0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Mác-Ăng-ghen toàn tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, HàN ội, 1990.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 107 -109 )

- Tích cực xây dựng bầu không khí tâm lý tập thể

8- Mác-Ăng-ghen toàn tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, HàN ội, 1990.

9-Nguyễn Đức Minh. V đổi mi qun lý giáo dc, mt s vn đề lý lun và thc tin. Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội, 1990.

10-Nguyễn Minh Đạo. Cơ s khoa hc qun lý. Nhà xuất bản chính trị

quốc gia, Hà Nội, 1997.

11-Hà Thế Ngữ. Chc năng qun lý và ni dung công tác qun lý ca hiu trưởng trường ph thông cơ s. Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội, 1987.

12-Hà Thế Ngữ. Qun lý trường ph thông cơ s, nhng vn đề lý lun và thc tin. Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội, 1997. 13-Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt. Giáo dc hc tp I. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 1998. 14-Hà Thế Ngữ. Giáo dc hc. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1973, tập 1, tr 6.

15-Nguyễn Ngọc Quang. Nhng khái nim cơ bn v lý lun qun lý giáo dục. Trường Cán bộ quản lý giáo dục-đào tạo TW1, Hà nội, 1998.

16-Nguyễn Hải Sản. Qun tr hc. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 1998.

17-Hoàng Tâm Sơn. Mt s vn đề v t chc khoa hc lao động ca người hiu trưởng. Trường Cán bộ QLGD và Đào tạoII, Tp.HCM, 2001.

18-Nguyễn Bá Sơn. Mt s vn đề cơ bn v khoa hc qun lý. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

19-Vũ Văn Tảo. Chính sách và định hướng chiến lược phát trin giáo dc và đào to Vit Nam. Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội, 1997.

20-Viện ngôn ngữ. Tđin tiếng Vit. Nhà xuất bản Đà Nẳng, trang 144.

21-Đỗ Hoàng Toàn. Giáo trình khoa hc qun lý tập I. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1999.

II- Tài liệu:

22-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiến lược phát trin giáo dc đến 2020. Hà Nội, 1998.

23-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu nhim v năm hc 2005-2006. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2005.

24-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu tp hun cán b QLGD trin khai thc hin chương trình sách giáo khoa mi bc THCS. Hà Nội, 2004.

22-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiến lược phát trin giáo dc đến 2020. Hà Nội, 1998.

23-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu nhim v năm hc 2005-2006. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2005.

24-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu tp hun cán b QLGD trin khai thc hin chương trình sách giáo khoa mi bc THCS. Hà Nội, 2004.

22-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiến lược phát trin giáo dc đến 2020. Hà Nội, 1998.

34-Phạm Xuân Thanh. Đảm bo cht lượng và kim định cht lượng giáo

xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2005.

24-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu tp hun cán b QLGD trin khai thc hin chương trình sách giáo khoa mi bc THCS. Hà Nội, 2004.

25-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điu l trường Trung hc. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 2000.

22-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiến lược phát trin giáo dc đến 2020. Hà Nội, 1998.

23-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu nhim v năm hc 2005-2006. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2005.

24-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liu tp hun cán b QLGD trin khai thc hin chương trình sách giáo khoa mi bc THCS. Hà Nội, 2004.

25-Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điu l trường Trung hc. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 2000.

26-Hà Thế Ngữ. Quá trình sư phm và cht lượng giáo dc. Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 5/1985.

27-Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tâm lý hc xã hi trong hot động lãnh đạo qun lý. Nhà xuất bản lý luận chính trị, Hà Nội, 1997.

28-Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tâm lý hc lãnh đạo qun . Nhà xuất bản lý luận chính trị, Hà Nội, 2005.

29-Luật Giáo dục 2005. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

30-Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng. Báo cáo ca BCH huyn Đảng b Vĩnh Hưng ti Đại hi đại biu Đảng b huyn ln th VIII nhim k 2005-2010.

31-Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kin Hi ngh ln th 2 BCH.TW

Đảng khóa VIII. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

32-Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kin Đại hi đại biu toàn quc ln th

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 107 -109 )

×