0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Nội dung quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn của hiệu trưởng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 42 -42 )

4. Lý luận về sự quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động của các tổ chuyên môn trong một trường THCS.

4.2.2. Nội dung quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn của hiệu trưởng.

và học tập trong nhà trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.2.2. Ni dung qun lý hot động ca các t chuyên môn ca hiu trưởng. trưởng.

Nội dung quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn của hiệu trưởng tập trung vào một số vấn đề cần quản lý chủ yếu sau:

* Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn. Hướng dẫn tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn và quản lý kế hoạch cá nhân của giáo viên theo kế hoạch dạy-học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua hoạt

động tổ chuyên môn, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ

chuyên môn, giáo viên theo kế hoạch của nhà trường.

* Quản lý theo dõi thi đua, đăng ký thi đua của các tổ chuyên môn.

* Quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn qua dự giờ thăm lớp, thao giảng, hội giảng, mở các chuyên đề về chuyên môn, tham dự sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng.

* Hướng dẫn giáo viên sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện nội dung chương trình sách giáo khoa mới, học tập và vận dụng các phương pháp đổi mới trong giảng dạy và học tập ...

* Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và thực hiện quy chế

chuyên môn, nề nếp dạy-học của giáo viên và học sinh.

4.3. Mi quan h qun lý gia hiu trưởng vi các t trưởng chuyên môn và vi các giáo viên; t trưởng chuyên môn vi các giáo viên trong tng t chuyên

4.3. Mi quan h qun lý gia hiu trưởng vi các t trưởng chuyên môn và vi các giáo viên; t trưởng chuyên môn vi các giáo viên trong tng t chuyên môn.

Theo nguyên tắc quản lý và quan hệ quản lý trong một cơ cấu tổ chức có những mối quan hệ như sau:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 42 -42 )

×