0

SKKN Đề tài Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lý ở trường Trung học phổ thông

11 373 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:03

. viên dạy môn địa lý ở trường trung học phổ thông Lịch Hội Thượng. 4. Khách thể và phạm vi nghiên cứu : Vấn đề xây dựng và sử dụng sơ đồ trong việc dạy địa lý của giáo viên ở trường, đặc biệt là ở. địa lý bằng sơ đồ, cũng như đưa ra một số thực nghiệm đã giảng ở trên lớp như sau : 3.1. Xây dựng sơ đồ trong dạy học địa lý ở trường THPT  :  Để xây dựng sơ đồ logic trong dạy học địa lý. để trình bày trên lớp 3.2. Cách sử dụng sơ đồ dạy học địa lý. 3.2. Cách sử dụng sơ đồ trong các khâu của quá trình dạy học  :  Sử dụng sơ đồ trong bài dạy học : Sáng Kiến Kinh Nghiệm 8 Người
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đề tài Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lý ở trường Trung học phổ thông, SKKN Đề tài Xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy học địa lý ở trường Trung học phổ thông,

Từ khóa liên quan