0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 100 -100 )

giáo viên đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

154

100 0 0 0 107 69,48 30,51 47 0

100 0 0 0 107 69,48 30,51 47 0

154

100 0 0 0 92 59,74 40,25 62 0

2. Nhóm những biện pháp quản lý cần được cải tiến quản lý cần được cải tiến

- Kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tại cơ sở. 114 74,02 25,97 40 0 0 125 81,16 18,83 29 0 0 - Đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động của các tổ chuyên môn. 154 100 0 0 0 139 90,25 9,74 15 0 0

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề.

97 57 0 0 124

80,51 14,28 22 5,19 8 0

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác kiểm tra của hiệu trưởng.

154

100 0 0 0 137 98,96 11,03 17 0 0

3. Bổ sung những biện pháp quản lý mới quản lý mới

- Tích cực xây dựng bầu không khí tâm lý tập thể

sư phạm tốt đẹp.

116

75,32 24,67 38 0 0 123 79,87 20,12 31 0 0

Nhận xét:

* V mc độ cn thiết:

Các giải pháp đều được đánh giá là cần thiết cho việc quản lý các hoạt động của các tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng với mức độ

“rất cần” chiếm tỉ lệ cao chỉ có biện pháp tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá việc thực hiện chương trình dạy tỉ lệ “rất cần thiết” là thấp nhất và là giải pháp duy nhất có mức

độđược đánh giá là “ không cần thiết” ( 5,19% ).

Nhìn chung giải pháp “quy định cụ thể về hồ sơ chuyên môn mà tổ chuyên môn, giáo viên phải thực hiện”; giải pháp “chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 100 -100 )

×