0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Kiểm tra chi phí

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 63 -65 )

5. Kết cấu của luận văn

3.2.3. Kiểm tra chi phí

Để đánh giá được thực trạng công tác quản lý chi phí và giá thành tại công ty ta phải dựa vào 2 chỉ tiêu tương đối là mức tiết kiệm chi phí và mức hạ giá thành sản phẩm.

* Mức tiết kiệm chi phí

Phân tích tổng mức phí và kết cấu chi phí chỉ cho chúng ta những đánh giá, nhận định ban đầu về trình độ quản lý chi phí của Công ty. Do vậy, để đánh giá chính xác hơn, chúng ta cần đi sâu phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị chi phí.

Như đã phân tích ở trên, ta nhận thấy tổng mức phí của Công ty trong những năm gần đây đều có xu hướng tăng. Năm 2012, tổng mức phí của Công ty là 11.481,87 triệu đồng, năm 2013 đã tăng thêm 0,08% tương ứng với 951,97 triệu đồng, với mức tổng mức phí là 12.433,84 triệu đồng. Đà tăng chi phí này tiếp tục trong năm 2014 khi tổng mức phí tăng thêm 7,72% tương ứng với 13.394,31 triệu đồng.

Bảng 3.6. Bảng phân tích tỷ suất chi phí, giá thành của Công ty

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh tuyệt đối (+/-) So sánh tƣơng đối (%) 13/12 14/13 13/12 14/13 1. Tổng chi phí phát sinh Tr.đồng 11.481,87 12.433,84 13.394,31 951,97 960,47 0,08 7,72 2. Giá thành sản xuất Tr.đồng 11.738,12 12.847,32 13.777,14 1.109,2 929,82 9,45 7,24 3. Doanh thu Tr.đồng 12.258,32 14.480,67 19.811,85 2.222,35 5.331,18 18,13 36,82 4. Tỷ suất phí /Doanh thu % 93,67 101,43 109,27 7,77 7,84 7,12 8,16 5. Tỷ suất giá thành/ Doanh thu % 95,76 104,80 112,39 9,05 7,59 6,19 7,43

Tuy nhiên, để xem xét toàn diện hơn ta cần so sánh tốc độ tăng chi phí, giá thành với mức tăng của doanh thu qua biểu đồ sau:

Biểu đồ 3.4. Tốc độ tăng trƣởng tổng chi phí và doanh thu

Nguồn: Báo cáo tài chínhCông ty TNHH XD và TM Đông Hải năm 2012 - 2014

Trong năm 2014, tổng mức phí vẫn tiếp tục tăng 7,72% mặc dù giá nguyên vật liệu xây dựng không có sự biến động mạnh vì cung đã vượt quá cầu. Ngoài ra nhiều công trình chạy tiến độ, đã khiến cho chi phí nhân công tăng lên do phải tuyển dụng thêm nhiều nhân công. Trong năm 2014 lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao (12%), bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng thi công tại một số công trình, Công ty phải đầu tư trang bị thêm một số loại công cụ dụng cụ, thiết bị giàn giáo, hệ thống điện thi công, trang thiết bị an toàn… Ngoài ra, Công ty cũng phải đầu tư vay vốn để đầu tư

11481,87 12433,84 13394,31 12258,32 14480,67 19811,85 0 5000 10000 15000 20000 25000

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Tổng chi phí Doanh thu

một số máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Công ty cũng phải tiến hành việc chuẩn bị điều kiện thi công cho một số dự án lớn để chuẩn bị thi công những công trình lớn nói trên. Do vậy, chi phí phải bỏ ra tăng lên.Trong khi đó khủng hoảng kinh tế và thị trường BĐS đóng băng đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty, cho nên mặc dù trong năm 2014, Công ty có hợp đồng kế thừa từ năm 2013 chuyển sang. Ngoài ra, trong năm Công ty đã chủ động đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm việc nên đã ký được nhiều hợp đồng có giá trị lớn tại các công trình: hạ tầng khu đô thị thương mại phía tây thành phố Hải Dương, Đường giao thông, san nền, thoát nước mưa lô 71 nhưng doanh thu của Công ty tăng 36,82% - cao hơn mức tăng của tổng mức phí, giá thành sản xuất cũng chỉ tăng ở mức 7,72%. Tuy nhiên, chi phí dở dang cuối năm 2014 là ở mức cao: 612,13 triệu đồng điều này tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro cao cho các năm sau khi các công trình, hạng mục công trình hoàn thành sau sẽ phải gánh chịu nhiều chi phí, giảm lợi nhuận. Điều này chứng tỏ hiệu quả quản trị chi phí của Công ty trong năm chưa tốt.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 63 -65 )

×