0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động của tổ chuyên môn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 80 -82 )

- Nguyên nhân:

1 Tổ chức cho tổ trưởng, GV nghiên cứu, nắm vững mục tiêu dạy học,

4.4. Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua các hoạt động của tổ chuyên môn.

thành bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh chưa cao.

* Nguyên nhân: Nguyên nhân chủ yếu là hiệu trưởng ít dự giờ thăm lớp, tham gia họp tổ chuyên môn không thường xuyên, hiệu trưởng chưa phát huy vai trò của tổ

chuyên môn, chỉ đạo còn chung chung, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Vì vậy, hiệu quả

quản lý chưa cao, kết quả thực hiện các biện pháp quản lý chỉ đạt ở mức trung bình và yếu.

4.4. Qun lý công tác bi dưỡng giáo viên thông qua các hot động ca t chuyên môn. t chuyên môn. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG MỨC ĐỘ CẦN THIẾT (%) MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KẾT QUẢ THỰC HIỆN SỐ STT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ( PHÓ HIỆU TRƯỞNG) RẤT CẦN CẦN KHÔNG CẦN THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THỰC HIỆN TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU 1 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV theo học kỳ, năm học, chu kỳ 117- 81,25 27- 18,75 51- 35,41 93- 64,58 27- 18,75 90- 62,5 27- 18,75 2 Tổ chức cho tổ trưởng và giáo viên

quán triệt yêu cầu về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ CMNV

86- 59,72 59,72 58 40,27 110- 76,38 34- 23,61 57- 39,58 87- 60,41 3 Tạo điều kiện để tổ trưởng, GV thực

hiện tự bồi dưỡng, tham gia công tác bồi dưỡng 62- 43,05 82- 56,94 34- 23,61 77- 53,47 33- 22,91 59- 40,97 75- 52,08 10- 6,94 4 Kiểm tra và đánh giá, rút kinh

nghiệm việc thực hiện công tác bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao trình độ

CMNV 63- 63- 43,75 81- 56,25 144- 100% 104- 72,22 40- 27,77 Nhận xét:

Có 04 biện pháp hiệu trưởng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động của tổ chuyên môn.

- Về mức độ cần thiết: Đa số các ý kiến đánh giá là cần thiết. Có, 43,05% ý kiến cho rằng rất cần thiết. Có 40,27% ý kiến không cần thiết thực hiện biện pháp tổ

chức cho tổ trưởng chuyên môn và giáo viên quán triệt yêu cầu về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có 56,25% ý kiến không cần thực hiện biện pháp kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm về việc thực hiện công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Về mức độ thực hiện: Có 23,61% ý kiến đánh giá hiệu trưởng thường xuyên thực hiện biện pháp tạo điều kiện để tổ trưởng chuyên môn, giáo viên thực hiện tự bồi dưỡng, tham gia công tác bồi dưỡng, đa số ý kiến đánh giá các biện pháp còn lại hiệu trưởng thực hiện không thường xuyên, thậm chí không thực hiện. Có 64,58% ý kiến cho rằng hiệu trưởng không thực hiện biện pháp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo học kỳ, năm học, chu kỳ.

- Về kết quả thực hiện: Nhìn chung các biện pháp hiệu trưởng thực hiện đạt kết quả ở mức trung bình và yếu. Có 40,97% ý kiến đánh giá hiệu trưởng thực hiện đạt kết quả khá ở biện pháp tạo điều kiện để tổ trưởng chuyên môn, giáo viên thực hiện tự bồi dưỡng và tham gia công tác bồi dưỡng. Còn 60,41% ý kiến cho rằng kết quả

thực hiện biện pháp tổ chức cho tổ trưởng chuyên môn và giáo viên quán triệt yêu cầu về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện đạt kết quả yếu.

+ Những biện pháp thực hiện có hiệu quả tốt: không có. + Những biện pháp thực hiện nhưng hiệu quả thấp:

- Kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ( 27,77%).

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo học kỳ, năm học, chu kỳ (18,75%).

+ Những biện pháp thực hiện nhưng không có hiệu quả:

- Tổ chức cho tổ trưởng chuyên môn và giáo viên quán triệt yêu cầu về công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. (60,41% ý kiến

đánh giá yếu).

+ Những biện pháp cần thiết nhưng hiệu trưởng không thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo học kỳ, năm học, chu kỳ (64,58% ý kiến đánh giá hiệu trưởng không thực hiện biện pháp này).

*Nhn xét chung: Nhiều hiệu trưởng chưa thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo định kỳ. Việc điều tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đã được tiến hành nhưng phần lớn hiệu trưởng chưa đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giáo viên. Một số hiệu trưởng chưa nhận thức

đầy đủ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng giáo viên, chưa thường xuyên tổ chức cho tập thể sư phạm quán triệt yêu cầu về công tác này. Không thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm việc giáo viên thực hiện bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. 27,77% ý kiến

đánh giá hiệu trưởng thực hiện biện pháp này yếu.

Dù kết quả đạt chuẩn và nâng chuẩn của đội ngũ giáo viên THCS của huyện Vĩnh Hưng rất cao (99,2% đạt chuẩn; 40,9% trên chuẩn ) nhưng số giáo viên chưa có ý thức tự bồi dưỡng, chỉ tham gia công tác bồi dưỡng theo chỉ đạo của cấp trên, xem

đó là một nhiệm vụ phải hoàn thành chứ không là một nhu cầu tự thân còn nhiều.

* Nguyên nhân:

- Hiệu trưởng chưa chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tại

đơn vị thông qua các hoạt động của tổ chuyên môn.

- Các giáo viên chưa nhận thức về công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu mới của giai đoạn toàn ngành giáo dục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới hiện nay.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 80 -82 )

×