0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xây dựng và thương

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 50 -51 )

5. Kết cấu của luận văn

3.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xây dựng và thương

Đông Hải giai đoạn 2012-2014

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, tồn kho ngành xây dựng tăng mạnh. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn thách thức kết quả kinh doanh của Công ty TNHH XD và TM Đông Hải vẫn khả quan. Điều này phản ánh những nỗ lực và cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH XD và TM Đông Hải giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 ta thấy doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp có chiều hướng tăng. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, bất động sản đóng băng, các nhà thầu thầu xây dựng điêu đứng về vốn và nợ lương công nhân, thì Công ty Đông Hải vẫn khẳng định được mình với những con số khá ấn tượng. Năm 2010, doanh thu thuần của Công ty thu về 12, 25 tỷ, sang năm 2013, con số này tăng 14,48 tỷ, tăng lên thêm 18,13% so với năm trước, sang năm 2014, nền kinh tế khả quan hơn, doanh thu của doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước hơn 5,3 tỷ, tương đương với 36,82%. Nếu xét trên góc độ số tương đối, tỷ suất doanh lợi của doanh nghiệp năm 2012 đạt 0,25% nhưng tỷ suất doanh lợi năm 2014 là 0,19%. Mặc dù doanh thu năm 2014 tăng mạnh so với năm 2013 nhưng tốc độ tăng của lợi nhuận lại tăng chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu, một phần do nguyên vật liệu đầu vào cao, lãi suất tín dụng tăng, một phần chứng tỏ sang năm 2014, chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng lên nhiều với tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, điều này cho thấy doanh nghiệp đang quản lý chi phí chưa tốt và chặt chẽ.

Bảng 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH XD

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 50 -51 )

×