0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Những mặt còn hạn chế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 73 -75 )

5. Kết cấu của luận văn

3.4.2. Những mặt còn hạn chế

Bên cạnh những thành tựu Đông Hải đã đạt được trong thời gian qua trong việc quản lý chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh, thì vẫn còn tồn tại những hạn chế tồn tại nhất định. Đó là:

Công tác tổ chức thi công chưa hợp lý, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Theo kết quả điều tra cho thấy chỉ 7,94% số nhân viên được hỏi trả lời là công tác thi công thực hiện tốt còn phần lơn khẳng định rằng công tác thi công thực hiện ở mức độ yếu kém. Hiệu quả quản lý chi phí của Công ty có xu hướng giảm qua các năm. Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty vẫn ở mức khả quan nhưng lại có xu hướng giảm nên vẫn là biểu hiện không tốt của Công ty trong việc quản lý chi phí, hạ giá thành. Điều này thể hiện trong các báo cáo đã công bố, báo cáo quản trị nội bộ đã phân tích và ở kết quả điều tra khảo sát như sau:

Bảng 3.9. Kết quả điều tra khảo sát ý kiến về công tác quản trị chi phí trong công ty TNHH XD và TM Đông Hải

STT Tên tiêu chí đánh giá

Kết quả (%) Yếu, kém Bình thƣờng Tốt Rất tốt

1 Năng lực quản lý của đội ngũ lãnh

đạo Công ty. 13,25 62,87 15,23 8,65

2 Hoạt động quản lý máy thi công. 14,86 58,17 12,31 4,66 3 Công tác tổ chức thi công của các

tổ, đội sản xuất 32,15 42,37 18,54 7,94

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra của tác giả

Công ty không thực hiện khoán chi phí máy thi công mà chỉ kiểm soát ca máy của các đơn vị, hàng tháng theo ca máy sử dụng thực tế đối chiếu với khối lượng công việc thực hiện, áp đơn giá định mức (nếu máy móc thiết bị thi công nội bộ) và theo giá thỏa thuận (với máy móc thiết bị thuê ngoài) để xác định được chi phí máy cho từng đơn vị, từng công trình, hạng mục công trình. Bên cạnh đó chi phí sản xuất chung, chi phí tiến hành thi công chưa hợp lý và còn lãng phí, làm cho tổng chi phí cao làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt đối với chi phí vật liệu chính lại không áp dụng nguyên tắc khoán. Đối với khoản vật liệu chính này phòng kinh tế kỹ thuật duyệt theo dự toán và Phòng vật tư tiến hành mua theo yêu cầu để cấp. Trường hợp đặc biệt, có thể giao cho đơn vị tự mua để chủ động đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công.

Công ty vẫn chưa chủ động trong việc mua sắm nguyên vật liệu để đối phó lại với những biến động bất lợi của thị trường. Tùy theo giá mua vật liệu theo giá thị trường của từng thời điểm, Phòng kinh tế kỹ thuật duyệt yêu cầu cung cấp vật tư và phòng vật tư tiến hành mua sắm cấp cho các đơn vị. Đồng thời nguyên vật liệu chính của Công ty vẫn nhập khẩu từ nước ngoài trong khi nguồn cung ở trong nước khá dồi dào. Điều này làm cho giá cả của nguyên

Tuổi đời của công nhân trực tiếp sản xuất còn thấp, kinh nghiệm và trình độ tay nghề còn hạn chế. Chính sách lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên còn có những mặt chưa phù hợp như: chưa có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với những cán bộ, công nhân có trình độ, tay nghề cao để giữ chân đội ngũ này làm việc và gắn bó lâu dài tại Công ty.

Còn để xảy ra tình trạng lãng phí tại công trường như: Máy thi công sử dụng chưa đạt công suất và hiệu quả tối ưu, có một số trường hợp đơn vị thi công chưa sử dụng nhưng vẫn giữ máy móc thiết bị, không tuân theo sự điều chuyển của đơn vị quản lý máy để sử dụng cho đơn vị khác dẫn tới tăng chi phí thuê, mua. Quản lý vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ tại công trường còn có những bất cập, gây mất mát, hư hỏng tài sản, tăng chi phí, giảm hiệu quả kinh doanh. Những hạn chế trên thể hiện ở kết quả điều tra sau:

Bảng 3.10. Kết quả điều tra khảo sát ý kiến về công tác quản lý chi phí tại công ty TNHH XD và TM Đông Hải

STT Tên tiêu chí đánh giá

Kết quả (%) Yếu, kém Bình thƣờng Tốt Rất tốt

1 Chính sách lương, thưởng cho cán bộ

công nhân viên 15,36 52,38 20,92 11,34

2 Trình độ tay nghề công nhân thi công 26,32 32,18 22,13 18,57 3 Chất lượng quản lý máy móc thi công 34,47 45,16 14,32 6,04

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra của tác giả

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 73 -75 )

×