0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Tình hình về lao động của công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 48 -50 )

5. Kết cấu của luận văn

3.1.3. Tình hình về lao động của công ty

Nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển của công ty. Chính vì vậy trong quá trình hoạt động công ty đã có những cải tiến đáng kể về cơ cấu tổ chức cũng như nâng cao chất lượng nguồn lao động góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của công ty. Đồng thời Công ty luôn có công tác tuyển chọn được đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm chuyên môn. Nhờ vậy, Công ty khẳng định được vị trí trên thương trường, tăng uy tín, chất lượng thực hiện.

Bảng 3.1. Bảng thống kê tình hình lao đông tại công ty Đông Hải Đơn vị: Người Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2014/2012 +/- % Tổng cán bộ nhân viên 117 133 145 28 1,23 1.Tổng số công nhân 82 104 110 28 1,34

- Công nhân kỹ thuật 52 86 95 43 1,45

- Lao động phổ thông 20 18 15 -5 0,21

2.Tổng số cán bộ nhân viên 24 29 35 11 1,22

- Cán bộ lãnh đạo quản lý 12 13 15 3 1,15

- Cán bộ khoa học kỹ thuật 12 16 20 8 1,24

Nguồn: Phòng hành chính Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Hải

Nhìn vào số liệu trên ta thấy, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Hải là một Công ty có quy mô tương đối nhỏ, tổng số lượng cán bộ công nhân viên năm 2014 là 145 người tăng 28 người so với năm 2012 tương ứng tăng với tỷ lệ 23,92%. Cùng với sự gia tăng về số lượng cán bộ công nhân viên thì số lượng công nhân và cán bộ nhân viên cũng tăng lên tương ứng theo thời gian 2012-2014. Về số lượng công nhân, ta thấy công nhân trong Công ty chiếm khoảng 76% tổng số cán bộ công nhân viên, là lực lượng rất lớn và quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ rất lớn còn lao động phổ thông chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kể và qua các năm ta thấy quá trình tuyển dụng lao động phổ thông giảm dần. Điều đó chứng tỏ trình độ công nhân trong Công ty cao, có kỹ năng tay nghề và lý thuyết tốt, tuyển dụng nhiều công nhân có trình độ. Về cán bộ, nhân viên từ năm 2012 đến năm 2014 tăng lên 11 người (tương ứng với 22%). Trong cán bộ, nhân viên thì cán bộ khoa học

kỹ thuật chiếm nhiều nhất, chứng tỏ đòi hỏi nhiều cán bộ kỹ thuật để đáp ứng cho qua trình nghiên cứu, lắp đặt xây dựng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 48 -50 )

×