0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Chất lượng phổ cập giáo dục THCS.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 62 -63 )

2. Tình hình giáo dục bậc THC Sở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

2.4.1. Chất lượng phổ cập giáo dục THCS.

Thực hiện chương trình hành động số 16/CT.HĐ ngày 05/4/2004 của Huyện ủy Vĩnh Hưng và đề án số 158/UB ngày 17/7/2003 của UBND huyện Vĩnh Hưng về

việc thực hiện công tác phổ cập THCS từ năm 2003-2007. Ngành giáo dục tiến hành sơ tổng kết hàng năm. Tập trung vận động tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục THCS trong nhân dân. Tham mưu với cấp

ủy Đảng về đẩy mạnh tiến độ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS trong nhà trường, ở các xã khó khăn trong công tác huy động các đối tượng ngoài nhà trường.

Tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp của các lực lượng xã hội (Đồn biên phòng, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội khác) trong triển khai thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục THCS. Kết quả như sau: % so với năm học trước Năm TS 15t-18t Trong diện TS 11t TNTH Tỷ lệ Tăng Giảm Số xã đạt chuẩn PCGD. THCS 2004 3271 985 30,1 5,4 2005 3017 1148 38,1 8,0 2006 2789 1451 52,0 13,9 3/10 (xã, thị trấn)

Nhận xét:

Tỷ lệ huy động đối tượng phổ cập giáo dục THCS ngoài nhà trường đạt thấp, ở

các đơn vịđạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS tỷ lệ đạt được còn thấp: Thị Trấn 80,3% ; Tuyên Bình 73,3% , Khánh Hưng 76,7%.

Có 03 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS (Thị Trấn Vĩnh Hưng, xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng).

Năm 2006 trẻ 6 tuổi-14 tuổi tốt nghiệp tiểu học: 2865/3381 –tỷ lệ 84,7%, trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6: 909/ 924-tỷ lệ 98,4%.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 62 -63 )

×