0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Hoạt động quản lý và các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đới với các tổ chuyên môn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 72 -73 )

- Nguyên nhân:

4. Hoạt động quản lý và các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đới với các tổ chuyên môn.

yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy-giáo dục trong nhà trường hiện nay và kiểm soát chất lượng giáo dục, hiệu quảđào tạo.

*Ưu đim: Các tổ trưởng chuyên môn các trường đã xây dựng được các mục tiêu quản lý hoạt động của tổ. Từ đó, định hướng được những hoạt động quản lý thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động theo kế hoạch của tổ

chuyên môn đã đề ra.

* Hn chế: Tuy các tổ trưởng chuyên môn đề ra được những hoạt động quản lý tổ chuyên môn phù hợp nhưng việc đề ra các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động của tổ chuyên môn còn nhiều yếu kém.

* Nguyên nhân:

- Do năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý của tổ trưởng chuyên môn còn nhiều hạn chế, hiệu quả quản lý hoạt động của tổ chưa cao.

- Các tổ trưởng tổ chuyên môn chưa được bồi dưỡng về kỹ năng quản lý và

điều hành hoạt động tổ chuyên môn một cách có hệ thống.

4. Hoạt động quản lý và các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đới với các tổ chuyên môn. tổ chuyên môn.

Qua thăm dò thực tế và trò chuyện với hiệu trưởng các trường THCS trong huyện về việc hiệu trưởng quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn. Có thể thấy rằng các hiệu trưởng đã tập trung vào 04 hoạt động quản lý chính và chủ yếu là:

- Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn và giáo viên.

- Quản lý việc thực hiện nề nếp dạy học của giáo viên.

- Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của các tổ chuyên môn và giáo viên.

- Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động của tổ chuyên môn.

Để có những giải pháp đề xuất phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt

động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng, chúng tôi

đã tiến hành khảo sát các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của 06 hiệu trưởng các trường THCS theo phương pháp phỏng vấn bằng phiếu; quan sát, phân tích, tổng hợp các biên bản thanh tra về công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục.

Đối tượng khảo sát tổng cộng: 144 người. Gồm có: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 12 người; Giáo viên của 06 trường THCS: 132 GV (bao gồm 18 tổ trưởng tổ

chuyên môn). Phiếu phỏng vấn hỏi ý kiến của họ về mức độ cần thiết, mức độ thực hiện, kết quả thực hiện các biện pháp quản lý của hiệu trưởng.

4.1. Qun lý vic thc hin chương trình, kế hoch dy hc ca các t

chuyên môn và giáo viên.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG MỨC ĐỘ CẦN THIẾT (%) MỨC ĐỘ THỰC HIỆN % KẾT QUẢ THỰC HIỆN % SỐ STT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ( PHÓ HIỆU TRƯỞNG) RẤT CẦN SL- TL CẦN SL- TL KHÔNG CẦN SL- TL THƯỜNG XUYÊN SL- TL KHÔNG THƯỜNG XUYÊN SL- TL KHÔNG THỰC HIỆN SL- TL TỐT SL- TL KHÁ SL- TL TRUNG BÌNH SL- TL YẾU SL- TL

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 72 -73 )

×