0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, HàN ội, 2001.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 109 -113 )

33-Điều lệ trường Trung học (Ban hành kèm theo quyết định số

dc đại hc. S vn dng vào Vit Nam. Kỉ yếu hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục Đại học. Trường ĐH Vinh 6/2004, trang 23.

35-Phòng GD huyện Vĩnh Hưng. Báo cáo tng kết năm hc 2005-2006”.

36-Phòng Thống kê huyện Vĩnh Hưng. Niên giám thng kê huyn Vĩnh Hưng năm 2005-2006.

37-Trường Cán bộ quản lý giáo dục và Đào tạo. Thut ng qun lý giáo dc. Hà Nội, 1998.

38-Vụ công tác lập pháp. Nhng ni dung mi ca Lut Giáo dc năm 2005. Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, 2005.

39-Trần Khánh Đức. Qun lý và kim định cht lượng đào to đại hc. Kỉ yếu hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Trường ĐH Vinh 6/2004, trang 2.

TÀI LIỆU THAM KHẢO I- Sách: I- Sách:

1- Đặng Quốc Bảo. Bài ging v phm trù “nhà trường” và mt s đặc trưng phát trin nhà trường trong bi cnh hin nay. Trường CBQL GD&ĐT.

2-Hoàng Chúng, Phạm Thanh Liêm. Mt s vn đề lý lun chung v qun lý giáo dc. Tài liệu lưu hành nội bộ, trường CBQLGD TW2, 1981.

3-Phạm Minh Hạc. Mt s vn đề v giáo dc và khoa hc giáo dc. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1986.

4-Phạm Minh Hạc. Xã hi hóa công tác giáo dc. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1997.

5-Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo. Tđin giáo dc hc. Nhà xuất bản từ điển bách khoa, Hà Nội, 2001.

6-Hà Sĩ Hồ, Lê Tuấn. Nhng bài ging v qun lý trường hc. Tập I,II,III. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1987.

7-Trần Kiểm. Qun lý giáo dc và qun lý trường hc. Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội, 1997.

8-Nguyễn Đức Minh. V đổi mi qun lý giáo dc, mt s vn đề lý lun và thc tin. Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội, 1990.

9-Nguyễn Minh Đạo. Cơ s khoa hc qun lý. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

10-Hà Thế Ngữ. Chc năng qun lý và ni dung công tác qun lý ca hiu trưởng trường ph thông cơ s. Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội, 1987.

11-Hà Thế Ngữ. Qun lý trường ph thông cơ s, nhng vn đề lý lun và thc tin. Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội, 1997. 12-Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt. Giáo dc hc tp I. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998. 13-Hà Thế Ngữ.Giáo dc hc. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1973, tập 1, tr 6.

14-Nguyễn Ngọc Quang. Nhng khái nim cơ bn v lý lun qun lý giáo dc. Trường Cán bộ quản lý giáo dục-đào tạo TW1, Hà nội, 1998.

15-Nguyễn Hải Sản. Qun tr hc. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 1998. 16-Hoàng Tâm Sơn. Mt s vn đề v t chc khoa hc lao động ca người hiu trưởng. Trường Cán bộ QLGD và Đào tạoII, Tp.HCM, 2001.

17-Nguyễn Bá Sơn. Mt s vn đề cơ bn v khoa hc qun lý. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

18-Vũ Văn Tảo. Chính sách và định hướng chiến lược phát trin giáo dc và đào to Vit Nam. Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội, 1997.

19-Viện ngôn ngữ. Tđin tiếng Vit. Nhà xuất bản Đà Nẳng, trang 144. 20-Đỗ Hoàng Toàn. Giáo trình khoa hc qun lý tập I. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1999.

II- Tài liệu:

20-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiến lược phát trin giáo dc đến 2020. Hà Nội, 1998.

21-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu nhim v năm hc 2005-2006. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2005.

22-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu tp hun cán b QLGD trin khai thc hin chương trình sách giáo khoa mi bc THCS. Hà Nội, 2004.

23-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điu l trường Trung hc. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 2000.

24-Hà Thế Ngữ. Quá trình sư phm và cht lượng giáo dc. Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 5/1985

25-Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tâm lý hc xã hi trong hot động lãnh đạo qun lý. Nhà xuất bản lý luận chính trị, Hà Nội, 1997.

26-Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tâm lý hc lãnh đạo qun . Nhà xuất bản lý luận chính trị, Hà Nội, 2005.

27-Lut Giáo dc 2005. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 28-H Chí Minh toàn tp. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 29-Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng. Báo cáo ca Ban chp hành huyn Đảng

33-Phạm Xuân Thanh. Đảm bo cht lượng và kim định cht lượng giáo dc đại hc. S vn dng vào Vit Nam. Kỉ yếu hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục Đại học. Trường ĐH Vinh 6/2004, trang 23.

34-Phòng giáo dục huyện Vĩnh Hưng. Báo cáo tng kết năm hc 2005- 2006.

35-Phòng Thống kê huyện Vĩnh Hưng. Niên giám thng kê huyn Vĩnh Hưng năm 2005-2006.

b Vĩnh Hưng ti Đại hi đại biu Đảng b huyn ln th VIII nhim k

2005-2010.

30-Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kin Hi ngh ln th 2 BCH.TW

Đảng khóa VIII. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

31-Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kin Đại hi đại biu toàn quc ln th

IX. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.

32-Điu l trường Trung hc (Ban hành kèm theo quyết định số

23/2000/QĐ.BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

36-Trường Cán bộ quản lý giáo dục và Đào tạo. Thut ng qun lý giáo dc. Hà Nội, 1998.

37-Vụ công tác lập pháp. Nhng ni dung mi ca Lut Giáo dc năm 2005. Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, 2005.

38-Trần Khánh Đức. Qun lý và kim định cht lượng đào to đại hc. Kỉ yếu hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Trường ĐH Vinh 6/2004, trang 2.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 109 -113 )

×