0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Kết luận chung về sự quản lý của các hiệu trưởng THCS huyện Vĩnh Hưng đối với hoạt động của các tổ chuyên môn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 86 -88 )

- Nguyên nhân:

1 Tổ chức cho tổ trưởng, GV nghiên cứu, nắm vững mục tiêu dạy học,

4.6. Kết luận chung về sự quản lý của các hiệu trưởng THCS huyện Vĩnh Hưng đối với hoạt động của các tổ chuyên môn.

Vĩnh Hưng đối vi hot động ca các t chuyên môn.

Chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn có ảnh hưỡng trực tiếp đến chất lượng dạy và học của từng trường. Hoạt động của các tổ chuyên môn có mạnh, đi vào nề nếp thì từng trường mới nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục theo mục tiêu đề

ra. Ngược lại hoạt động của các tổ chuyên môn không có nề nếp, chưa đạt hiệu quả

trong hoạt động chuyên môn thì chất lượng giáo dục của từng trường cũng sẽ không

đạt được theo mục tiêu.

Thực trạng hoạt động của các tổ chuyên môn trong các trường THCS huyện Vĩnh Hưng trong các năm học qua đạt nhiều kết quả khả quan, có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu trưởng các trường đã tác động bằng nhiều biện pháp thiết thực để có

được các tổ trưởng chuyên môn giỏi, các thành viên trong tổ chuyên môn tích cực hoạt động, có năng lực sư phạm để thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường đề ra. Đó là những việc làm rất quan trọng, vì nhiệm vụ trung tâm của nhà trường là hoạt động dạy và học. Các giải pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của các hiệu trưởng đề ra là hợp tình hợp lý, được tập thể giáo viên đồng thuận, bước đầu có nhiều kết quả, giải quyết được nhiều vấn đề về chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Tuy nhiên, năng lực hoạt động thực tiễn của hiệu trưởng các trường cũng còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn; kết quả thực hiện các biện pháp quản lý của các hiệu trưởng chỉ đạt ở mức trung bình, hiệu quả

quản lý chưa cao; công tác kiểm tra của hiệu trưởng chưa thường xuyên; hiệu trưởng ít tham dự các buổi họp của các tổ chuyên môn; trường sở còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, trang thiết bị dạy- học, các phòng thí nghiệm thực hành, thư

lý các hoạt động chung của nhà trường cũng như quản lý các hoạt động của tổ chuyên môn của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 86 -88 )

×