0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Nội dung chiến lược tổ chức nhân sự ngân hàng

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH (Trang 41 -43 )

Trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính của ngân hàng, năng lực của nhân viên là yếu tố trọng yếu để tạo nên thành công trên thị trường. Do đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng là không có lợi thế trong việc ra đời trước hay sau nên rất khó bảo vệ mô hình cung cấp sản phẩm cũng như công nghệ của mình. Điều này cũng có nghĩa là các nhân viên chính là công nghệ của ngân hàng. Công tác đầu tư nhiều vào việc xây dựng và phát triển chiến lược nhân sự cũng có nghĩa là ngân hàng đang đầu tư vào hình ảnh và uy tín của ngân hàng. Hiện nay đối với hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam nói riêng thì trình độ công nghệ, sản phẩm hầu như ít khác biệt nên các ngân hàng chỉ có thể nâng cao tính cạnh tranh thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực phục vụ của nhân viên thông qua chiến lược nhân sự riêng của mình. Chất lượng phục vụ càng cao thì sức cạnh tranh càng lớn.

Chiến lược nhân sự ngân hàng theo quan điểm nhân sự có thể là toàn bộ quá trình phối hợp một cách tổng thể các hoạt động hoạch định, tuyển chọn, đào tạo, lương bổng, phúc lợi xã hội và phát triển cho mọi cá nhân nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh và viễn cảnh mong muốn của ngân hàng. Tuy nhiên, chiến lược nhân sự ngân hàng theo quan điểm marketing đã không còn giới hạn trong nội hàm truyền thống.

Về cơ bản , chiến lược nhân sự theo quan điểm marketing của ngân hàng dựa trên quan điểm đầu tư vào con người ngân hàng với mục đích là đem lại phúc lợi, dịch vụ cho nhân viên để họ thỏa mãn rồi họ sẽ cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho

khách hàng cuối cùng một cách có năng suất và hiệu quả hơn. Những nhân viên hài

lòng sẽ đem lại những khách hàng hài lòng. Bằng cách điều chỉnh niềm tin, thái độ hành vi của lực lượng lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ, ngân hàng sẽ tăng cường việc động viên làm việc, giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc, xây dựng văn hóa

doanh nghiệp và làm tăng mực độ hài lòng của nhân viên nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là đạt được kết quả kinh doanh tốt dựa trên sự hài lòng của khách hàng.

Nội dung của chiến lược nhân sự ngân hàng dựa trên quan điểm marketing là một tập hợp các hoạt động với giá trị cốt lõi là đem lại sự hài lòng của nhân viên cơ bản như sau:

Thứ nhất, lựa chọn tuyển dụng, đào tạo ban đầu, duy trì các nhân viên theo

các chính sách mà ngân hàng hướng tới. Ngay sau khi lựa chọn nhân viên, các ngân

hàng thực hiện việc tập trung đào tạo ban đầu cho nhân viên các nghiệp vụ và đặc biệt là các chính sách, giá trị cốt lõi, mục tiêu và văn hóa của ngân hàng. Để duy trì nhân viên, ngân hàng xây dựng và áp dụng các mức lương cạnh tranh gắn kèm với hệ thống thưởng hấp dẫn.

Thứ hai, ngân hàng thực hiện các hoạt động truyền thông các giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp nhằm mục tiêu điều chỉnh niềm tin và thái độ của nhân viên. Đây là các hoạt động tạo dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các chương trình xây dựng đội nhóm phối hợp làm việc giữa các phòng ban, khảo sát đối nội nhằm xác định các nhu cầu và nguyện vọng của nhân viên sau đó thực hiện các cuộc gặp gỡ nhân viên của lãnh đạo để tạo ra bầu không khí tin tưởng cởi mở. Các công cụ yểm trợ là các bản tin, tờ rơi, bài viết liên quan tới hoạt động của nhân viên, các hoạt động công đoàn, hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội để nâng cao tinh thần cởi mở.

Thứ ba, ngân hàng tiến hành đào tạo với các nhân viên cũ thông qua các kế hoạch đào tạo thường xuyên giữa các phòng ban nội bộ và chuyên gia đến từ bên

ngoài. Các chương trình đào tạo tập trung nhiều vào khả năng xử lý nghiệp vụ ngân

hàng hiệu quả và nâng cao chất lượng giao tiếp phục vụ khách hàng. Thực hiện các công tác hỗ trợ về thời gian và tiền với các nhân viên nòng cốt tham gia các chương trình đạo tạo nâng cao từ bên ngoài.

Thứ tư, ngân hàng tiến hành các công tác đánh giá nhân viên và thường

với nhân viên, việc tìm hiểu và đánh giá năng lực nhân viên nhằm mục đích đánh giá chính xác nhất năng lực nhân viên, thực hiện các chính sách lương thưởng và đề xuất các vị trí công việc hợp lý.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH (Trang 41 -43 )

×