định mức.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 85 -86 )

×