0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Các yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược tổ chức cơ sở hạ tầng ngân

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH (Trang 45 -47 )

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược cơ sở hạ tầng ngân hàng. Chủ yếu là yếu tố trực tiếp tác động tới tính thống nhất của chiến lược cơ hạ tầng ngân hàng. Các yếu tố cơ bản như sau:

Yếu tố khó khăn trực tiếp về hạ tầng khu vực triển khai mở trụ sở: Công tác tìm kiếm và lựa chọn vị trí mở trụ sở bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tính chất xây dựng và trình độ cơ sở hạ tầng tại địa phương. Khi ngân hàng tìm kiếm vị trí cơ sở hạ tầng ở các địa phương có trình độ kinh tế chưa cao thì việc có được một vị trí thỏa mãn theo chuẩn ngân hàng là khó khăn và sẽ mất nhiều chi phí chình sửa.

Yếu tố trình độ công nghệ tại địa phương cũng là một nguyên nhân gây khó

khăn trong việc tổ chức trang bị lắp đặt công nghệ cho trụ sở giao dịch. Sự thiếu thốn về vật liệu, công nghệ truyền tin, chất liệu in ấn là các yếu tố căn bản làm tăng chi phí vận chuyển. Ngân hàng sẽ phải vận chuyển toàn bộ vật liệu từ trụ sở chính tới trụ sở mới mà không thể thuê gia công tại địa phương theo thiết kế chuẩn.

Yếu tố khách quan ảnh hưởng tới chiến lược cơ sở hạ tầng là thái độ nhân

viên ngân hàng trong việc chủ động tuân thủ và áp dụng các nhận diện chung của

hệ thống tại các khu vực địa lý khác nhau. Đôi khi, hệ thống chi nhánh ngân hàng ở

các khu vực khác nhau do chủ quan không tuân thủ chặt chẽ theo các thiết kế sẽ tạo ra sự khác biệt và không thống nhất của hệ thống.

Yếu tố quan trọng cuối cùng là tâm lý thói quen khách hàng. Khách hàng

tiến hành giao dịch với một ngân hàng sẽ quen với hình ảnh, địa điểm, phong cách bố trí đón tiếp của ngân hàng đó. Từ đó hình thành tâm lý không thích di chuyển hoặc thay đổi thói quen giao dịch. Điều này đặt ra cho các ngân hàng khác áp lực cạnh tranh cao trong việc xây dựng và bố trí cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, thân thiện, lấy khách hàng làm trung tâm nhằm lôi kéo và duy trì khách hàng tới giao dịch.

Như vậy, thông qua việc nghiên cứu nội dung lý thuyết về marketing ngân hàng, nghiên cứu các chiến lược marketing hỗn hợp áp dụng trong ngân hàng, đề tài đã làm rõ được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc ứng dụng marketing trong ngân hàng. Chương hai của đề tài sẽ hướng tới việc làm rõ hơn thực tế áp dụng marketing hỗn hợp vào các hoạt động chủ đạo của ngân hàng An Bình.

CHƢƠNG 2

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH (Trang 45 -47 )

×