0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Những biện pháp cần thiết nhưng hiệu trưởng đã không thực hiện được.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 84 -86 )

- Nguyên nhân:

1 Tổ chức cho tổ trưởng, GV nghiên cứu, nắm vững mục tiêu dạy học,

4.5.4. Những biện pháp cần thiết nhưng hiệu trưởng đã không thực hiện được.

a/. Biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức thảo luận cách thực hiện chương trình.

b/. Cung cấp đến giáo viên đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo bộ môn. c/. Yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh phương pháp tự học.

d/. Tổ chức thao giảng nhân điển hình các tiết dạy tốt theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.

e/. Kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

g/. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo học kỳ, năm học, chu kỳ.

* Hn chế.

Nhìn chung hoạt động tổ chuyên môn của các trường THCS trong huyện còn nhiều hạn chế, giáo viên chưa nắm bắt kịp thời tinh thần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học nên trong quá trình vận dụng giảng dạy còn nhiều khiếm khuyết.

Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng đạt hiệu quả

thấp nhất là thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, các hoạt động chưa đi sâu vào một vấn đề chuyên môn cụ thể để áp dụng có hiệu quả trong thực tế giảng dạy.

Về bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thông qua hoạt động tổ chuyên môn các hiệu trưởng có quan tâm song kết quả thực hiện hiệu quả chưa cao.

* Nguyên nhân hn chế.

Một số hiệu trưởng trường THCS chưa qua học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, quản lý trường học, số còn lại được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vào những năm 1990 nên kiến thức đã lạc hậu vì vậy mà bị tụt hậu so với đà phát triển chung nên chưa có nhiều kinh nghiệm và năng lực hoạt động thực tiễn trong quản lý thực tế. Sự chỉ đạo của hiệu trưởng đối với các tổ chuyên môn chưa sâu sắc, còn giao khoán cho phó hiệu trưởng chuyên môn và các tổ trưởng chuyên môn. Nội dung chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn của một số hiệu trưởng còn chung chung chưa đem lại điều gì mới mẽ cho giáo viên. Công tác kiểm tra của hiệu trưởng còn yếu chưa làm tròn nhiệm vụ tư vấn, thúc đẩy các hoạt động của tổ chuyên môn; việc xử lý các giáo viên vi phạm chưa kiên quyết, còn cả nể.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học các trường hiện có chưa đủ đáp ứng cho hoạt động dạy và học.

Năng lực của các tổ trưởng chuyên môn còn hạn chế do chưa được bồi dưỡng về các kỹ năng quản lý tổ chuyên môn một cách có hệ thống.

Bản thân các giáo viên còn coi thường, ít tham gia vào các hoạt động của các tổ

chuyên môn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 84 -86 )

×