0

“XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

24 496 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:40

Sinh học là khoa học về sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường, học sinh học không chỉ để biết mà còn để hành động, đặc biệt trong tình hình môi trường “đèn đỏ” như hiện nay, tính hiện thực càng rõ ràng hơn bao giờ hết     !"#$%&"'()*+", -. /-.0*12"3 4250(67   !"#$%!"!&!#''(!)!*+, -./#$0123452 4232$,$24,67(89+ -,$45:6!&;<,<"=6 :'-4&670>?!=!@'67A8!" &!B,#53C>?!=DA,67#$,4E4F6 <6#$#G?H!"II2B#G,/' 232B(6+!@$$J234K ?67#!0L5!A!@!6< (DM+<(N4+N4DM62DOCP/262/!Q!RGE4,$< 65!0 S9'/!Q&DA5?TU L:/!Q8O"E4$A8-6E4684@ 0L'/!QV75,!@8$O" D66'2DO#&,E46(W+0 X:2G6<WA4$ G<@GY2G6E4<!&26 ";<@'!#/!QA54$5!,0/ !Q2Z22G6&6E4K&?W!&;6< @70 P/262DA,#R/!Q4#66E46'<28U'$ J;$J"!66J4[#[/, [2B&66A#4&4!D4,A!&'<,DA,#R /!Q\6$2)4,D4,0 PB6452J:I 6/6<!&26"$E4G;?0]' <,6J654<@!@DM!A#R/!Q!/!QW 466,$4/!QDM!A&D46$J&6I "E4"#&2<:(^ +:64^6000/!Q!&GDM#$6/$6E46'7 E4,4<5!T0L<,6:&D46!4DM!A#R :/!Q &6IDM"40]'<,?BY 2/262/!QDA,4DA,2B6 !"N5@DA,2B60_"44<,R!<2!$2/262 /!Q5A64$$;VN,D&/!Q2OOGDA, 60 _`   4.'08.9:1'"/%&"'();:*+", -.-.0*12"4 <4=>?@A@BCD 1.1. Bản chất đồ a/!Q2/262DM!A&D4DA,#R:/!Q\/!Q !@"#R6F464'@!Q!QT#G#"400 a/!Qbc2d#Q&<2@2[e:,$4! &<2@2 ,$4Ab4d0 XF4Ucbefd!U e<2@26! Hf<2@26Ab,4d gL$46! V$27J/!Qbc2d0 gL$46! V$27J/!Qbc2d0 _/!QI2V$2<4;! AFWE4,$!T%- 'DAFW0 aP/262/!Qbc2dU2/262hDO/!Q!"G<A !&2Z2'D4&6E46:6,$454? ;<A!&54?;E4,'"A!&?2E4, A4!4"46A!&0 1.2. Ý nghĩa đồ trong dạy học aL:c2884@6E46A8"DM!A#R/!Q' E40>-'$/!Q4$4,!'54?\ '26";6<@8!$W0 aSA4$c2%4$3#<GYDM!A5  !&;<@0>-:4!",/!Q!=!@4," 2/262DA,;54!0 _/!Q!!"!5G6&D4DA,!@/!QVZ6 2Bh;&<2@2E4;62Bh&<2@2!!@#"4 T#R6! ;/!Q0>%6E4;62Bh#"4T#R6A, 40 L6DM!AE4E4<2@2"#"4DM#R6#G !#0 1.3. Vai trò của đồ hóa trong dạy học Sinh học  a&J46!@ b54AE46'F E4:63J4d'/!Q& 4,G4$4,!#9:4!"/#G4U gL:/!Q8O"E4$8-6E4684@ 0/!Q2Z2$2<&D4J#R!3@2 2N-J8K&?2N-!@66,$4 _i   54A83@266,$4!& " 54<@6E46'6aG2j; D4,F4,$0 g/!Q2Z22G6&6E4K&?W!&; <@70_DA,4,!@ 6&64<@0kW2G6,$454?!&2G6A !&aJY;654?!0L<,/!Q&D4$J 'JDM!A4E4:6,$454?:6JY :54?JY;!@J40  g14E4G,".9%26"66D4,/#Gb2N-3 @2684@6E46000dGY'Y 014E4G,5/!Q&D4JD$0 1hDO/!QcX4!!@0lN,E46'4,"$ J#R2Z2#$,)4,!@YD4,0 g6J4:E4/[:6< <:hDO/!Q"DM!A& 66E4/[\666E46 '6E4,4<6--D4,\GY6A $<26/!Q$J6;0 E4FGHIJKLMNKOPQGR (1!62BhE4/64+,!TW;k7U (1<2@26,$4K:E4/6:? 4+ a_7E4!"$!@"4&3@26,$454?E4 4& "m!$@'RE4 :6,$454?!!=!@9& "m!$@ 'RE4E4A!?A4&-0>64&-, 96,$454??!Jn0k[6!&E4A#J :6,$454?!=G!&N<!&26"; 0 L<,E4!"-2Z24,&;E4!"#J: E4:6#&2<"0_8!#$RJ4&!@ DK!/G,2JA2!42G4N;4,I4U gUL4,I,,4B4V7VZ!@4&523J U2Nh$#/"E4B"E4BV=0k[523J!4!#954? #/JJY;?0 g U>B2GV7VZ!@&9m0>6,$4 54!@,!QA6!&E4A#J/ 32O4&o40>K6!&;!66 #&&NG6-5;0 _p   g!"#$Ul@49A6V4,<!& #$!301#:4,!44!3E46'!3< 5Y@0 S4.JQTUOPQGR S4<4VWWJQXYJ /!Q&D4DA,/!Q2G6E4<2@2:$J7b/ #GB!B,!;d;&&D4DA,26"#;0/!Q& D4DA,#Q/!Q&6&#&/,&2B0 q<2/!QDA,#Q6#O"4U aBước 1U_3J6! Q6&D44U g>$JB!;0 gk=?<?-"DKF4E4,0 gl?6! 2rbJd0 aBước 2U_$<26456! 4#R6!A !"DMG2O4&:&D46! 42G6 !@26"&D4! gBước 3U1/!QU/!Q'/!Q2G4&D4 !@'54??2DMD &&D4!2G !G#Gjs'#,0 _A/!Q&D4B4N;G2A'J' #,#O0 S4E4VWWBZ=WA aPN&6W!@R&6 :*V6!TV7&6(+#460 akO!-2NU!";9&"4#$!&!@ J40 a>6E4,I2N!@U g_3AD;66*!@2N#RAD;6 2N0 gS<2N2GDK&4&-K&4-0_K,7O !-2N9[J#<5,&4-!YJD<,K&6 DO!-64$E4G4K2N#G 40 g>66!@2N2GQZ0 gX2N6!@@52W62N2G 6B50 a>62/2622N6U gPN!U6i6E46@4 6 i4&-!<2[6`i4&-0 _t   g>!@:#&2<*U6#T66* 2GE4E4"a#&2<0 gPNAU2N&6:6Q!$@6 A$2O2N4K!@6*50>62N,9[#< ;[2G5,&4-/90 [4.\]^]J_D@A`MFGH ]%;/!QDA,54E4G!A!@,*K, 4&2/262#262hDO/!Q0 XDA,#R2/262/!Q"hDO!@95G6N4U' $J\$J"!660&D4 'J2/262hDO/!Q96N4640 uJ!&525/!Q!@hDO&2/!"64,!A ,G-$J0 uJ//!QD6/!Q6VN,D!@hDO&2/ 3JA!&0c63JJ4 66,4B4hDO/!Q!"DM!A&D4!!@0 akJ5/!QG2jE46'A!&-6A;- 0uJ,4E4G2/262DA,5'U g_$/!Q-$<J<@72/2623 ^2N^@2'<,E4/!Q&D4J' '2/262<J<@ gk4VN,D/!QsY!662GhDO 66D4,/#G2N-3@2684@6E46 v!"K&?82N-!@<J66 ,$454A83@2?A$<26E4E4A:?0 XG2jA!&D4,$A:/!Q\?A!&# A!&#;!@#&&6!&E4A40 w46', A4Q@V422??2!4"E46 'DA,&6A4E4G%26"!@Y<J; 0L<,4E4G/!Q!@6&6!"0l#6TDA, ;/!Q"Y54/!Q !@4,"/!Q!&E4W 4<-0 4.'0!.a.9:#b. !"'();:*+", -. -.0*12"4 1. Phân tích nội dung, cấu trúc chương trình sinh thái học >/'62`i_1P_#Qp/'#,652!& 3J86"E4B"E4BV=6E4,"#G0 _!?F!$6E4:6,$46E4,4<6 E46'VG,6!0 _x   %&'().K@AIJZK@_y z # z , { N | ! z /# } 4 }  |  | E4 ~  { N ~ / | / z U |  ~ / z  |  ~ / z  z  | N |   | ;/ z  } / } 4 }  | N |  | !/ z  | N ~ E4B"6 !;E4B"0 k{ |  } ! z 4# ~  | ! ~ 4 }  | N | :4 |  }  z  ~  | 2Y ~  |   | 2 z y z  z E4,4N ~  z / |  ~  | 0_// }  | , | 4 |  | 4 z  |  ! ~ N ~ V7V7 |  ~  | ! ~  } / ~ 24 }  | N |  |  z 4 |  { E4, 4N ~  | /# } ! |  z E4,4N ~ / |  ~  | E4,4N ~  | ! ~ ! z ! z 44 }   | N |  |  | 2N ~  | 4 } / }  z E4,4N ~  | ! ~ E4 ~  { N ~  / | / z 0 ~  | ! ~ E4 ~ 4 }  | N |  |  z N ~ Do!$#$ !&@;E4B"0 %&')YJP c O d @_y z # z , |  |  ~ E4N z V=6!/#GG4 E4BV=<0kE4:6E4BV=0•M$66ADM $60 € }  | E4N z V { N ~  |  | E4 ~  | ! ~ E4 ~  {  | N |  |  z  |  N ~ 2/ ~ 2N ~ !/ ~  | 4#y z D ~ #E4 |  z  } / ~ 2/ |  { y |  N | /# } 4 } E4N z V { b | 4y | N |  z  z 2N z  z  z  ~ 2N# |  |  |  }  d {  | E4 ~  | ! ~ /# }  {  ~  }  z E4N z V { by |  z   ~  } / ~ 2 | E4 ~  {  |  |  }  z  ~  } d0 X | E4 }  } / ~ 2 ~  | ! ~ E4 ~  {  ~  }  z E4N z V { / }  |  z ! |  |  } DN{ / | D{ }  | ^ |  } / ~ 2N |  z !N z ,!4 } N | 4 } ! | / ~  | 0> |  } 4  ~  | !/ ~ / |  ~ 4/ |  |  ~ D4N ~ 24 z  | E4 ~ DD/ {  ~   | U4{ z / |  | Y0 %&'UMeIJQK@A`>W@MLfBg4N | 2 {  } 4# |  |  E4 |  z 6E4, } 62B;66"46 6!50_!35Y@60>4'!T5!h DO4,0 2. Đối tượng xây dựng tiếp thụ phương pháp đồ hoa ́ phần kiến thư ́ c sinh tha ́ i ho ̣ c _7E46DO!AE46'DA,E46'/6:B, %! z  z 4 }  }  z  z  |  } 4 } E4 | y z D ~ , ~ B, :T-3J0>N z V | ! ~  z Y } ! ~  ~ y | 4 }  } 4 }  ~  / | 2`iE4 | y z D ~ , ~ y z N | ,, | D4!N,U a1 ~ / | 2``4 ~  | 4 } `•a`‚! { / } ! ~ / }  z  z N, |  z , |  4 |  ~ Y } ! ~ y z y |  ~ ! ~ 4 } ! ~  ~ E4 }  | Y ~ D4, 2Ny |  } / ~ 2 | E4 |  | y | Y! ~  |  ~  ~ N ~ 24 {   | y {  ~  |  | 4!/ ~ / | DN{ | 0 1 ~ ! {  z E47/ |  {  |  |  ~  z 4 ~ !Y ~ # ~  z   ~  z ! ~ , | 0€ } N | 2 } 4 ~  |  |  ~ !/ ~ 4N | 2 ~ E4 ~   |  ~ (y z  } 4 ~  z V {  ~ +( |  ~ +0>N | 2_1> |  |  |   ~ !/ ~ 4N | 27 | 2N z Uy z  |  } 2N{4 z , |  ~ N ~ ! ~ N ~  V/ | ! ~ N ~  | V/ | , | / z 0_N |  }  | 2N z  |  |  _ƒ    |  z  | E4 ~  | ! ~ E4 ~  {  | N ~ / | / z N | ! z # }  ~   z  } D4 ~ / ~ 2, | 4 z  z 4,! z 4! { !/ ~ y | 4, {  ~  |  / ~ 2, |  z 2N z  z ! { !/ ~  ~  |  ~ N | ,# z 4 | 4 } /y z ! ~ N ~ / }  4 | / | 2‚0  ~ / | 2„/ |  ~ 4 } 2N{4 z , | / z 0L { N | ! z /# }  z  | D4 ~ / |  y |  z !/ z  | !y z  | D4 ~ DN | ! { !/ ~ ! z N ~ 2! | 0LN, ~ V/ | 2„/ }   ~ ! {  |  {  |  |  z , { Y/# } ! } N ~ # |  z  | ! ~ 4 }  |  |  N ~  | 4 z # } N/ z 0 L {  |  z , |  } # ~ / {  | 4 |  | ! ~ / |  ~ D{D z / |  ~ 0 q_1P_/y z  |  ~ !/ ~ y z # z ,/ } D ~ N/ |  |  |  |  y |  } / ~ 2 z 4/ ~  z  | E4 | 0X |  | !/ ~ y z # z ,/ } D ~  |  ~  z  E4,4N ~ 0 _E4 | y z  ~ N ~ 2/ }  z  z  z / z 4 { E4 | y z / |  !y z  z V {  ~  ~ ! {  |  | 224 |  z  z V {  ~  z  |  | E4 ~   | ! ~ E4 ~  { N ~  z / z 0 _// }  ~ D4# z  } !/ ~  | 4 ~  | 4N z 4,{ |  |  }   ~ D ~ N z 4 } 4 }  } 4 }  ~ E4 | y z  ~ N ~ 2 |   ~ / |  { D ~  |  | ! ~ / |  ~ ! z 4 ~  ~ VN,D ~ # z 0 PN z  |  ~  z  ~ 2N z  ~ / | / } 2 } D! |  | E4 } D ~ , ~ 4 }  |  z 24 ~  4 ~  z  ~  } D ~ ,4 }  | 0kY ~  |  {  |  ~  |  ~ !/ ~ y z  # z ,7 ~  ~  | Y ~ 7 {  | y |  |  z  ~ Y |  {  |  ~ 4 }   | /y z  |  ~  |  } y z 7 {  } / } ! |  ~  | 24 |  ~ / } / 4 z E4N z V {  z  ~  | 0 >y | y z N ~ , | Y |  {  |  |  ~  |  ~  ~  |  ~  |  z  ~   ~ # z  } 7 ~ E4 | y z ,/y z  |  ~  |  ~ D4# z   }  ~  ~ 4E4 } D ~ , ~ 0P/2 | 2/! z  | 7 { 4 | 24 | NN |  / ~  z  ~ 4E4 } D ~ , ~  |  ~ y |  z / }  | ! ~ ! | 0 l }  } D4 ~ 2/2 | 2/! z  | D ~ , ~  |  ~ / |  | / z  |  2 } Y |  { N | 44 |  ~  | 4 } /y z  |  ~  z y |  ~  | 4 }  z  / z # z  z 4 ~ 0 L/ z  | 2 } # | y | y |  ~  | 4 |  ~ N ~ 2 z 2 |  } D4, |  ~   ~ 0k4 | N ~ , z # z  } 4 } y z ! ~ N | 2DN{ z N4Y |  |  |  2 } !/ ~ / }  ~  z  |  |  z  ~  |  |  |  | / |  ~ { !/ z  | Y z  z 224 |  |  |  ~ 2 } V | ! ~  {  ~ 4 ~  ~ N ~ 2 z  | #/ |  ~  ~  ~ 4 ~ ! | y {  z 2 } V | ! ~ 4 ~  } 4 ~ 4# z  } 0 _/ z D ~ , | 2 } # |  ~ y z 4 |  | N | ! z #Y z  { N4 } !4 | 4 |  N,!/ ~  ~  z  z  ~ y | y |  | 7 } / z ! }  } E4, | N | ! z 0X }  E4, | !/ ~ N | ! z  |  | 4 }  | 77 { !/ ~ N ~  | /0>N4 } / z  |   }  | 72 } N ~ D4 ~  |  |  ~ { |  | 4 { ! {  ~ , |  |   z  |  z  ~ 4 | 0c | N z / ~ , |  | 7!!4 | 4 } ! z  z  } / z !4 | N4 } 0 _•   k4 |  z !/ ~ N ~ , | N z y } DN{4! |  ~  |  } E4, | N | ! z   z #/ |  ~ Y ~  | 2 } y z  z  z 7 z 4, ~  | 7, { Y, { V }   | 4 |  | 0 _{# z  | N z ! ~ / |  | 74 ~  z  |  }  } D4 ~ /! z N ~ 2 /! z y z 4 |  z  z / ~ 2, |  z  |  ~ 4E4 } N | 0 c | 2 } DN z y z  z  | 7 } Y ~ VN,D ~ /! z  }  ~  ~ D44 }   ~ 2N z  z ! |  z  | / | # z  ~ 7 { /! z ! ~  ~ D4 z /! z 0lN, z   ~  ~  | Y z ,4N z 42 }  } 4 ~  | N4Y | # z  ~ 0L/ z ! |  z  ~   |  } Y ~  ~  z , z 0 _ |  ~  |  ~  z # ~  z  |  }  } D4 ~ 2/2 | 2/! z  ~  | / ~ 2, | N |  #/ } y |  ~  | 4 }  |  |  |  z  | E4 ~ E4 ~  {  | , | 4 | / y z 4 {  | E4 ~  | ! ~ E4 ~  {  | , | 4 | /y z 4 {  |  E4 ~  | ! ~ /{ {  | N | 2 }  |  | / | 4 z / | / z !/ ~ ! z  N ~ 2 |  ~ 0_4,! }  } D4 ~ !/ ~ 2/2 | 2/! z  | D ~ , ~   | 2 } / |  ~ Y |  { N | 44 | # z  ~  ~  |  |  |  ~  z E4 |  y z  z # z  z //y z  |  ~  z / | ! z  z 2N z  4 ~  } 4 | N ~ ,2 }  | 4, {  |  |  ~ / |  |  |  ~ { z  }  Y |  ~ 4 }  ~ 0 l@VN,D/!QU_K,7J!&3JVN,D/!Q!@ VN,D/!QB,%,@26:B,%0DK;"VN,D/!Q !:\5B4,oN4IVN,D/!Q8(!?#G58 #II+0 l }  }  | # z  } 72/2 | 2/! z  | ! ~  ~ 4< |  } 7 | #/ | 4U `0c | ,4N z 4 | 7 | 4 |  | !4 |  ~ D4# z  ~ ! }  z  z   |  ~ 4 ~ !/ ~  | 2 | 4,4N z 4Y ~ N4 } 4 | # } 0 i0…4N z 4 ~  ~  | 4 |  | ! }  | 4 z  ~ 2 }  ! }  } / z N4 } 0 p01 ~ 2Ny |  ~ D4# z  ~ V | ! ~ D ~ /! z 0 t01 ~  ~ N ~ 2/! z x0_ } 4N ~ / | / | 2 z  | E4 } ! { N ~ 2!/ ~ 0 ƒ0c | y } , | ! }  |  | /! z y | V |  }  ~  z  | N } , { 0 •0†# z N ~ 24 }  |  4bh"./.+,'()i"(, -./-. XhDO2/262/!QDA,"62DO!"'$J "!"\$J4[#[2B,[/\ hDK/!Q!""!660l"hDO/!Q6O464 DA,6DA/!Q4U <4FGjKkAlmnLo 1.1. Dạng đồ nhánh _‚   a•A/!Q,"hDO!"DM!AA$J":6"#& 2<,:$JO4)4,sY2N-3@2sY60 ]•U>54?6  1.2. đồ vòng a_DK!""54A/E4:62B !"hDK/!Q%!""<!&65 0 ]•U>4'4,"650 1.3. đồ dưới dạng bảng biểu a•A/!Q,!@DK!")4,sY6 ]•U66NA6 .pTJ RT PqW >54? l&!DA _„ M G w‡< .mrls_Jee ?eMrv .?@f .?tJ @_>OJ? @_TJH @_P> 5uBg @_RGv .?tJ #GwGv @_PDQ .?@f >   _-#: LY45 1.4. đồ dạng thẳng a•A/!Q,DK!"DM!A$J"-4,N$E4G ,:6"2N-:54?*/0 ]•UX6DM$6 k_`k_i vk_ E4FGjKDN@AWAMlmn 2.1. đồ đầy đủ (có thể nhánh, vòng, thẳng) từ đó giáo viên giảng giải củng cố kiến thức cho học sinh 2.2. đồ dưới dạng bảng biểu so sánh a4V6!:N4*!"6: 4B 60 S4FGjKlKLB _"hDO/!Q4,$/!QN,h:: /!Q!""!66GYI$J\sYU2N- 3@26E46;0 _`ˆ Yl\ZJ YBJ< YBJE YBJ x < YJZOyzw [...]... pháp đồ hóa sinh thái học PPDHSH IV SỬ DỤNG ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo án I: Giảng dạy theo phương pháp trực quan tìm tòi bộ phận có sử dụng đồ để hình thành kiến thức mới cho học sinh BÀI 35 : MÔI TRƯỜNG SỐNG CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1 Kiến thức: - Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, các loại môi trường. .. giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực trong hoạt động học tập của học sinh Đối với phần Sinh thái học do phần lớn các kiến thức là lí thuyết để học sinh có thể nắm vững được các kiến thức này thì việc tóm tắt theo kiểu đồ hóa là cách tốt nhất, ngắn gọn để học sinh hiểu bài ghi nhớ các kiến thức Vì vậy, chúng ta cần tăng cường áp dụng phương pháp đồ hóa vào trong dạy học. .. một đồ thể hiện mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể, nêu ý nghĩa sinh thái của từng mối quan hệ đó Câu 4: Hãy viết một đoạn thiết minh ngắn gọn đối với đồ bên dưới: QUẦN XÃ SINH VẬT SINH CẢNH ÁNH SÁNG KHÍ HÂU QUÂN THÊ 1 XAC SV QUÂN THÊ 3 QUÂN THÊ 2 NUOC ÐÂT Trang 22 Phương pháp đồ hóa sinh thái học PPDHSH KẾT LUẬN Như vậy, phương pháp đồ hóa trong dạy học Sinh thái học. .. HẠN SINH THÁI SINH THÁI 1 Giới hạn sinh thái: là khoảng giá trị xác định của một NTST mà trong sinh vật có thể tồn tại phát triển ổn định theo thời gian Trong giới hạn sinh thái có: + Khoảng thuận lợi: thuận lợi nhất cho các chức năng sống + Khoảng chống chịu: gây ức chế các hoạt động slí 2 sinh thái: Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái sinh thái của loài về NTST đó - sinh thái. .. pháp đồ hóa sinh thái học PPDHSH Giáo án II: Giảng dạy theo phương pháp trực quan tìm tòi bộ phận có sử dụng đồ để củng cố kiến thức cũ cho học sinh BÀI 36 : QUẦN THỂ SINH VẬT MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ I Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: 1 Kiến thức: - Trình bày được thế nào là quần thể sinh vật lấy ví dụ minh họa - Nêu được các quan hệ trong quần thể lấy... Phương pháp đồ hóa sinh thái học PPDHSH Hoạt động 2: Tìm hiểu giới hạn sinh thái sinh thái TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò - Giới hạn sinh thái (GHST) là - Là khoảng giá trị xác định gì? của một NTST mà trong sinh vật có thể tồn tại phát triển ổn định theo thời gian - Hãy nghiên cứu hình 35.1 - Trong giới hạn sinh thái có: + Khoảng thuận lợi: thuận lợi phân tích đồ? nhất cho... “không gian sinh thái đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại phát triển lâu dài ( Lưu ý : nơi chỉ là nơi cư trú, còn OST biểu hiện cách sinh sống của loài đó) Phương pháp đồ hóa sinh thái học PPDHSH Hoạt động 3: Tìm hiểu sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống: TG Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò - Hãy lấy một vài ví... chương nên bỏ qua) 3 Bài mới: Vào bài: chúng ta cùng hiện đang cùng sống trong một môi trường, vậy môi trường là gì, những thành tố nào cấu thành môi trường? Chúng ta môi trường có mối quan hệ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu bài ”TRƯỜNG SỐNG CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI” Trang 11 Phương pháp đồ hóa sinh thái học PPDHSH Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống các nhân tố sinh thái TG Hoạt động của Thầy Hoạt... động sinh lí - Ngoài giới hạn sinh thái, SV chết hay sống tiềm sinh - Theo hướng dẫn của GV - Yêu cầu HS xác định khoảng thuận lợi khoảng chống chịu của các ví dụ trong SGK? - Cho biết sinh thái (ÔST) là - Giới hạn sinh thái của một gì?ÔST khác với nơi như thế nhân tố sinh thái sinh thái của loài về NTST đó sinh nào? Cho ví dụ chứng minh? thái của một loài là một “không gian sinh thái ... nguồn sống→ tăng khả năng sống sót sinh sản Nhờ có cạnh tranh mà số lượng sự phân bố của các các thể trong quần thể duy trì mức phù hợp, đảm bảo sự tồn tại phát triển của quần thể Bảng 2 Mối quan giữa các cá thể trong quần thể ý nghĩa Trang 20 Phương pháp đồ hóa sinh thái học PPDHSH Giáo án III: Sử dụng đồ để kiểm tra, đánh giá TIẾT 52 BÀI TẬP SINH THÁI (Chương trình chuẩn) I.Mu ̣c . L6DM!AE4E4<2@2"#"4DM#R6#G !#0 1.3. Vai trò của sơ đồ hóa trong dạy học Sinh học  a&J46!@. E4FGjKDN@AWAMlmn 2.1. Sơ đồ đầy đủ (có thể nhánh, vòng, thẳng) từ đó giáo viên giảng giải củng cố kiến thức cho học sinh 2.2. Sơ đồ dưới dạng bảng biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”, “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”, , Môi trường sống: a. Khái niệm: Môi trường, SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Phương tiện: - Hình 35.1, 35.2 phóng to GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI, Phương pháp: - Trực quan tìm tòi bộ phận. QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ Q TRÌNH, Về nhà : - Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa- Đọc mục Em có biết

Hình ảnh liên quan

1.3. Sơ đồ dưới dạng bảng biểu - “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

1.3..

Sơ đồ dưới dạng bảng biểu Xem tại trang 9 của tài liệu.
1.2. Sơ đồ vòng - “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

1.2..

Sơ đồ vòng Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Hãy nghiên cứu hình 35.1 và phân tích sơ đồ? - “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

y.

nghiên cứu hình 35.1 và phân tích sơ đồ? Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 1.CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG SINH VẬT - “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Hình 1..

CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG SINH VẬT Xem tại trang 15 của tài liệu.
ĐỊA HÌNH - “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”
ĐỊA HÌNH Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hãy dựa vào kiến thức đã học hãy hoàn thành bảng sau: - “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

y.

dựa vào kiến thức đã học hãy hoàn thành bảng sau: Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan