0

luan van su dung luoc do trong day hoc lich su tieu hoc

Luận văn:Điều khiển nhiệt độ trong lò điện trở sử dụng thuật toán mờ nơ ron ppt

Luận văn:Điều khiển nhiệt độ trong lò điện trở sử dụng thuật toán mờ nơ ron ppt

Thạc sĩ - Cao học

... dùng trong công nghệ nung nóng, nấu chảy vật liệu. Lò ñiện ñược sử dụng rất phổ biến trong nhiều nghành công nghiệp. 1.1.2. Đặc ñiểm của lò ñiện: Có khả năng tạo ñược nhiệt ñộ cao do nhiệt ... ñược nhiệt ñộ cao do nhiệt năng ñược tập trung trong một thể tích nhỏ. Do nhiệt năng tập trung, nhiệt ñộ cao nên lò có tốc ñộ nung lớn và năng su t cao. Đảm bảo nung ñều, nung chính xác, dễ ... XOAY CHIỀU BA PHA 2.1. Lựa chọn sơ ñồ ñộng lực 2.2. Tính chọn van ban dẫn: 2.2.1. Tính chọn van theo dòng ñiện. 2.2.2. Tính chọn van theo ñiện áp: 2.2.3.Tính chọn Thyristor: Ta chọn sơ...
 • 21
 • 688
 • 2
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

XÂY DỰNGSỬ DỤNGĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Công nghệ - Môi trường

... ‚q-7ƒ-LD;8"FKj/!T.-0Sp7Y0;0L->'oYl5%0=/*/L"+0 ‚q-7JLD;-FK/!T.Sp0;07-/*h DO LF;- ‚q-7v0-LD;#FK=$/9•oYl5%'/!T.Spll?cZ4:*%o3-'k*Xhp%^;-%9o3-c=G:]-^;'4:uo30m/A`A...
 • 11
 • 565
 • 0
“XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

“XÂY DỰNGSỬ DỤNGĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Công nghệ - Môi trường

... %&'().K@AIJZK@_yz#z,{N|!z/#}4}||E4~{N~/|/zU|~/z|~/zz|N||;/z}/}4}|N||!/z|N~E4B"6!;E4B"0k{|}!z4#~|!~4}|N|:4|}z~|2Y~||2zyzzE4,4N~z/|~|0_//}|,|4||4z|!~N~V7V7|~|!~}/~24}|N||z4|{E4,4N~|/#}!|zE4,4N~/|~|E4,4N~|!~!z!z44}|N|||2N~|4}/}zE4,4N~|!~E4~{N~/|/z0~|!~E4~4}|N||zN~ Do !$#$!&@;E4B"0%&')YJPcOd@_yz#z,||~E4NzV=6!/#GG4E4BV=<0kE4:6E4BV=0•M$66ADM$60€}|E4NzV{N~||E4~|!~E4~{|N||z|N~2/~2N~!/~|4#yzD~#E4|z}/~2/|{y|N|/#}4}E4NzV{b|4y|N|zz2Nzzz~2N#|||}d{|E4~|!~/#}{~}zE4NzV{by|z~}/~2|E4~{||}z~}d0X|E4}}/~2~|!~E4~{~}zE4NzV{/}|z!||}DN{/|D{}|^|}/~2N|z!Nz,!4}N|4}!|/~|0>|}4~|!/~/|~4/||~D4N~24z|E4~DD/{~|U4{z/||Y0%&'UMeIJQK@A`>W@MLfBg4N|2{}4#||E4|z6E4,}62B;66"466!50_!35Y@60>4'!T5!h DO 4,02. Đối tượng xây dựng và tiếp thụ phương pháp sơ đồ hoá phần kiến thức sinh thái học_7E46 DO !AE46'DA,E46'/6:B,%!zz4}}zz|}4}E4|yzD~,~B,:T-3J0>NzV|!~zY}!~~y|4}}4}~/|2`iE4|yzD~,~yzN|,,|D4!N,Ua1~/|2``4~|4}`•a`‚!{/}!~/}zzN,|z,|4|~Y}!~yzy|~!~4}!~~E4}|Y~D4,2Ny|}/~2|E4||y|Y!~|~~N~24{|y{~||4!/~/|DN{|01~!{zE47/|{||~z4~!Y~#~z~z!~,|0€}N|2}4~||~!/~4N|2~E4~|~(yz}4~zV{~+(|~+0>N|2_1>|||~!/~4N|27|2NzUyz|}2N{4z,|~N~!~N~V/|!~N~|V/|,|/z0_N|}|2Nz||_ƒ ... k4|z!/~N~,|Nzy}DN{4!|~|}E4,|N|!zz#/|~Y~|2}yzzz7z4,~|7,{Y,{V}|4||0_{#z|Nz!~/||74~z|}}D4~/!zN~2/!zyz4|zz/~2,|z|~4E4}N|0c|2}DNzyzz|7}Y~VN,D~/!z}~~D44}~2Nzz!|z|/|#z~7{/!z!~~D4z/!z0lN,z~~|Yz,4Nz42}}4~|N4Y|#z~0L/z!|z~|}Y~~z,z0_|~|~z#~z|}}D4~2/2|2/!z~|/~2,|N|#/}y|~|4}|||z|E4~E4~{|,|4|/yz4{|E4~|!~E4~{|,|4|/yz4{|E4~|!~/{{|N|2}||/|4z/|/z!/~!zN~2|~0_4,!}}D4~!/~2/2|2/!z|D~,~|2}/|~Y|{N|44|#z~~|||~zE4|yzz#zz//yz|~z/|!zz2Nz4~}4|N~,2}|4,{||~/|||~{z}Y|~4}~0l@VN,D/!QU_K,7J!&3JVN,D/!Q!@VN,D/!QB,%,@26:B,%0DK;"VN,D/!Q!:\5B4,oN4IVN,D/!Q8(!?#G58#II+0l}}|#z}72/2|2/!z|!~~4<|}7|#/|4U`0c|,4Nz4|7|4||!4|~D4#z~!}zz|~4~!/~|2|4,4Nz4Y~N4}4|#}0i0…4Nz4~~|4||!}|4z~2}!}}/zN4}0p01~2Ny|~D4#z~V|!~D~/!z0t01~~N~2/!zx0_}4N~/|/|2z|E4}!{N~2!/~0ƒ0c|y},|!}||/!zy|V|}~z|N},{0•0†#zN~24}|4bh"./.+,'()i"(,  / Xh DO 2/262/!QDA,"62 DO !"'$J"!"\$J4[#[2B,[/\hDK/!Q!""!660l"h DO /!Q6O464DA,6DA/!Q4U<4FGjKkAlmnLo1.1. ... rGJsacA6bc1_d'Ca1=,J4'px0`2N-/!QCa…4B41V6!TG4<@GT4;6- DO cXCx>#$36b‹_d'C‹_6/9$C>- DO JCaw46'px0i‹_-JY;ifS$CL$4G4;i'!4'VG,CxqG6TV6!T;&L__<"QA26"3!T70x_A6UgXG4<@U4<@56JY0gXGT4UN,J$6A!&-0aLA6]$,0a_7 Do ;c]0acA6;&N636;L__!0‰6...
 • 24
 • 496
 • 0
SKKN - Sử sụng lược đồ trong dạy bài

SKKN - Sử sụng lược đồ trong dạy bài " Chiến dịch Lịch sử Điện Biên phủ " (Năm học 2006 - 2007)

Tư liệu khác

... đúng nội dung lịch sử đợc thể hiện trên bản đồ, trớc tiên phải hiểu sâu sắc nội dung bài giảng trong sách giáo khoa. Mỗi nét, mỗi kí hiệu trên bản đồ lịch sử đều mang ý nghĩa, nội dung lịch ... B- Nội dung và phơng pháp thực hiện.I- Kĩ năng xây dựng bản đồ:1- Kĩ năng xác định nội dung lịch sử đợc thể hiện trên bản đồ.Bản đồ lịch sử hiện nay là đồ dùng trực quan chủ yếu trong dạy ... lu tâm và suy nghĩ. Do đố tôi mạo muỗi đa ra một kinh nghiệm nhỏ để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung. Trên đây là mhững kinh nghiệm đợc rút ra từ thực tiễn bản thân tôi trong quá...
 • 14
 • 1,315
 • 1
Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông

Xây dựngsử dụngđồ trong dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông

Tư liệu khác

... quyết sángtạo .Trong mỗi bài học nội dung q dài, để học sinh nắm bắt được nội dung thì ngườigiáo viên nên lập sơ đồ bài học một cách ngắn gọn nhưng phải đảm bảo nội dung củabài .Trong hệ thống ... :2.1. Xây dựngđồ trong dạy học địa lý ở trường THPT:- Để xây dựngđồ logic trong dạy học địa lý cần chú ý bảo đảm : Tính khoa học: nội dungđồ phải bám sát nội dung sách giáo khoa, ... kiếm kiến thức lấp đầy, từ đó hồn thiện các kiến thức cần lĩnhhội. Trong các loại sơ đồ - grap trong dạy học, sơ đồ - grap nội dung (logic) là quantrọng hơn cả. Sơ đồ này vừa chứa đựng các khái...
 • 9
 • 1,278
 • 13
Một số kỹ năng sử dụng bản đồ trong dạy và học Địa lý

Một số kỹ năng sử dụng bản đồ trong dạyhọc Địa lý

Tư liệu khác

... chỉ hướng Tây- Đông.MỘT SỐ KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG DẠYHỌC MÔN ĐỊA LÍỞ NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG.I. Lý do chọn: Trong dạyhọc địa lí trong nhà trường phổ thông, bản đồ có một vai trò ... hiệu quả cao nhất? đó chính là lý do tôi chọn đề tài này.II. Nội dung: 1. Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa: 1.1 Mục tiêu việc sử dụng bản đồ giáo khoa: Trong chương trình học tập ở nhà ... bản đồ trong sách giáo khoa: Mỗi bài học địa lí trên lớp đều có chủ đề chính, những chủ đề này thường có chủ đề riêng hoặc chủ đề kết hợp biểu diễn nội dung bài học, có ý nghĩa quan trọng trong...
 • 5
 • 12,398
 • 136
Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lí trung học cơ sở

Xây dựngsử dụngđồ trong dạy học địa lí trung học cơ sở

Tư liệu khác

... hiệu quả dạy học địa lí trong nhà trường. Trong đó việc xây dựngsử dụng các loại sơ đồ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. Nó có tác dụng rất lớn trong quá trình nhận thức ... để điều chỉnh sơ đồ phù hợp với nội dung dạy học và logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ và dể hiểu).4/ Cách xây dựng một sơ đồ:- Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn ... địa lí cấp THCS trong nhiều năm - Phương pháp thử nghiệm- Phương pháp phân tích, tổng hợp.- Các phương pháp khác có liên quan.PHẦN II-NỘI DUNG XÂY DỰNGSỬ DỤNGĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA...
 • 9
 • 2,100
 • 27
Hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lý 8

Hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lý 8

Tư liệu khác

... bn ( hoc cỏc thit b khỏc ) ca mt gi lờn lp mụn a lớ, hc sinh s rốn c k nng s dng, phõn tớch bn , tranh nh khụng ch trong hc tp nghiờn cu m cũn trong cuc sng, c bit i vi lnh vc quõn s, trong ... bit ni dung c th hin trong bn l gỡ.Bc 2: c bng chỳ gii bit cỏch ngi ta th hin ni dung ú trờn bn nh th no, bng cỏc kớ hiu gỡ, bng cỏc mu sc gỡ. Hớng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy ... sö dông b¶n ®å trong d¹y häc m«n §Þa lÝ 84Trờng phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Chẽ Vớ d: cng c cui bi yờu cu hc sinh da vo hỡnh 8.1 in vo ch trng trong cỏc bng sau ni dung kin thc phự...
 • 9
 • 1,536
 • 17
Tài liệu XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ docx

Tài liệu XÂY DỰNGSỬ DỤNGĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ docx

Cao đẳng - Đại học

... quan hệ về nội dung bên trong của các sự vật-hiện tượng địa lí.( SƠ ĐỒ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ )2/ Yêu cầu của việc xây dựng sơ đồ:*Tính khoa học: nội dungđồ phải bám sát nội dung của bài học, ... có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…)B/ Nội dung đề tài:1/ Các loại sơ đồ:*Sơ đồ cấu trúc: là loại sơ đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong một ... sinh trong giảng dạyhọc tập môn địa lí.b, Nhiệm vụ: -Nghiên cứu phương pháp xây dựngsử dụngđồ trong dạy học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng.-Đưa ra những nguyên tắc chung trong...
 • 9
 • 804
 • 6
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

XÂY DỰNGSỬ DỤNGĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Cơ sở dữ liệu

... DỤNGĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍVÍ DỤ 2: Sử dụngđồ trong việc định hướng nhận thức của họcsinh, dùng vào lúc mở đầu bài học:-Để cho học sinh nắm bắt và hiểu được cấu trúc nội dung của các ... sơ đồ trong giảng dạy, xem đây làphương pháp không thể thiếu, phương pháp cần thiết, đặc thù của bộ môn,phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều mục đích giảng dạy củagiáo viên trong ... cạnh ( các cạnh nối những nội dung ở các đỉnh cóliên quan )-BƯỚC 3: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tấc cả để điều chỉnh sơ đồ phù hợpvới nội dung dạy học và logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ và...
 • 25
 • 975
 • 1
SKKN: Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lý ở trường phổ thông

SKKN: Xây dựngsử dụngđồ trong dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Địa lý ở trường phổ thông

Địa lý

... học:- Nội dungđồ phải bám sát nội dung của bài học, các mối quan hệ phải là bản chất, khách quan chứ không phải do người xây dựng sắp đặt. - Sơ đồ phải sử dụng phù hợp với nội dung, kiểu ... phạm. PHẦN II-NỘI DUNG VÀ KẾT QỦA NGHIÊN CỨU A/ Cơ sở của việc lựa chọn sáng kiến - Cấu trúc nội dung chương trình và sách giáo khoa địa lí 10, 11,12 có sử dụng sơ đồ - Trong quá trình giảng ... chiếu tốt hơn. B/ Nội dung đề tài: 1/ Các loại sơ đồ: *Sơ đồ cấu trúc: là loại sơ đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong một chỉnh thể và mối quan hệ giữa chúng. trong giảng dạy Địa lý...
 • 20
 • 1,304
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25