0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Tăng cường công tác kiểm tran ội bộ, đổi mới công tác kiểm tra của hiệu trưởng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 97 -99 )

- Nguyên nhân:

3. Bổ sung những biện pháp mới.

3.3. Tăng cường công tác kiểm tran ội bộ, đổi mới công tác kiểm tra của hiệu trưởng.

chuyên môn chuẩn bị nội dung để thảo luận trong tổ chuyên môn.

- Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên giỏi, giáo viên có nhiều kinh nghiệm, tổ trưởng chuyên môn... nghiên cứu về một nội dung chuyên đề,

đối chiếu với các quy định về chuyên môn, tình hình thực tế của trường viết tham luận đi sâu phân tích nội dung, nguyên nhân, kết quả thực hiện.... để tham luận trước hội đồng sư phạm hoặc tổ chuyên môn.( mỗi chuyên đề có ít nhất 3 tham luận). Sau

đó hội đồng sư phạm hoặc tổ chuyên môn đóng góp ý kiến đi đến thống nhất và hiệu trưởng sẽ kết luận về chuyên đề, phổ biến thực hiện trong toàn trường.

3.3. Tăng cường công tác kim tra ni b, đổi mi công tác kim tra ca hiu trưởng. hiu trưởng.

Tự kiểm tra nội bộ trường học là một nhiệm vụ cơ bản của hiệu trưởng, hoạt

động này cần đạt yêu cầu sau:

- Đánh giá được việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn, giáo viên, phát hiện kịp thời những yếu kém, sai sót để chấn chỉnh, đảm bảo các hoạt động của tổ

chuyên môn đi vào nề nếp, đúng qui định.

- Kết quả kiểm tra là căn cứ chủ yếu để đánh giá khen thưởng, kỉ luật, xét nâng bậc lương hàng năm, bố trí phân công tổ trưởng chuyên môn, giáo viên hợp lý.

* Bin pháp thc hin.

Kế hoạch thanh tra nội bộ, hiệu trưởng phải đề ra ngay từ đầu năm học và thông báo cho toàn thể hội đồng sư phạm biết. Thanh tra sư phạm 1/3 giáo viên, số

còn lại được thanh tra chuyên đề. Đặc biệt hiệu trưởng kiểm tra tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng cùng tổ trưởng chuyên môn thanh tra, kiểm tra các giáo viên trong nhà trường theo kế hoạch hoặc đột xuất.

* Ni dung kim tra ca hiu trưởng:

Đội ngũ giáo viên THCS huyện Vĩnh Hưng đa số trẻ, ít kinh nghiệm trong giảng dạy vì vậy hiệu trưởng cần tập trung kiểm tra:

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, soạn giảng của giáo viên.

- Hoạt động sư phạm của giáo viên: hiệu trưởng thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác này. Cần phân công lãnh đạo dự giờ dạy của 100% giáo viên (mỗi giáo viên

ít nhất được dự 2 tiết) để trao đổi rút kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp sư phạm với từng giáo viên. Quản lý việc thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy theo

đúng yêu cầu của chương trình sách giáo khoa mới. Thực hiện các yêu cầu về soạn bài, chú ý trao đổi kinh nghiệm về những bài có nhiều nội dung kiến thức mới , bài khó, bài thí nghiệm thực hành, sử dụng đồ dùng dạy học và yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh.

- Hoạt động của các tổ chuyên môn: Hiệu trưởng cần thường xuyên tham dự

họp tổ chuyên môn để kiểm tra tình hình hoạt động của tổ trưởng chuyên môn, giải quyết nhanh nhạy những vấn đề phát sinh, đề nghị của các tổ chuyên môn, tư vấn giúp đỡ cho tổ trưởng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ do hiệu trưởng giao, kiểm tra các báo cáo của tổ chuyên môn, kiểm tra tổ trưởng chuyên môn về việc tổ trưởng kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, soạn bài của giáo viên.

-Hàng tháng hiệu trưởng phải duyệt đầy đủ kế hoạch hoạt động của các tổ

chuyên môn đảm bảo theo các nội dung; theo dõi việc tổ chức các hoạt động của tổ

chuyên môn; trao đổi với giáo viên về nội dung chương trình sách giáo khoa mới. Tổ

chức các bài tập, bài thực hành thí nghiệm, trao đổi về phương pháp giảng dạy, soạn giáo án, tập hợp các ý kiến thắc mắc, các vấn đề cần giải đáp về chương trình sách giáo khoa mới để báo cáo phản ánh cấp trên.

- Hiệu trưởng quản lý và tổ chức cho tổ chuyên môn thao giảng một số bài trong sách giáo khoa mới để rút kinh nghiệm giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy; những biện pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế nhằm đảm bảo dạy tốt chương trình sách giáo khoa mới thông qua các hoạt động của tổ chuyên môn, tự

nghiên cứu của giáo viên và các hình thức sinh hoạt chuyên môn khác.

-Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa mới toàn trường theo từng học kỳ.

Qua công tác kiểm tra, hiệu trưởng đánh giá phát hiện những ưu điểm, kinh nghiệm tốt cũng như những thiếu sót hạn chế trong công tác chỉđạo của hiệu trưởng,

để từ đó có hướng tư vấn giúp đỡ cho tổ chuyên môn hoạt động tốt hơn đồng thời có những giải pháp chỉ đạo nhằm phát huy ưu điểm, phổ biến kinh nghiệm tốt, nhân điển

hình tiên tiến, đồng thời khắc phục hạn chế để hoạt động của các tổ chuyên môn đi vào nề nếp theo kế hoạch của hiệu trưởng đề ra.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 97 -99 )

×