0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiểu quả quản trị chi phí

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 45 -46 )

5. Kết cấu của luận văn

2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiểu quả quản trị chi phí

- Tỷ suất lợi nhuận giá thành. Công thức xác định:

Tỷ suất lợi nhuận giá thành (hay) lãi suất sản xuất = 𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛

𝐺𝑖á 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑠ả𝑛 𝑥𝑢 ấ𝑡 x 100 Tỷ suất lợi nhuận giá thành phản ánh hiệu quả kinh tế tính theo lợi nhuận và chi phí sản xuất. Trong trường hợp không có sự biến động về giá cả và cơ cấu mặt hàng sản phẩm tiêu thụ thì chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận giá thành hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào giá thành sản phẩm hàng hoá.

Mặc dù chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận giá thành phản ánh hiệu quả tổng hợp của hoạt động sản xuất, nhưng trong chừng mực nhất định chỉ tiêu này chưa phản ánh được đầy đủ kết quả của hoạt động trong các đơn vị hạch toán kinh tế. Bởi vì trong giá thành mới chỉ tính chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho sản phẩm hoàn thành chứ chưa bao gồm chi phí nguyên vật liệu dự trữ, chi phí về sản phẩm dở dang và bán thành phẩm.

Tỷ suất phí: là chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ giữa tổng mức chi phí với doanh thu bán hàng thuần tuý trong kỳ. Tỷ suất phí nói lên trình độ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, chất lượng quản lý và sử dụng chi phí của doanh nghiệp.

C’= 𝐷𝐶 X 100 Trong đó:

C’: Tỷ suất phí (%) C: Tổng mức phí

- Giá thành sản phẩm: Là chỉ tiêu phản ánh tổng chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm hay một khối lượng sản phẩm trong kỳ. Giá thành sản phẩm có thể được xác định bằng cách:

Giá thành sản xuất = Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh trong kỳ - Chi phí dở dang cuối kỳ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 45 -46 )

×