0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Thực trạng về năng lực của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 57 -58 )

2. Tình hình giáo dục bậc THC Sở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

2.3.3. Thực trạng về năng lực của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng.

ca hiu trưởng các trường THCS huyn Vĩnh Hưng.

Nhận xét:

+ Có 6/6 hiệu trưởng các trường THCS là Đảng viên, tỷ lệ 100%. Trong đó có 3/6 hiệu trưởng đang học chương trình trung cấp chính trịđạt tỷ lệ 50%.

+ Số hiệu trưởng có thâm niên công tác từ 15 năm trở lên có 02 hiệu trưởng

được qua đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học, quản lý giáo dục do trường CĐSP Long An tổ chức, nội dung chủ yếu là bồi dưỡng cho hiệu trưởng về

công tác quản lý trường phổ thông cơ sở. Có 02 hiệu trưởng chưa qua trường lớp quản lý giáo dục, chưa có hiệu trưởng nào qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý nhà nước.

Số còn lại có 02 hiệu trưởng mới được bổ nhiệm sau. Phòng Giáo dục cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục ở trường đào tạo cán bộ quản lý giáo dục Trung

ương II (2/6 người).Về trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng còn rất hạn chế.

+Có 6/6 hiệu trưởng có trình độ đào tạo Đại học Sư phạm. Số hiệu trưởng đạt trình độ đại học không có hiệu trưởng nào được đào tạo hệ chính quy hầu hết theo học các lớp tại chức hoặc chương trình đào tạo từ xa.

Như vậy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng là cao nhưng chất lượng đội ngũ hiệu trưởng được đào tạo bồi dưỡng về quản lý giáo dục, quản lý trường học còn thấp.

2.3.3. Thc trng v năng lc ca hiu trưởng các trường THCS huyn Vĩnh Hưng. huyn Vĩnh Hưng.

Để khảo sát các năng lực của hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện chúng tôi đã tiến hành:

-Thu thập số liệu và những đánh giá kết luận của lãnh đạo phòng Giáo dục huyện qua các đợt thanh tra, kiểm tra đánh giá cán bộ từ năm 2003 đến năm 2006.

- Lập phiếu hỏi, xin ý kiến của các đối tượng về việc đánh giá năng lực của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng. Gồm: 154 người; chia ra:

+ Hiệu trưởng THCS: 06 người , Phó hiệu trưởng: 06 người.

+ Giáo viên đại diện ở 06 trường THCS: 132 người (bao gồm cả tổ trưởng chuyên môn).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 57 -58 )

×