0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

THỐNG KÊ THÂM NIÊN CÔNG TÁC CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨ NH H Ư NG

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 64 -66 )

3. Thực trạng về các tổ chuyên môn của các trường THCS huyện Vĩnh Hưng.

THỐNG KÊ THÂM NIÊN CÔNG TÁC CỦA TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨ NH H Ư NG

Thâm niên 1-5 năm 6-10 năm 11-15 năm 16-20 năm 21-25 năm 26-30 năm Số lượng 1 10 4 2 1 ( Nữ) 5 3 2 1 Tỷ lệ % ( Nữ ) 27,7% 16,6% 11,1% 5,5%

* Về cơ cấu tổ trưởng chuyên môn:

- Trong 06 trường THCS huyện Vĩnh Hưng có: 18 tổ trưởng tổ chuyên môn (trong đó có 11 nữ ).

- Tổ trưởng chuyên môn có tuổi nhỏ nhất là 25 tuổi, tổ trưởng chuyên môn có tuổi lớn nhất là 47 tuổi.

- Về thâm niên công tác trong ngành giáo dục: Tổ trưởng chuyên môn có thâm niên giảng dạy ít nhất là 03 năm, nhiều nhất là 26 năm.

- Về chính trị: có 03 tổ trưởng chuyên môn là Đảng viên (03 nữ). Chưa có tổ

trưởng chuyên môn nào được học qua các lớp bồi dưỡng về chính trị từ sơ cấp trở

lên.

-Về trình độ chuyên môn của các tổ trưởng tổ chuyên môn:

+ Có trình độ đào tạo ĐHSP: 06; Trình độ đào tạo Cao đẳng Sư phạm: 11; Trình độđào tạo Sư phạm cấp 2 : 01.

- Về chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn được đào tạo, số lượng chia ra như

sau:

Toán: 04; Lý: 02; Hóa: 01; Sinh: 01; Văn: 05; Địa: 02; Anh văn: 03.

+ Chưa có tổ trưởng chuyên môn nào được bồi dưỡng về các kỹ năng quản lý tổ chuyên môn.

Nhận xét: Hầu hết các tổ trưởng chuyên môn đều có thâm niên công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong thực tế giảng dạy là bộ phận nòng cốt về chuyên môn của các trường THCS trong toàn huyện.

Tuy vậy, còn một tổ trưởng tổ chuyên môn tuy có thâm niên công tác nhiều năm (23 năm) nhưng chưa chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo qui định. Vì vậy hiệu trưởng trường THCS Tuyên Bình cần chú ý đặc điểm này của tổ trưởng chuyên môn nếu cần thiết có thể thay thế tổ trưởng chuyên môn khác.

(Xin xem bảng 4 và bảng 5 phần phụ lục).

Hầu hết các tổ trưởng chuyên môn là giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy biết điều hành tổ, quản lý tổ, nhiệt tình trong công tác.

- Về trình độ chuyên môn và cơ cấu giáo viên theo bộ môn đào tạo của các giáo viên trong các tổ chuyên môn.

THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG Độ tuổi 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 64 -66 )

×