0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 47 -48 )

5. Kết cấu của luận văn

3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Bên cạnh quá trình phát triển ban lãnh đạo công ty luôn qua tâm hoàn thiện hệ thống quản lý thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm tạo được uy tín ngày càng cao không những đối với khách hàng mà còn với nội bộ doanh nghiệp.

Cho đến nay công ty đã xây dựng được bộ máy tổ chức phù hợp với năng lực của công ty cụ thể được thể hiện qua sơ đồ sau:

Ban giám đốc Phòng tài chính kế toán Phòng kinh doanh Phòng hành chính Phòng kỹ thuật

* Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:

- Giám đốc: Là người ra quyết định và chịu toàn bộ trách nhiệm chung, chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ quản lý toàn diện về mặt tài chính tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định về chế độ kế toán hiện hành. Định kỳ lập báo cáo tài chính theo quy định trình lên ban giám đốc và các cơ quản quản lý của nhà nước.

- Phòng kinh doanh: Tìm nguồn hàng, tìm đối tác kinh doanh, cung cấp các thông tin về thị trường theo yêu cầu của ban giám đốc.

- Phòng hành chính: Giúp giám đốc quản lý các bộ phận, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực.

- Phòng kỹ thuật: Sửa chữa và bảo trì các trang thiệt bị.

Với cơ cấu tổ chức như trên công ty đã xây dựng được các bộ phận với chức năn cần thiết phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Các bộ phận hoạt động tương đối hiệu phối hợp với nhau vì sự phát triển của công ty.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 47 -48 )

×