XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

11 578 0
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sinh học là khoa học về sự sống có mối liên hệ chặt chẽ với môi trường, học sinh học không chỉ để biết mà còn để hành động, đặc biệt trong tình hình môi trường “đèn đỏ” như hiện nay, tính hiện thực càng rõ ràng hơn bao giờ hết

    !"# "#$%&'"#()* '+(,- .-'%"/01 23 400567%-'6/ .8'9- :$;*7;%&'<=&5*%>? @=30 ABA     !  " # ! $% &   & # !  ' AC/$%DEF%"GH0/: I"*&---:858-8 - AJ5-7K .L-/05-7'*=0I-9=5%0-9 =5%0G/MDLGN.0--F-"*  ()*+* (()*+,- (((./01 O8 P  Q # R S Q 0- P S Q - Q H P 0=8 P 0 Q  P L" T Q H P 0=8 P 0 Q - P - P 8 R -# R S Q 0 Q - P L" P H U %8 P H Q 08V%H P 8 R " P '- P 8 R - P # R S Q 0 " P L8"8 P S P  ((203-4 .=3$%LL8WXK5Y7'Z+ /57['H .G/5\B7'Z C/5\B9[0' \]^"*&"/K _B`7'Z Bab7['Z BaB7'H _]7['H OM"*&%c$"-GdK_K_KB  .$%ef%g%030h*-%M5"* &%+"/+/5M%iY W"*&%+457'H7[' A]A )*+ )*+* )*+564* 73849): )*+,- )*+;<9) <9)4= 7>4?@4>@A1BCDE: F(G;HI>J9)*+DK;<   Z jk/*I;0 ."*&=3G7"/+ M%i'=38l077gk;l$M%i /"/:k;-9I;0/*% $+ !'c$dK_K_KB"mGc$_KB0 !mnK7ZK7H OK7K7[ j*%o0308gSpK JnnOO= 'Z['H qnO \ B nO=nO 'Z'Z qnO'n'O'nO'n'O' \ ]  nO n O  nO nnOO vàng, tròn nnO vàng, tròn nOO vàng, tròn nO vàng, tròn n nnO vàng, tròn nn vàng, nhăn nO vàng, tròn n vàng, nhăn O nOO vàng, tròn nO vàng, tròn OO lục, tròn O lục, tròn  nO vàng, tròn n vàng, nhăn O lục, tròn  lục, nhăn  \ ] dnAOA_nA_OAB 'Z'H['Z['H !'=340056I;0-9I;07/LMrl /$+I;0L%+4??m/&";018/-7 -6-m/&[ j/*%I;0cl48M $+%"#I%; ((L GD)DMN9)*+,- A_A OI;0   !H%Bds^'%#&W-;#M'0G$;-I 3-:/-%L"#L%0t%o*"#Sp D ]F F26F>II*N?/ ,-D4 DF Wu"30nv!S p=0)+9 Sp%#/ =/:/@nv!; "30;0 DF W;DwF-DNF; o  4  Lx% y-LLz  4  5   DwFDNF*905 9%u;nv!S -lu=-o"30 DF j/Y9-?"{/ ;I DF j/Y9-";0+ /;I-/ u"30Sp DLF !M7-/u"30 ;0l0Y |5 kW- D}F T9**%/8D9*YMF080GD<* 8/F DF jkW-4;eD-*YMF DF E$mBba a k4DF*=G7%#G DF E80/k;c4DF*=GL-/'@-*% Lx%'/k;-4D~F%*%#G4D"F ;::*-/74DF ((O3G4/D4= .S/L9/m7:/L-m/&&"*&'% 99S/:/G0•%kDJ#8Lx%F*7-"*& /DI>J3G4/D4= GD)/D;<4 ."#-- j/LpMlM%i"# --%-$"M "*&?- A^A   |p j/LpMlM%i@/ -$*$"*&4? - .S/ L € j0Lp/L "#L+ € qL /    G / L L  "#L+ € qLL//L"# L+0LpL "/L"#L €"30 j/0Lp/L "#L+ €"30 j/L/G/LL "#L+ .S/I WL"#L@S /m%7 .S/0 j/L@ZM+ 9&7 ./$L L0M7 ((P>/?+4= W-/L*Gg9-I3-]-^-%0!T. "304"&+Y05-•-G%05 .-m/&G%05&-64Y05-•'"%u!T.- 0Sp95#%!T."30p%]-%45%4"& '&+-"&+m/-7K ‚q-7XL0-LD;%GF  ‚q-7ƒ-LD;8"FKj/!T.-0Sp7Y0 ;0L->'oYl5%0=/*/L "+0  ‚q-7JLD;-FK/!T.Sp0;07-/*h DOLF;-  ‚q-7v0-LD;#FK=$/9•oYl5%'/!T.S pll?cZ4:*%o3-'k*Xh p%^;-%9o3-c=G:]-^;'4:uo30m/ A`A   *=G-I3- |/k„-I3-c=Gl-7Sf:] -^-%0!T."30Sp  ‚q-7v"LxD+9FK"k"&+•'/!T.=-o'Muo3- G%*YY%k!T.  CkG%05•'%u!T."30B-%8iZB-%9/I;0 "057-8-6-/  E&""kG%05••(-^-7-6p%]-7-68"&? ]-7-6--/L  .-^-7-6'-]-7-6L-/#g8]-7-6 8"<g .c$/-7-60[-YMWEq .-I3-4-7^-%'f-I3-=G"t%o*e9 5#DZ>-7^;F E8o*-g-I3-*=G   G  "  t%  o  *    9  5  #  D  -7  ]  ;F J5M*Gm J5M03005 >8fMG0•%90G%05"-h;0 %LL8"05G%05 !H%Bd]`'j OL• nL-ef%-I3-/-%4p % ./G6[Zpt%o*2%8%-7t%o*…D2' 2…F;0/Lt%o*2K}D}-"LFN#05/'DLFN%o{ 9 C--/+-9&?&k90]t%o *2-$c%6$-kM C%0Y/* -4?l030p;0L-/Lt%o*2 j/* p;0c*=$--I3-4-7^;--7LN5%  .-I3-Y .-I3-:]-%*=GYK]'_'^Y†!]-I3- =G8@]-%4-7:]L/&G0•%M@"* %i'8"#0/$; C*-I3-c*0/$;"6 [8%%L/fg%:]L (2)*+;<9) .L-/*"/m/&D%-F:I/-7' M;';k"#0G-905 -$7M?;0"#0G-9I;07L (2(<9)4= (2((./01 AsA   |L:I=G8-kL uL1 9I&9L-L7-/L"/ |L*=G- I&9L-L-L .-98'G/L*;>98 10/D0-L-%-F j/98?=$ (2(2 GD)D/DI>J;<9)4= |L/I{8%-7v!n'?8m%0 LSv!nD*%F-%M0L .9*%Y %G%-%%fHLS%H?fHL E pM'*%;05%18D0-L-F G%fDLF |G%fK7=$+YMH8"=6„ %[g/5-/5%#?e; |18K=$""#9=6„/5 |18;c$S4;@*+l p98-mY* .YM180g% -"-GBa A` NBa Ab '&G%fpm>S-05  ./5;6[0Ip=7H;-DA LL-F-/$ j/7*%K7 *%-056v!nK w|0LDL-F w|8%+0LDLL-NLLL-F j/*0/-G4%#?G4// 55  (2(L GD)DMN;<9)4=4QR (2(L(NBS>4BN>DT7/9U: @/Lx%nv!N0-%LLDJ-FfH>N6N-7 L=-LL_‡N`‡fH>6#"<'J-•J-•••%o Y%"L-"#=/-Y_‡NˆWuI;0'@- $M6:30#$M<M/$M> "/luôn không hoàn hảo tuyệt đối8-$300L%=$/ 18 "/'L30#8%7-%L+k$M>6 -7&$M"#0/$;1 |$'#"9/Gnv!598%-%%%M0 L-:@%e'%I">9%e |" 8%>I%>--l*%=GI@%n‰! W-*%--%+&-"*4-- "kDnŠqF |"18DT0-L-}%L}%-F -/G B ] ] _ ] T918/LK A‹A FLV1KS1N1DMN >B=?@PW1=ID>B= FO KXD*1=1= FP /D*J4Y9)DMN 9ZI>JDI=>*=,9)   (22L2(384-1KS1N1 .--'j-L`N%L-LDLjF"G H%%%-Y;4Š.%L D _F Š7?-7{4Lx%82Š%=G Dl""0+n*Y/G(0n.F jZ?;0Z7Lj.&"#-7{%Z "GH8"+q'-0qLj(0q. j0q.($M30#-7{9%% %Lj=G8%7e--%L&$ M6:30#<"#0/$. L30#Y% CmG]Y/G&q.n. .n E&?-g*%fLj28 L"GH- j-?<?=8/6-7%7-/%L .%LD ^F WmGI%7 &u=-o"30'547-9";0 L0-5-$o0 L--M$+%L"/G (22L22384-*>Y9)7N>1=B:D `F | p-/ D- %-FKX%xS0%L; g%0%L%0Lg% 0L |p-/*K.j-j. DJ%L0%LFnq-qnD0L 0LF |G--/ D.L-FK| %%0%L %0L%0L;g% 0%L j/G--/K .n'.q'jn-jqDJ%L0LF n.'nj q.-qjDJL0%LF !*^"*p-/b"* G--/ !/=G+18=/'(Œ$ KBp-/K]G--/ .8-9'L=+ 8p-/'-8-M/L90/&Œ$ =GK]p-/KBG--/ AbA [ \ ]G;6 \ N ! D;6 ' 44;6 ' 9R ! D & NND* F^4Q9)DMNP_>1>NDI   T9"0Y%* 18'<* "L- ./55 `AO-%-D`AOŠF SS+.%L'-%L4  -M`-%AjW _  .%L W-798m/ &-x--x- •7 "L-'`AOŠ"0+nL ?;0.%L .8'9 %86-%L%I%/„Ž905MLL-4Z L E&`AOŠ**7L-7-'*"0+ L?;0-L7-0`AOŠAq .-Y5#0L-q"0 +j'7-0qAj-0nA. CmG5p-/ .S9`AOŠ <*5p-/nA.-0qAj 5"/]A%-A0LD]AnJF'SS LL'*"0+.%L C0--']AnJ*"0Y%+ -L'*5$p-/qAj-nA.-"0Y%+ -L-Y-300L- n=SDW!ˆ ] F%5%7"*nv!-30 "#'-=%7'%-7%%-"{LSn'qj JG f%7%-*7"L-%I"GH7-8"- LS WmGn0-=LD=+";0+j&.F'ZjŠ D"0+n&qFq=L%=L<";0+j8- "# j P   5 P   5  # Q   8 P   - P %    D ‹F   0-}S Q  U 8 U -8 P # Q 8 P  L  P 5 P # Q - P % U  U %8%-H Q %5 P  %# Q H Q 0LS8 U "8 U  R 05 R v!n C =L U - V H Q 0LS8 U "8 U  R  05 R v!n P  R 'H P  U -% Q  "# U %-"- R  P  V H Q 0LS U a sb%D5 P 0#"- R  P • U S U F C05 R nv! U  P  R • U %# Q L5V8L V S Q =L U -% Q # R  S Q 0S R  Q • P # P 8 Q 05 R  P  R m D bF • R 5 U  P  R  P '%# Q L# R S Q L V "8 P H Q 0 S P L%S P =L U -'"8 P m R  U %-05 R nv! S Q # R %# Q H Q 0LS-S P "#%5V5V 8 P  Q # R " Q % V C05 R =L U -%7%+I;0& ("#-LSf";0+L S f8 %7"# T  05 6 /"{%7+"+-Y/ G0L-&(%%0L !'G] AdA [ \ ` 643 ! DND*   ?;01"%I-&9/l -*%=$/"k+%S%SmG% u0-0L0L):I0Y%L%G %7 (22L2LVa=?@>NXNDMN;>Ja= |-7=L5MZ>LGD0--F/5 5nv!1L O>k*9-- 'k=L-k"{/Lk(%I'8% G%+*$7 E&'5</558 98 X5 U 5 U 8O j-"DBd^‹F V %# R 5# P 8 U "8 P  Q  P !T.S R # X-v V S Q 0 P 8 Q ' Q  P !T.S U = R S R - U  .5 Q '-v"#5 P  ! V #V P =5 P 8 Q S R - U • R "-# Q L - P 5# P " P NnDn-F W5# P 8- P 8 R %5 P S P 5 U # P  U 05 U  H%-- P m R %05 U 8 P # R  Q • P "05 U -805 !5v • R 8 R # R "- P %H Q  R n Cv8 P 5 U -H Q  U --LjA"8 R %% U H P  R S- Q • U - P  U %  U - Q # Q  R Lj U H U  P 5 Q • U  Q j‘‘L V "#- P % U  C5# P n=5 P 8 Q '5# P vH P 5 U 8 R # R • R - R  V  U -j C8 P m R  U =5 P 8 Q  # P %% U  R S P 0S-# Q  V  Q S P - P "#- P % U  W8 Q S Q # P S P 8 R  Q  V 5 P # U 5 P %A5# P vq ‚|# P S P L R S R 5 Q 55 R S U -H U - P S8 P 8 R  Q AjH P L R - P H U  P 8 R - P  Q • P %S P N- P  U "8 R 8 R  Q "#- L P 0 AT Q -L P 0nv! R .0-- U S P  Q 8 R  Q 8 P 0L-A8 R  Q -L P 0 AT-L P 0S Q  R -n‰! R .0-- U 8 R  R - R nv!8 P  Q • P %S P A 8 R  Q  Q 8 P 0n‰! 2)*+564*73849): 2(./013849)71>*bDN>B::I"*&@%"* L'0/-m/&0/*/*+G4%#? !=3"GH&?"#p =3SI&m/&"#M0&" mGI/7-L'Z?"mGI-7L 22 /DDGD)DMN3849) 22( GD)cDD)?@DU1c4=d1 jS?f?;GgSZ-7 L%97-/Lx%fDZL-%#&ˆ0L-F%M G ABaA [...]... mã đến phản ứng enzym của protein – sản phẩm của gen xa hơn nữa là phá hủy quá trình phát sinh hình thái 2.2.3 Cơ chế các biến đổi tạm thời không di truyền xảy ra trong vật chất di di truyền được loại bỏ nhờ hệ thống sửa chữa M.Rernik R.Holliday (1971) nghiên cứu enzym cảm ứng Nitratreductase nấm Astilago maidis Nếu như enzym này cảm ứng A maidis trực tiếp sau khi nấm bị phóng xạ bằng tia... enzym giảm hơn so với mức chuẩn trong tế bào tổng hợp nhiều enzim giống như nitratreductase về phương diện miễn dịch nhưng không có hoạt tính Nếu như có hiện tượng sửa chữa tối trong một thời gian sau chiếu xạ nhưng trước lúc cảm ứng enzym thì hoạt tính enzym lại tăng Cho thấy, các sản phẩm sáng tạo ra trong ADN là nguyên nhân làm giảm hoạt tính enzym xuất hiện các trường hợp không bình thường của... trên cùng một cá thể, cánh mọc thân bên trái cũng khác với cánh mọc thân bên phải Ông kết luận: Sự không ổn định có tính quy luật của sự tác động gen, nghĩa là sự biểu hiện của nó biến động ngẫu nhiên, đó là cơ sở của phát sinh thường biến Nguyên nhân của những thường biến không theo quy luật có thể là do sự phá hủy ngẫu nhiên sự biểu hiện của thông tin di truyền những giai đoạn khác nhau, từ... muốt, ngoại trừ đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi mõm có lông đen Tại sao các tế bào trong cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện khác nhau? Có thể dự đoán rằng, các tế bào đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phần thân bên trong nên chúng có khả năng tổng hợp được sắc tố melanin nên lông có màu đen, trong khi phần còn lại không tổng hợp được sắc tố này nên lông... tạo (morphoz) các sao hình (phenocopy) các sinh vật là do hiện tượng phá hủy ngẫu nhiên hoạt động của gen B.L.Astaurov, năm 1927, ông đã nghiên cứu kỹ sự biểu hiện kiểu hình của đột biến biến cánh (tetratera) là một loại đột biến đôi cánh phụ vốn tiêu giảm thành cặp cánh thứ hai của ruồi giấm Cùng nuôi tring một môi trường, đôi cánh phụ do đột biến tetratera có độ lớn rất khác nhau các cá thể... Nghiên cứu biến dị của sinh vật dưới cấp độ phân tử là một vấn đề khó khăn, nhưng những hiểu biết đã có cũng đã cơ bản cho ta hiểu được một cách khái quát hầu hết các biến dị đều diễn ra cấp độ phân tử, cấp độ phân tử của vật chất di truyền là nơi mẫn cảm nhất Vậy muốn bảo vệ bộ gen của sinh vật nhằm tránh những biến dị có hại, chúng ta phải biết bảo chúng ta, thế hệ sau cả môi trường sống của chúng... phần còn lại không tổng hợp được sắc tố này nên lông có màu trắng Đề chứng minh giả thuyết này, người ta đã cạo phần lông trên thân thỏ chườm đá ngay tại vị trí đó thì lông lại có màu đen Vậy có thể kết luận “nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim tham gia vào điều hòa hoạt động gen Nhiệt độ cao làm biến tính protein đặc biệt là một số loại vô cùng mẫn cảm Khi enzim bị mất chức năng (biến... là nơi mẫn cảm nhất Vậy muốn bảo vệ bộ gen của sinh vật nhằm tránh những biến dị có hại, chúng ta phải biết bảo chúng ta, thế hệ sau cả môi trường sống của chúng ta khỏi các tác nhân lý hóa ô nhiễm độc hại -11- .  nO nnOO vàng, tròn nnO vàng, tròn nOO vàng, tròn nO vàng, tròn n nnO vàng, tròn nn vàng, nhăn nO vàng, tròn n vàng, nhăn. tròn n vàng, nhăn O nOO vàng, tròn nO vàng, tròn OO lục, tròn O lục, tròn  nO vàng, tròn n vàng, nhăn O lục, tròn 

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:40

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ phân loại biến dị cấp độ phân tử - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Hình 1..

Sơ đồ phân loại biến dị cấp độ phân tử Xem tại trang 2 của tài liệu.
tròn. Chúng là các thể của biến dị tổ hợp. Tuy kiểu hình xét chung cả hai tính trạng đều khác với bố mẹ, nhưng xét riêng từng cặp tính trạng lại thấy rằng chúng được di truyền từ thế hệ bố mẹ hay nói cách khác những biến di của chúng nhận được là do sự tổ - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

tr.

òn. Chúng là các thể của biến dị tổ hợp. Tuy kiểu hình xét chung cả hai tính trạng đều khác với bố mẹ, nhưng xét riêng từng cặp tính trạng lại thấy rằng chúng được di truyền từ thế hệ bố mẹ hay nói cách khác những biến di của chúng nhận được là do sự tổ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Năm 1964, mô hình của Holliday được công bố, tập trung giải thích hiện tượng trao đổi chéo của những của các cromatide không chị em của cặp nhiễm sắc thể không tương đồng (h.2). - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

m.

1964, mô hình của Holliday được công bố, tập trung giải thích hiện tượng trao đổi chéo của những của các cromatide không chị em của cặp nhiễm sắc thể không tương đồng (h.2) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Ta biết trong quá trình giảm phân hình thành giao tử ở lần phân bào I, sau khi mỗi NST trong cặp tương đồng tự nhân đôi thành một NST kép gồm 2 cromatit dính nhau ở tâm động ở kì trung gian, thì bước vào kì trước qua các giai đoạn:  - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

a.

biết trong quá trình giảm phân hình thành giao tử ở lần phân bào I, sau khi mỗi NST trong cặp tương đồng tự nhân đôi thành một NST kép gồm 2 cromatit dính nhau ở tâm động ở kì trung gian, thì bước vào kì trước qua các giai đoạn: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6. Ngẫu biến của 5-Bromouracil - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC Ở TRƯỜNG THPT”

Hình 6..

Ngẫu biến của 5-Bromouracil Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan