0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Vai trò người quản lý vận hành hàng ngày bộ máy nhà trường.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 28 -28 )

2. Lý luận về trường THCS trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2.4.1.3. Vai trò người quản lý vận hành hàng ngày bộ máy nhà trường.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 2 khoá VIII đã khẳng định “Đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò quyết định cho sự phát triển nền giáo dục quốc dân trong giai đoạn mới”. [30]. Cán bộ quản lý giáo dục thể hiện trình độ, năng lực của mình trong các vai trò chủ yếu sau:

2.4.1.1. Vai trò c vn sư phm.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình ( nội dung tiến độ ) và việc áp dụng những phương pháp đổi mới trong giảng dạy và học tập.

- Giữ gìn tốt mối quan hệ giữa các giáo viên , tổ trưởng chuyên môn, chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học (cân đối chương trình, thời khoá biểu…).

- Tham gia bồi dưỡng giáo viên bằng cách dự giờ, thăm lớp, kiểm tra soạn bài của giáo viên, cách thức tổ chức lớp học, phương pháp đổi mới trong dạy học.

2.4.1.2. Vai trò mt viên chc qun lý hành chinh.

- Đảm bảo sự liên hệ của nhà trường với cấp trên là đại diện cấp quản lý ở địa phương.

- Giữ gìn tôn trọng pháp chế trường học, có trách nhiệm đôn đốc thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

2.4.1.3. Vai trò người qun lý vn hành hàng ngày b máy nhà trường. trường.

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị dạy học… - Giữ gìn sự vận hành tốt các hoạt động của nhà trường.

- Quản lý tốt nguồn nhân lực, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên, cán bộ, nhân viên.

- Khi thiếu giáo viên phải báo cáo và có khi phải tự tìm nhân lực để giải quyết những khó khăn nẩy sinh.

- Khi thiếu giáo viên phải báo cáo và có khi phải tự tìm nhân lực để giải quyết những khó khăn nẩy sinh.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN (Trang 28 -28 )

×