0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (95 trang)

Tổ chức thực hiện quản trị chi phí sản xuất

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 55 -63 )

5. Kết cấu của luận văn

3.2.2. Tổ chức thực hiện quản trị chi phí sản xuất

3.2.2.1. Phương pháp hạch toán

* Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất

Tại Công ty TNHH XD và TM Đông Hải, với tính chất phức tạp của công nghệ và sản phẩm sản xuất mang tính đơn chiếc, có cấu tạo vật chất riêng,

mỗi công trình, hạng mục công trình có dự toán thiết kế thi công riêng nên đối tượng hạch toán chi phí sản xuất có thể là công trình, hạng mục công trình.

* Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất

Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phương pháp sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giới hạn của mỗi đối tượng kế toán chi phí. Tại Công ty TNHH XD và TM Đông Hải dùng các phương pháp tập hợp chi phí theo các khoản mục chi phí gồm: Chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC. Trong từng đơn vị thi công lại được tập hợp theo từng đối tượng tập hợp chi phí theo công trình, hạng mục công trình. Đối với chi phí nguyên vật liệu: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chí phí sản xuất sản phẩm xây lắp, bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ được sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm xây lắp. Nguyên vật liệu chính bao gồm sắt thép, cáp điện, kết cấu thép... Nguyên vật liệu phụ bao gồm: sơn, đinh, bul lông, que hàn...

Khi sử dụng, chi phí nguyên vật liệu phải tính theo giá thực tế. Giá thực tế của nguyên vật liệu mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng là giá không có thuế giá trị gia tăng bao gồm: Giá mua theo hoá đơn gồm cả thuế nhập khẩu (nếu có) cộng với chi phí mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản...). Giá thực tế của nguyên vật liệu mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng là tổng giá hạch toán.

Trong kỳ, nguyên vật liệu sử dụng cho hạng mục công trình nào thì phải tính trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó trên cơ sở các chứng từ gốc (theo giá trị và số lượng thực tế đã xuất dùng). Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình đã hoàn thành tiến hành chuyển chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp vào các tài khoản liên quan phục vụ cho việc tính giá thành thực tế của công trình xây lắp trong kỳ kế toán.

Công ty đã xây dựng và ban hành quy định về việc mua sắm, quản lý, cấp phát, sử dụng, quyết toán vật tư kim khí cho công tác gia công, chế tạo cơ khí; quy định về cấp phát xăng, dầu cho động cơ nổ; quy định về mua sắm, cấp phát và sử dụng vật tư. Công tác nhập, xuất vật tư về cơ bản được thực hiện tuân thủ các quy định nội bộ, mua bán vật tư có hợp đồng, hóa đơn theo quy định. Vật tư xuất dùng còn tồn tại các công trường được kiểm kê, nhập kho và xuất dùng cho các công trình khác.

Để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu ở mỗi kho, kế toán theo dõi tình hình tăng giảm từng loại vật liệu và nhập bảng kê khai chi tiết cùng với phiếu nhập, xuất kho. Kế toán của Công ty dựa trên những chứng từ này kèm theo báo cáo sử dụng NVL trong kỳ của bộ phận thi công để tính chi phí NVL phát sinh trong kỳ đồng thời phòng tài chính kế toán của Công ty cũng cử người xuống kiểm tra tình hình nguyên vật liệu tồn kho thực tế để so sánh với số liệu ghi trên sổ sách. Từ đó có thể thấy được tình hình quản lý nguyên vật liệu ở kho có tốt hay không, có bị hao hụt mất mát hay không.

Chi phí nhân công trực tiếp là các hao phí lao động trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động xây lắp bao gồm cả khoản phải trả cho người lao động trong biên chế của doanh nghiệp và cả lực lượng lao động thuê ngoài theo từng loại công việc. Chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính trên quỹ lương công nhân trực tiếp tham gia hoạt động xây lắp; không bao gồm lương công nhân điều khiển và phục vụ máy thi công, tiền lương công nhân xây lắp và vận chuyển ngoài cự ly thi công.

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí phát sinh ở các đội sản xuất bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, các khoản trích theo lương (kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội thuộc biên chế doanh nghiệp, chi phí tiền lương nhân viên sửa chữa, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài (gồm thuê phương tiện, máy móc thiết bị thi công, thầu phụ…) và các chi phí bằng tiền khác.

Khoản chi phí sản xuất chung nào chỉ liên quan trực tiếp đến công trình, hạng mục công trình nào thì hạch toán theo dõi phân bổ trực tiếp cho công trình hay hạng mục công trình đó. Các chi phí chung phát sinh không thể tách riêng cho từng công trình, hạng mục công trình được thì tổng hợp, sau đó tiến hành phân bổ cho từng đối tượng có liên quan. Đối với chi phí sản xuất chung cần phải phân bổ thì cần lựa chọn tiêu thức phân bổ cho phù hợp. Hiện tại Công ty đang căn cứ trên tiền lương chính của công nhân trực tiếp sản xuất để phân bổ chi khoản chi phí chung này.

3.2.2.2. Phân tích thực trạng chi phí sản xuất

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, Công ty TNHH XD và TM Đông Hải tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh dựa trên yếu tố của chi phí. Căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán tổng hợp hạch toán và ghi sổ tổng hợp, chi tiết theo dõi theo từng yếu tố chi phí, theo từng công trình, hạng mục công trình.

Bảng 3.5. Kết cấu chi phí sản xuất của Công ty giai đoạn 2012-2014

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

So sánh tuyệt đối (+/-) So sánh tƣơng đối (%) 13/12 14/13 13/12 14/13 CPNVL 10.263,46 11.210,13 11.912,38 946,67 9,22 702,25 6,26 CPNC 360,00 665,06 857,47 305,06 84,74 192,41 28,93 Chi phí khấu hao

TSCĐ 252,24 260,46 280,27 8,22 19,81 3,26 7,61 Chi phí dịch vụ mua ngoài 423,34 458,47 512,13 35,13 53,66 8,30 11,70 Thuế, phí, lệ phí 7,14 9,35 11,34 2,21 1,99 30,95 21,28 Chi phí bằng tiền khác 14,25 37,68 48,26 23,43 10,58 164,42 28,08 Tổng 11.320,43 12.641,15 13.621,85 1.320,72 11,67 1.101,59 8,71

Nguồn: Phòng tài chính kế toán Công ty TNHH XD và TM Đông Hải

Tổng chi phí sản xuất của Công ty từ năm 2012 tới năm 2014 tăng qua các năm. Năm 2012, tổng chi phí sản xuất là 11.320,43 triệu đồng, năm 2013 chi phí sản xuất là 12.641,15 triệu đồng, tăng 1.320,72 triệu đồng. Năm 2014, so với năm trước, tổng chi phí sản xuất tăng thêm 1.102,59 triệu đồng, tương ứng với 8,71% và ở mức 13.621,85triệu đồng. Xu hướng tăng chi phí sản xuất qua các năm có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một mặt là do tăng trưởng về quy mô sản xuất, mặt khác cũng do tác động của xu hướng biến động của giá cả thị trường các yếu tố đầu vào. Do vậy, để đánh giá chính xác về trình độ quản lý chi phí sản xuất của Công ty, ta cần đánh giá trong mức tương quan với đà tăng trưởng của doanh thu cũng như đi sâu vào phân tích

Biểu đồ 3.2. Kết cấu chi phí sản xuất của Công ty TNHH XD và TM Đông Hải

Nguồn: Báo cáo tài chínhCông ty TNHH XD và TM Đông Hải năm 2012 - 2014

Trong kết cấu chi phí trong những năm gần đây, ta dễ dàng nhận thấy, chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất là chi phí nguyên vật liệu và cũng có xu hướng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2012, chi phí NVL là 10.263,46 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 90,66%. Năm 2013, chi phí NVL là 11.210,13 triệu đồng, tăng 946,97 triệu đồng tương ứng với 9,22%, tỷ trọng cũng chiếm 84,85%. Năm 2014, chi phí NVL tăng 702,25 triệu đồng và tỷ trọng có xu hướng giảm nhẹ ở mức 82,86%. Nguyên nhân chí phí nguyên vật liệu tăng trong giai đoạn này là do quy mô của các công trình thi công trong năm này đều tăng, do vậy chi phí NVL cũng tăng tương ứng.

90,663 3,180 2,228 3,740

Năm 2012

CPNVL CPNC

Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngoài Thuế, phí, lệ phí Chi phí bằng tiền khác 84,851 7,040 2,757 4,853 Năm 2013 82,855 8,6002,8115,136 Năm 2014

Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là chi phí nhân công. Năm 2012, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng 3,18% tương ứng với 360 triệu đồng. Năm 2013, chi phí nhân công là 665,06 triệu (tăng thêm 305,06 triệu đồng tương ứng với 84,74%), tỷ trọng là 7,04%. Năm 2013, chi phí nhân công cũng tăng thêm 192,41 triệu đồng, tương ứng với mức độ tăng khá lớn 28,93% do vậy tỷ trọng chi phí nhân công trong tổng chi phí cũng tăng lên 8,6%.

Đối với chi phí dịch vụ mua ngoài, trong những năm qua cũng chiếm tỷ trọng khá nhỏ, khoảng từ 3% tới 5,2%. Năm 2012, chi phí dịch vụ mua ngoài ở mức 423,34 triệu đồng. Năm 2013, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 35,3 triệu đồng, tương ứng với 8,13% và năm 2013, chi phí dịch vụ mua ngoài cũng ở mức 458,47 triệu đồng. Năm 2014 chi phí dịch vụ mua ngoài là 512,113 triệu đồng tăng 53,66 triệu đồng so với năm 2013.

Để phân tích rõ hơn về tình hình quản lý chi phí của Công ty, ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu các khoản chi phí gián tiếp có ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong những năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2012, 2013 lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm nhưng do các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp lớn (chiếm 11,36% vốn điều lệ), do kinh tế khó khăn không thoái được số vốn đã đầu tư nên để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty phải tăng vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Điều này đã khiến chi phí tài chính của Công ty trong giai đoạn này vẫn tiếp tục tăng từ 11,87 lên 24,36 triệu đồng.

,

Biểu đồ 3.3. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH XD và TM Đông Hải giai đoạn 2012-2014

Nguồn: Báo cáo tài chínhCông ty TNHH XD và TM Đông Hải năm 2012 - 2014

Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, ta thấy trong những năm qua, chi phí quản lý doanh nghiệp đều có xu hướng tăng. Năm 2012 là 49,12 triệu đồng thì năm 2013 tăng lên mức 70,46 triệu đồng và năm 2013 là 85.46 triệu đồng. Xem xét tỷ lệ so với doanh thu thuần của Công ty tương ứng trong các năm thì tỷ lệ % so với doanh thu thuần năm 2012 là 6,53%; năm 2013 là 9,87 % và năm 2014 tăng lên mức 10,54%. Nguyên nhân tăng cao của chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 chủ yếu là do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi ở mức 15,76 triệu đồng, ngoài ra còn do chế độ chính sách đào tạo cán bộ, tăng cường cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó còn do có sự lãng phí chi phí tiền lương cho bộ phận văn phòng khi tiền lương làm thêm giờ tăng lớn trong khi hiệu quả công việc

11,87 19,87 24,36 49,12 70,46 85,64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2012 2013 2014 Năm Triệu đồng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG HẢI (Trang 55 -63 )

×