0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Hệ thống các tổ chức trong một trường THCS.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 31 -33 )

2. Lý luận về trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2.5. Hệ thống các tổ chức trong một trường THCS.

Theo qui định của điều lệ trường trung học ban hành theo quyết định số

23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/07/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hệ thống các tổ

chức trong một trường THCS bao gồm:

- Chi bộ Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội trong nhà trường trong sạch, vững mạnh và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật.

- Hiệu trưởng tổ chức bộ máy nhà trường: xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác cho giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

- Phó hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về

nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công, cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao; thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền. Phó hiệu trưởng chuyên môn phụ trách về hoạt động dạy và học nội khoá.

- Tổ chuyên môn: là bộ phận chính thức trong cơ cấu tổ chức của nhà trường, giúp hiệu trưởng điều hành và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ sư phạm.

- Tổ trưởng chuyên môn được hiệu trưởng chỉ định, chịu trách nhiệm quản lý

điều hành, tổ chức việc dạy và học ở từng bộ phận mình phụ trách.

- Tổ chủ nhiệm: gồm các giáo viên được hiệu trưởng chỉ định làm chủ nhiệm lớp, tư vấn và đề xuất các biện pháp giúp hiệu trưởng tìm hiểu và nắm vững học sinh trong các lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng nhằm thúc

đẩy sự tiến bộ của các lớp.

Nhiệm vụ của tổ chủ nhiệm và các giáo viên chủ nhiệm lớp phải cộng tác chặt chẽ với phụ huynh học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh.

Nhận xét đánh giá, xếp loại học sinh cuối học kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề xuất danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải thi lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.

Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất (nếu có tình hình đặc biệt) về tình hình của các lớp với hiệu trưởng.

Tổ chủ nhiệm do hiệu trưởng làm tổ trưởng.

- Tổ hành chánh quản trị: gồm các nhân viên hành chánh, quản trị, lưu trử, kế

toán, thủ quỹ, thư viện, thí nghiệm, y tế học đường, bảo vệ và phục vụ. Tổ hành chánh quản trị có một tổ trưởng do hiệu trưởng chỉđịnh và giao nhiệm vụ.

-Hội đồng giáo dục: là tổ chức tư vấn cho hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, do hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học và làm chủ tịch.

Thành viên của hội đồng giáo dục gồm: phó hiệu trưởng, bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Công đoàn giáo dục nhà trường, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ trưởng chuyên môn, một số giáo viên có kinh nghiệm và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

- Các hội đồng khác trong nhà trường:

+ Hội đồng thi đua khen thưởng: được thành lập và hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm tư vấn về công tác thi đua trong nhà trường.

+ Hội đồng kỷ luật: Hội đồng kỷ luật của nhà trường được thành lập khi xét hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc.

Hội đồng kỷ luật do hiệu trưởng quyết định thành lập và làm chủ tịch gồm các thành viên: phó hiệu trưởng, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

- Các đoàn thể , tổ chức xã hội trong trường THCS gồm: Công đoàn giáo dục cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học...

Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường THCS hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 31 -33 )

×