0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Lập dự toán chi phí sản xuất

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 51 -55 )

5. Kết cấu của luận văn

3.2.1. Lập dự toán chi phí sản xuất

3.2.1.1. Quy trình lập dự toán chi phí

* Quy trình dự toán chi phí qua các bước sau:

- Bước 1: Tập hợp các chi phí phát sinh.

- Bước 3: Lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí của công ty.

* Phương pháp lập dự toán

- Rà soát lại toàn bộ kích thước, số lượng của bản vẽ kiến trúc và kết cấu. - Hình thành các công tác cần triển khai lập dự toán.

- Tạo mới công trình.

- Chọn định mức đơn giá và các điều kiện làm việc. - Nhập công tác và khối lượng.

- Điều Chỉnh phân tích vật tư. - Nhập giá vật tư.

- Tính cước phí vận chuyển (nếu có).

- Nhập các hệ số điều chỉnh vào bảng tổng hợp.

- Kiểm tra lại toàn bộ công tác, khối lượng, có phù hợp với bản thiết kế chưa. - Xuất sang excel chỉnh sữa in ấn.

* Dự toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc... có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm dài. Do đó, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công), quá trình xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo.

Lập dự toán còn có những tác dụng khác nhau như cung cấp thông tin một cách có hệ thống tất cả dự toán của các công trình trong doanh nghiệp; Xác định rõ các mục tiêu cụ thể để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện sau này. Lường trước những khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời và đúng đắn. Liên kết toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp bằng cách hợp nhất các kế hoạch và mục tiêu của các bộ phận khác nhau. Chính nhờ vậy, dự

chung của toàn doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả quản lý và thúc đẩy hiệu quả công việc.

3.2.1.2. Thực trạng lập dự toán chi phí sản xuất

Căn cứ để lập dự toán chi phí là dựa vào đơn giá xây dựng cơ bản, giá tính theo một đơn vị diện tích hay công suất sử dụng, định mức các chi phí, phí, lệ phí tính theo tỷ lệ, các định mức nội bộ và các tài liệu khác có liên quan. Trình tự lập dự toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp thường bao gồm các nội dung sau: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Dự toán chi phí nhân công trực tiếp, Dự toán chi phí sử dụng máy thi công. Cũng dựa vào những cơ sở trên doanh nghiệp lập dự toán giá thành sản phẩm.

Bảng 3.3. Bảng thống kê chi CPSX, giá thành thực tế và dự toán CPSX, GTSP tại công ty từ 2012-2014 Đơn vị: Triệu đồng Khoản mục 2012 2013 2014 Dự toán Thực hiện Dự toán Thực hiện Dự toán Thực hiện 1. Chi phí phát sinh 12294.1 12289.73 13067.95 12935.07 13864.41 13976.76 - CP NVL TT 10285.35 10263.46 11362.11 11210.13 11843.54 11912.38 - CPNCTT 358.23 360 660.25 665.06 850.14 857.47 - CPSXC 850.27 858.41 552.47 558.65 620.36 624.46 Trong đó: Chi phí

máy thi công 800.25 807.86 493.12 501.23 550.37 582.45

2. Giá thành sản

xuất sản phẩm 11814.35 11738.12 12979.12 12847.32 13658.74 13777.14

Từ số liệu bảng 3.3 ở trên ta có bảng so sánh sau:

Bảng 3.4. Kết quả so sánh chi phí, giá thành thực tế với dự toán chi phí, giá thành từ 2012-2014 Khoản mục 2012 2013 2014 +/- % +/- % +/- % 1. Chi phí phát sinh 4.37 (0.04) (132.88) (1.02) 112.35 0.81 - CP NVL TT 21.89 (0.21) (151.98) (1.34) 68.84 0.58 - CPNCTT (1.77) 0.49 4.81 0.73 7.33 0.86 - CPSXC (8.14) 0.96 6.18 1.12 4.1 0.66

Trong đó: Chi phí máy thi công (7.61) 0.95 8.11 1.64 32.08 5.83

2. Giá thành sản xuất sản phẩm 76.23 (0.65) (131.8) (1.02) 118.4 0.87

Nguồn: Phòng tài chính kế toán Công ty TNHH XD và TM Đông Hải

Qua kết quả trên (Bảng 3.3 và 3.4) cho thấy Công ty lập dự toán khá sát với thực tế. Là một doanh nghiệp xây lắp Công ty có một bề dày dặn về kinh nghiệm và đội ngũ các cán bộ công nhân viên có năng lực cao, đặc biệt lĩnh vực hoạt động của công ty là một lĩnh vực rất nặng vốn, và vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng, chỉ cần chững vốn, không có vốn đầu tư thì công trình thi công sẽ bị chững, chậm tiến độ và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty, thậm chí các năm gần đây khi bất động sản đóng băng kéo theo sự chững lại của các ngành xây dựng. Trong bối cảnh khó khăn như vậy nhưng Công ty vẫn gặt hái được những kết quả nhất định, là do công tác lập dự toán tại công ty khá sát với thực tế, nhìn vào bảng có thể nhận thấy đa số các khoản mục chi phí cao hơn dự toán, nhưng giá trị không lớn. Có tồn tại một số khoản mục như chi phí nhân công, chi phí máy thi công vượt dự toán, nguyên nhân là Công ty chưa thể lường trước hết được rủi ro phát sinh trong

2014, Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, từ 12,258 tỷ năm 2012 đến 19,811 tỷ năm 2014 (tăng 61,16%) nên vấn đề tuyển dụng người làm việc gặp nhiều khó khăn. Lực lượng lao động mới chiếm số lượng tương đối lớn dẫn tới năng suất lao động giảm, nhưng Công ty vẫn phải duy trì trả lương với mức tương đối để giữ chân người lao động làm việc. Về chi phí máy thi công vượt dự toán cho chi phí phát sinh chi phí vận chuyển và việc đi thuê máy phát sinh tăng giá từ bên cho thuê, một nguyên nhân nữa là do thời tiết Việt Nam hay gió bão, mưa lớn, nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, kéo dài việc thuê máy thi công hơn so với hợp đồng thuê, vì không phải tất cả các loại máy thi công Công ty đều có mà một số máy chuyên dụng Công ty phải đi thuê hoạt động… ngoài ra chi phí dịch vụ mua ngoài cũng vượt dự toán, tuy nhiên mức vượt dự toán khá nhỏ và có thể chấp nhận được.

Là Công ty trong ngành xây dựng, nếu công tác lập dự toán không tốt thì sẽ có tác động không nhỏ đến hoạt động của công ty và tiến độ thi công công trình, nếu dự toán nhỏ hơn so với chi phí mà các quỹ dự phòng không đủ bù có thể dẫn đến chuyện dừng thi công và nguy cơ phá sản là rất lớn. Nếu dự toán quá cao so với thực tế sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, chính vì vậy dự toán càng sát với thực tế càng tốt cho doanh nghiệp, công tác dự toán của Công ty TNHH XD và TM Đông Hải được đánh giá là khá sát thực tế, tuy nhiên công ty vẫn cần cố gắng hơn, nâng cao công tác nghiên cứu thị trường để không xảy ra việc chi phí vượt dự toán nữa.


Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 51 -55 )

×